Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.09.2015 : U koopt als particulier een wagen in het buitenland: met welke douaneregels moet u rekening houden?
U mag als particulier elders in de wereld een wagen kopen en die vervolgens in BelgiŽ inschrijven en gaan gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Maar weet wel dat u het niet zomaar mag doen. U moet heel wat (douane)formaliteiten naleven. Die regels verschillen naargelang waar u de auto aankoopt: in een andere EU-lidstaat of een niet-EU-land. De regels variŽren ook naar gelang het om een nieuwe dan wel tweedehandswagen gaat.

28.09.2015 : Schenking van onroerende goederen: verlaagde tarieven in Vlaanderen
De schenkingsrechten in Vlaanderen worden verlaagd. Althans de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen. Voor de schenking van roerende goederen blijven de (in 2004 verlaagde) tarieven van 3 % en 7 % bestaan. Ook het bijzondere regime voor de schenking van bouwgronden blijft gewoon van toepassing.

25.09.2015 : Beroepsinkomsten in Nederland: fiscale gevolgen
Wie in BelgiŽ woont, maar in Nederland werkt, zal in principe in Nederland belastingen moeten betalen. Wie het grootste deel van zijn inkomsten in Nederland haalt, wordt er beschouwd als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat men grotendeels recht heeft op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland.

22.09.2015 : Nieuwe ontwikkelingszones afgebakend voor investeringssteun in Brussel
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgestemd op de Belgische regionale steunkaart 2014-2020. Ondernemingen die investeren in een project in een gemeente uit de steunkaart, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun en een dossier indienen.

18.09.2015 : Cassatie keert kar inzake aftrek van beroepskosten die niet vallen binnen het maatschappelijk doel
Alle inkomsten van een vennootschap, ook deze gemaakt buiten het maatschappelijk doel, zijn belastbare beroepsinkomsten. Beroepskosten zijn aftrekbaar als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 van het WIB92. Zeer recent is het Hof van Cassatie teruggekomen op zijn eerdere rechtspraak. De aftrek van de beroepskosten zou niet (meer) afhankelijk zijn van de voorwaarde dat zij inherent moeten zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap, zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel.

15.09.2015 : Maaltijdcheques: welke nieuwe regels komen er aan
De maaltijdcheque blijft een populair extralegaal voordeel in BelgiŽ, het is namelijk voor de ontvanger een fiscaal interessante aanvulling op zijn loon. Omdat er enkele wijzingen in het systeem op stapel staan (afschaffing papieren maaltijdcheques, verhoging aftrekbaarheid bij werkgever), zetten we alle regels nog eens op een rij. Daarna kijken we naar de toekomst van deze verloningsvorm. Enkele van deze maatregelen werden nog niet in wetteksten gegoten, maar al wel door de regering aangekondigd.

12.09.2015 : Een fiscale regel aanvechten: waar moet u aankloppen: (3) de Raad van State?
Wat als de fiscale wetgever een regel invoert waar u het niet mee eens bent. U bent van mening dat uw fundamentele rechten worden geschonden. U meent dat de overheid helemaal niet bevoegd was om deze maatregel te nemen. Dan kan u bij verschillende instanties terecht om die regels aan te vechten. Naar gelang de regel die u aanvecht en de rechten de geschonden zijn kan u naar een ander rechtscollege trekken. Na het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie bekijken we nu de Raad van State.

08.09.2015 : Hamvraag: Is de vennootschapsbijdrage wettig of onwettig?
Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen. De herkwalificatie van deze vennootschapsbijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof, opende de weg om de wettigheid van die bijdrage in twijfel te trekken. De rechtspraak is momenteel echter duidelijk en positief over het wettig bestaan van de vennootschapsbijdrage.

04.09.2015 : Discussie over waardering van aandelen in geschillenregeling beslecht?
Aandeelhouders die in conflict liggen met medevennoten, kunnen de andere aandeelhouder(s) onder bepaalde omstandigheden via de rechtbank dwingen om hun aandelen aan hen over te dragen of om hun aandelen over te nemen. Sinds de invoering van deze geschillenregeling is er in de rechtspraak en in de rechtsleer geen eensgezindheid over het tijdstip waarop die aandelen moeten worden gewaardeerd, de zogenaamde beoordelingsdatum of "peildatum". Met een arrest van 20 februari 2015 maakt het Hof van Cassatie een einde aan die discussie. De waarde van de aandelen moet worden bepaald op datum van de overdracht, zoals opgelegd door de rechter.

01.09.2015 : Investeren in een starter via crowdfunding
We wezen er al eerder op hoe de regering (startende) ondernemers een steun in de rug wil geven. In de programmawet staan er dan ook twee maatregelen die het voor belastingplichtigen interessant maken om te investeren in starters. De belastingvermindering (30 % of 45 %) voor wie risicovol investeert hebben we al besproken. U kan achter ook investeren in een starter door hem via een erkend crowdfundingplatform een lening te verstrekken.

31.08.2015 : Steun een starter en krijg een fiscaal voordeel
De regering heeft het aanmoedigen van ondernemers als ťťn van haar prioriteiten op het programma gezet. Dat blijkt ook uit de programmawet, die enkele nieuwe maatregelen bevat die investeringen in startende ondernemers gunstig behandelt. Eťn daarvan is een soort tax shelter, waardoor investeerders een belastingvermindering van 30 % of 45 % krijgen als ze in start ups investeren.

28.08.2015 : Wegwijs in de Algemene Administratie Inning en Invordering van de FOD FinanciŽn
De FOD FinanciŽn is opgebouwd uit verschillende algemene administraties. De ĎAlgemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD FinanciŽn is sinds 1 juli 2015 gereorganiseerd. Er zijn nieuwe diensten opgericht en bij de operationele diensten van deze Administratie zijn er aanpassingen doorgevoerd.

23.08.2015 : Het nieuwe tax shelter regime
Vennootschappen die investeren in audiovisuele werken, krijgen daarvoor een fiscale beloning. Met deze tax shelter wil de overheid de Belgische audiovisuele sector ondersteunen. Nu het systeem enkele jaren in voege is, werd het tijd voor een grondige evaluatie. Die heeft geleid tot een ingrijpende bijsturing van de regels. Het nieuwe tax shelter regime geldt voor raamovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 2015.

20.08.2015 : Liquidatiereserve uitgebreid tot aanslagjaren 2013 en 2014
Om de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni (van 10 % naar 25 % sinds 1 oktober 2014) op te vangen heeft de regering verschillende overgangsmaatregelen uitgewerkt. Eerst de mogelijkheid om belaste reserves vast te klikken aan 10 %, en sinds aanslagjaar 2015 de mogelijk voor kmo's om een liquidatiereserve aan te leggen. Probleem was dat de aanslagjaren 2013 en 2014 buiten deze maatregelen vielen. Daar is nu aan verholpen.

17.08.2015 : Komen er Vlaamse rulings over erf- en registratiebelasting?
Het Vlaams Gewest staat sinds 1 januari 2015 zelf in voor de invordering van de successie- en registratierechten. Een gevolg daarvan is dat de toepassing en interpretatie van de antimisbruikbepaling in deze materie nu ook een Vlaamse zaak geworden is. De federale rulingcommissie mag daarover in Vlaamse zaken dus geen rulings meer afleveren (maar nog wel antwoorden op Waalse en Brusselse aanvragen). Om Vlaamse belastingplichtigen toch ook rechtszekerheid te geven, zal er voor deze materies een Vlaamse rulingdienst in het leven worden geroepen.

14.08.2015 : Een ďactueelĒ arbeidsreglement is nuttig voor werkgever en werknemer
Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Bij een sociale inspectie wordt dit document zeker gecontroleerd. Van zodra u ťťn werknemer in dienst hebt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te maken en bij te werken. Is uw arbeidsreglement aangepast aan de laatste evoluties in de (sociale) wetgeving?

11.08.2015 : Sociale bijdragen zelfstandigen: Bevoegdheid Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen
Zelfstandigen betalen zelf elk kwartaal sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen vragen, is mogelijk. De zelfstandige moet zich dan in Ďeen staat van behoefte bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert'. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen beoordeelt de aanvragen tot vrijstelling. Hoe gaat dit in zijn werk?

08.08.2015 : Attacking a tax rule: where should you knock? The Court of Justice
What if the tax legislator introduces a rule you do not agree with because it infringes your fundamental rights. Depending on the rule you want to attack and the rights which are infringed, you should address another competent Court. In this contribution we discuss the Court of Justice.

04.08.2015 : Corporate tax return 2015: the novelties
As is the case every year, the corporate tax return has been modified due to legal changes and new measures. We take a look at was has been changed.

01.08.2015 : The consequences of non-filing of the annual accounts
Every company meeting certain criteria should file its annual accounts. Existing companies not filing their annual accounts are in a state of anonymity and there is room for all sorts of questionable practices. Late or non-filing is therefore subject to criminal, tax or judicial sanctions. These sanctions have important consequences for the company in question.

31.07.2015 : Challenging a tax rule: where to address? The Constitutional Court
What if the fiscal legislator introduces a rule which you do not agree with. You believe that your fundamental rights are jeopardized. You believe that the authority was not competent to introduce this measure. Then you can address yourself to several institutions to challenge these rules. Depending on the rule you want to challenge and the rights which are infringed, you should go to another court. In this article we focus on the Constitutional Court.

28.07.2015 : De gezinswoning fiscaal bekeken
De gezinswoning heeft in het Belgisch recht een speciale plaats. Zo krijgt ze in het burgerlijk recht een bijzondere bescherming. Ook in het fiscaal recht gelden er speciale regels voor de gezinswoning.

25.07.2015 : Jaarlijks grensbedrag niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen stijgt op 1 januari 2016
Het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen laat ondernemingen toe een bonus toe te kennen aan hun werknemers in functie van de collectief bereikte resultaten. De premie wordt niet gelijkgesteld met loon, tenzij het plafond wordt overschreden. Het niet-geÔndexeerde drempelbedrag voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt vanaf 1 januari 2016 opgetrokken.

22.07.2015 : Procedure: Ook rolrechten verschuldigd bij sociale en belastinggeschillen
Van zodra u een gedinginleidende akte laat inschrijven op de algemene rol, op de rol van de verzoekschriften of op de rol van de vorderingen in kort geding, betaalt u rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van die rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil. Bovendien is het van geen belang meer of de zaak op de algemene of de bijzondere rol komt. Nieuw is ook dat u een rolrecht moet betalen bij de arbeidsgerechten en de fiscale rechtbanken, maar wel enkel voor zaken met een hoge waarde.

18.07.2015 : How and when to make prepayments in divergent financial years: companies with an financial year of less than twelve months
The tax authorities determine whether a company should make prepayments. For companies having an financial year per calendar year (from 1 January until 31 December) these dates are 10 April, 10 July, 10 October and 20 December. These dates can be postponed one or two days when they fall on a Saturday, Sunday or holiday. For companies not keeping their financial year per calendar year or having a shorter or longer financial year, other dates apply. In this article we focus on companies having an financial year of less than twelve months.

15.07.2015 : Forfaitaire dagvergoedingen voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen: bedragen en voorwaarden
Wie voor het werk een dienstreis moet ondernemen en een ganse dag weg is, doet onderweg kosten om te eten en te drinken. Deze kosten mogen door de werkgever vergoed worden. Meer zelfs: deze kosten zijn bij de werkgever als beroepskost aftrekbaar, en zijn bij de werknemer niet belastbaar. Er moeten dan natuurlijk wel enkele voorwaarden worden gerespecteerd.

11.07.2015 : Investeren in steunzones: voorwaarden en formaliteiten voor de BV-aangifte
Werkgevers kunnen gedurende twee jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar aanleiding van investeringen in steunzones aanwerven. De voorwaarden voor de vrijstelling verschillen naargelang u wel dan geen kmo bent. De praktische uitvoeringsmodaliteiten zijn (eindelijk) geregeld.

07.07.2015 : Inkomenscompensatievergoeding bij openbare werken voor zelfstandigen
Openbare werken, een doorn in het oog van menig zelfstandige. Als u het slachtoffer wordt van hinder door openbare werken die de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan u een inkomenscompensatievergoeding vragen aan het federale Participatiefonds. Maar bepaalde activiteiten van dit fonds zijn in het kader van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. Voor de aanvragen in 2015 heeft dit geen gevolgen.

04.07.2015 : MOSS and electronic services?
Since 1 January 2015 the Mini-One-Stop-Shop-system (MOSS-system) is applicable. Are you a supplier of electronically supplied services, telecommunication services or radio and television broadcasting services? Are you established in the EU and do you supply to non VAT payers? Then you should take the following changes regarding the place of supply into account.

01.07.2015 : Bijzondere bewijsmiddelen van de fiscus: taxatie volgens tekenen en indiciŽn
De fiscus beschikt over enkele bijzondere bewijsmiddelen, waarmee ze het inkomen van een belastingplichtige kan aantonen. Op basis daarvan kan ze een aanslag vestigen of een aangifte die een belastingplichtige heeft ingediend, wijzigen. Eťn van deze bewijsmiddelen is de taxatie volgens tekenen en indiciŽn. Deze methode wordt gebruikt tegen belastingplichtigen wiens levensstijl en aangegeven inkomsten niet met elkaar overeenkomen. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print