Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.06.2015 : Werken in de tuin: welk btw-tarief van toepassing?
Wie werken laat uitvoeren aan een privéwoning die meer dan vijf jaar oud is, betaalt daarop slechts 6 % btw. Werken in de tuin van dergelijke woning zijn in principe echter van dit gunsttarief uitgesloten. Er bestaan slechts enkele uitzonderingen op deze uitsluiting.

27.06.2015 : How and when to make prepayments in divergent financial years: companies with an accounting year exceeding more than 12 months
The tax authorities dictate when companies should make their prepayments. For companies with an financial year per calendar year (from 1 January until 31 December) these dates are 10 April, 10 July, 10 October and 20 December. These dates can be shifted one or two days when they fall on a Saturday, Sunday or holiday. For companies for which the financial year does not equal a calendar year or which have a shorter or longer calendar year, other dates apply. In this article we focus on companies which have an financial year of more than twelve month.

24.06.2015 : Successieplanning: een generatie overslaan met het ik-opa-testament
Successierechten besparen kan op verschillende manieren. Eén populaire methode is generation skipping, waarbij men een generatie overslaat en direct goederen nalaat aan de kleinkinderen. In feite omvat het begrip ‘generation skipping' verschillende bijzondere technieken: één daarvan is het ‘ik-opa-testament', waarbij we hier stil staan.

21.06.2015 : Opnieuw strategische ecologiesteun voor Vlaamse bedrijven
De Vlaamse regering heeft dit jaar terug een budget om uw bedrijfsspecifieke milieu- en energie-investeringen te ondersteunen. De subsidiepercentages voor strategische ecologiesteun (STRES) liggen wel lager dan de voorbije jaren. Aanvragen voor strategische ecologiesteun moeten bij het Vlaams Agentschap Ondernemen worden ingediend.

18.06.2015 : Duur erkenningen voor maatschappelijk verantwoorde coöperatieve vennootschappen beperkt in tijd
Coöperatieve vennootschappen en nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen die door de minister van Economie worden erkend, genieten diverse fiscale en sociale voordelen. Sinds 31 mei 2015 moeten nieuwe aanvraagformulieren tot erkenning worden gebruikt. De nieuwe erkenningen gelden maar tot 31 mei 2016 omdat de relevantie van sommige erkenningsvoorwaarden momenteel worden getoetst.

15.06.2015 : Sociale verkiezingen in 2016 : nieuwe spelregels gekend?
De sociale verkiezingen om de personeelsvertegenwoordigers te kiezen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk en eventueel voor de ondernemingsraad, hebben plaats om de 4 jaar op vaste tijdstippen. De volgende sociale verkiezingen gaan door van 9 tot 22 mei 2016. De verkiezingsprocedure duurt 150 dagen en de zgn. voorprocedure moet eind dit jaar al starten. Of u verplicht bent om sociale verkiezingen te organiseren, hangt af van uw personeelsbestand. Als u 50 of 100 werknemers in dienst heeft, dan kiezen uw werknemers in 2016 nieuwe afgevaardigden.

13.06.2015 : VAT on catering expenditure for publicity events is deductible
The discussion is going on for a long time: how about catering expenditure made by a company for publicity events? Are these advertising costs for which VAT is deductible? Or are these reception costs, so the VAT is not deductible. The tax authorities were of the opinion that it concerned non-deductible reception costs. But now they admit: the VAT is deductible.

09.06.2015 : Investeringsaftrek 2015: percentages blijven gelijk
Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel: de investeringsaftrek. De uitgaven gedaan voor de nieuwe investeringen, mogen immers gedeeltelijk in mindering worden gebracht van de belastbare inkomsten van de ondernemingen. Zowel natuurlijke personen met een eenmanszaak als vennootschappen kunnen er van genieten. Nadat de afgelopen jaren de percentages van de investeringsaftrek steeds verminderden, zijn ze dit jaar gelijk gebleven aan vorig jaar.

05.06.2015 : Gevolgen van de indexsprong op lonen en indexaties
In het regeerakkoord van Michel I werd de maatregel al aangekondigd en nu is de indexsprong ook wettelijk geregeld. Om een indexsprong van 2 procent te realiseren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex sinds maart 2015 geblokkeerd. Die ingreep moet de loonhandicap van onze ondernemingen met de buurlanden dichten. De contractuele vrijheid om de lonen aan de index van de consumptieprijzen te binden, blijft ongewijzigd.

01.06.2015 : Important accounting reform coming up
Our annual accounts legislation is based on the Fourth and Seventh Bookkeeping Directives. The new European Annual Accounts Directive 2013/34/EU of 26 June 2013 for non-listed companies amends these directives and modifies the exiting legal framework significantly. The new directive foresees different arrangements for micro, small, medium and big companies in order to make sure that the administrative costs for the annual accounts obligations are in line with the size of the concerned companies. The debate on the implementation of the directive into national legislation is going on.

30.04.2015 : Wat is fiscaal misbruik: enkele voorbeelden van de rulingcommissie
De fameuze algemene antimisbruikbepaling bestrijdt constructies en verrichtingen die als fiscaal misbruik worden beschouwd. Hoewel er een wettelijke definitie bestaat van wat fiscaal misbruik precies is, is het in de praktijk niet altijd even duidelijk wat de fiscus nu juist als misbruik beschouwt. Daarom is het goed eens te kijken naar wat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (beter bekend als de rulingcommissie) daar over te zeggen heeft. Hoewel de hier vermelde voorbeelden erg afhangen van de concrete feiten die aan commissie werden voorgelegd, kunnen ze toch een beeld geven van haar visie.

30.04.2015 : Wat is fiscaal misbruik: enkele voorbeelden van de rulingcommissie
De fameuze algemene antimisbruikbepaling bestrijdt constructies en verrichtingen die als fiscaal misbruik worden beschouwd. Hoewel er een wettelijke definitie bestaat van wat fiscaal misbruik precies is, is het in de praktijk niet altijd even duidelijk wat de fiscus nu juist als misbruik beschouwt. Daarom is het goed eens te kijken naar wat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (beter bekend als de rulingcommissie) daar over te zeggen heeft. Hoewel de hier vermelde voorbeelden erg afhangen van de concrete feiten die aan commissie werden voorgelegd, geven ze toch een beeld van haar visie.

28.04.2015 : Belastingverminderingen: de niet-geïndexeerde bedragen
De regering heeft beslist een aantal bedragen in de personenbelastingen de komende jaren niet te indexeren. Deze beslissing heeft zelfs terugwerkende kracht: de bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014. De bedragen die in begin van vorig jaar als geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 werden bekendgemaakt, worden niet toegepast. Het betreft vooral de grensbedragen voor de belastingverminderingen.

28.04.2015 : Belastingverminderingen: de niet-geïndexeerde bedragen
De regering heeft beslist een aantal bedragen in de personenbelasting de komende jaren niet te indexeren. Deze beslissing heeft zelfs terugwerkende kracht: de bedragen worden bevroren op het niveau van aanslagjaar 2014. De bedragen die in begin van vorig jaar als geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 werden bekendgemaakt, worden niet toegepast. Het betreft vooral de grensbedragen voor de belastingverminderingen.

24.04.2015 : Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers is aangepast
Ondernemingen die een werkloze 50-plusser aanwerven voor onbepaalde duur kunnen gedurende een of twee jaar een tewerkstellingspremie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding krijgen. Voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2015 hanteert men drie nieuwe premieschalen. Concreet betekent dit dat u geen premie meer krijgt voor het aanwerven van een werknemer tussen 50 en 55 jaar oud die op dat moment minder dan een jaar werkzoekende is.

24.04.2015 : Vlaamse tewerkstellingspremie voor 50-plussers is aangepast
Ondernemingen die een werkloze 50-plusser aanwerven voor onbepaalde duur kunnen gedurende een of twee jaar een tewerkstellingspremie van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding krijgen. Voor indiensttredingen vanaf 1 januari 2015 hanteert men drie nieuwe premieschalen. Concreet betekent dit dat u geen premie meer krijgt voor het aanwerven van een werknemer tussen 50 en 55 jaar oud die op dat moment minder dan een jaar werkzoekende is.

20.04.2015 : Voorafbetalingen 2015: lager vermeerderingspercentage
Ondernemingen die geen of onvoldoende voorafbetalingen doen, moeten een belastingvermeerdering betalen. Het vermeerderingspercentage waarmee de vermeerdering wordt berekend, wordt ieder jaar vastgesteld. Voor de voorafbetalingen van dit jaar (aanslagjaar 2016) geldt opnieuw een lager vermeerderingspercentage dan de voorafgaande jaren. Dit percentage bedraagt 1,125 %.

20.04.2015 : Prepayments 2015: lower increasing percentage
Companies making no or insufficient prepayments have to pay a tax increase. The increasing percentage calculating this increase is determined for each year. For the prepayments of this year (tax year 2016) again a lower increasing percentage than the previous years applies. This percentage amounts to 1,125%.

17.04.2015 : Vermindering van onroerende voorheffing voor kinderlast – indexering 2015
Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2015 zijn nu bekend.

17.04.2015 : Vermindering van onroerende voorheffing voor kinderlast – indexering 2015
Het Vlaams Gewest geeft belastingplichtigen een korting op de onroerend voorheffing als hun gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Het bedrag van de korting wordt jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2015 zijn nu bekend.

13.04.2015 : Convocation formalities for the general meeting
Traditionally the annual meeting is organized in May and June. The convocation of a general shareholders meeting is subject to the rules of the Belgian Companies Code. The convocation depends on the legal form of your company and nature of the issued securities. The general meeting can exceptionally renounce these convocation formalities and meet without formal convocation. Some points of attention.

13.04.2015 : De oproepingsformaliteiten voor de algemene vergadering
Mei en juni zijn traditioneel de maanden dat de jaarvergadering wordt georganiseerd. De bijeenroeping van een algemene vergadering is onderworpen aan de regels van het Wetboek van Vennootschappen. De oproeping verschilt naargelang de rechtsvorm van uw vennootschap en de aard van de uitgegeven effecten. De algemene vergadering kan uitzonderlijk aan die oproepingsformaliteiten verzaken en dus vergaderen zonder formele oproeping. Enkele aandachtspunten.

10.04.2015 : Recht op ouderschapsverlof in cao nr. 64 conform Europees recht
Uw werknemers hebben bij de geboorte of de adoptie van een kind een recht op ouderschapsverlof. Zij kunnen dit recht uitoefenen op basis van de cao nr. 64 of via het koninklijk besluit van 29 oktober 1997. Cao nr. 64 is op 24 februari 2015 in de Nationale Arbeidsraad op drie vlakken aangepast.

10.04.2015 : Recht op ouderschapsverlof in cao nr. 64 conform Europees recht
Uw werknemers hebben bij de geboorte of de adoptie van een kind een recht op ouderschapsverlof. Zij kunnen dit recht uitoefenen op basis van de cao nr. 64 of via het koninklijk besluit van 29 oktober 1997. Cao nr. 64 is op 24 februari 2015 in de Nationale Arbeidsraad op drie vlakken aangepast.

07.04.2015 : Gevolgen zesde staatshervorming voor het betaald educatief verlof
Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten door de zesde staatshervorming bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving, de controle en inspectie, de erkenningen van de verloven, het bepalen van de opleidingen die in aanmerking komen, en het aantal uren en de toelagen. Als u vorig schooljaar aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekende, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Tijdens een overgangsperiode worden de dossiers verder door de federale administratie behandeld.

07.04.2015 : Gevolgen zesde staatshervorming voor het betaald educatief verlof
Sinds 1 juli 2014 zijn de gewesten door de zesde staatshervorming bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof. De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving, de controle en inspectie, de erkenningen van de verloven, het bepalen van de opleidingen die in aanmerking komen, en het aantal uren en de toelagen. Als u vorig schooljaar aan één of meerdere werknemers betaald educatief verlof toekende, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Tijdens een overgangsperiode worden de dossiers verder door de federale administratie behandeld.

04.04.2015 : Geregistreerde kassa in de horeca: update van de laatste wijzigingen
Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand van zaken op te stellen.

04.04.2015 : Geregistreerde kassa in de horeca: update van de laatste wijzigingen
Sinds 1 januari 2015 is het systeem van de geregistreerde kassa in de horeca eindelijk in werking getreden. Ondertussen heeft de fiscus nog wat aan de details gemorreld. Tijd dus om nog eens een stand van zaken op te stellen.

01.04.2015 : Forfaitaire beroepskosten: hoger forfait voor werknemers
Wie beroepskosten wil aftrekken kan er voor kiezen om zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen of het beroepskostenforfait af te trekken. Het forfait bestaat uit vaste percentages die dalen naar gelang het inkomen stijgt. In 2015 en 2016 worden deze percentages voor werknemers in twee fases opgetrokken. Ook de bedragen waarop de percentages worden toegepast, worden licht verhoogd. Een overzicht.

01.04.2015 : Lump sum for professional expenditure: higher lump sum for employees
If you want to deduct professional expenditure, you can choose to prove your actual professional costs or to deduct the professional expenditure lump sum. This lump sum consist out of a decreasing percentage in function of an increasing income. In 2015 and 2016 these percentages for employees are increased in two phases. Also the amount on which the percentages are applied, are slightly increased. An overview.

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print