Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

28.02.2014 : Geïndexeerde grensbedragen inkomstenbelastingen voor 2014
De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2015 (uw inkomsten van 2014) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste bedragen.

24.02.2014 : Re-introduction of standard investment deduction for sme's
Traditionally some new fiscal arrangements are introduced at the end of 2013. One of these is the return of the standard investment deduction for sme's. We evaluate these (new) rules.

22.02.2014 : Percentage wettelijke interestvoet blijft 2,75% voor 2014
Bij een laattijdige betaling is in principe de interestvoet van toepassing die u contractueel hebt bedongen. Wanneer er geen contractuele interestvoet is bepaald, is de wettelijke interestvoet van toepassing. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalde in 2012 van 4,25% naar 2,75% in 2013. Dit jaar blijft de interestvoet hangen op 2,75%. Dat heeft de Federale Overheidsdienst Financiën onlangs meegedeeld.

19.02.2014 : Verwijlinteresten in handelstransacties vermijden, doe je door op tijd te betalen
Een wet van 22 november 2013 pakt de betalingsachterstand bij handelstransacties verder aan. In navolging van een Europese richtlijn maakt de wet een onderscheid tussen transacties tussen ondernemingen, en transacties tussen ondernemingen en overheden. De wijzigingen zijn niet ingrijpend maar er is duidelijk een verstrenging merkbaar. Een overzicht van de betalingstermijnen en de nieuwe verificatie- en controleregels.

17.02.2014 : “Doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen” door kleine ondernemingen uitgebreid tot maximaal 5 werknemers
Denkt u eraan om een eigen zaak op te richten? De “doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen” wil potentiële werkgevers ertoe aanzetten om een eerste, tweede en derde werknemer in dienst te nemen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid. Vanaf 1 januari 2014 worden de verminderingen van de sociale bijdragen ook toegekend voor de aanwerving van een vierde of vijfde werknemer. Het verminderingsbedrag kan oplopen tot 1.500 EUR per kwartaal.

13.02.2014 : Exigibility of VAT: transitional arrangements remain until end 2014
The new VAT invoicing and exigibility rules, as imposed by the European invoicing directive, remain difficult to implement. The full implementation has been postponed several times by the government. At the end of 2013 it was confirmed that the transitional arrangements can be further applied until the end of 2014. We herewith summarize these transitional arrangements and comment further on the new rules.

11.02.2014 : Nieuwe referentie-uitstoot maakt bedrijfswagens iets duurder
Één van de elementen om het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens te berekenen is het CO2-percentage. Dit percentage wordt bepaald in functie van de referentie-uitstoot, die elk jaar bij koninklijk besluit wordt vastgelegd. De referentie-uitstoot zakt dit jaar, waardoor het CO2-percentage stijgt en het voordeel duurder wordt.

07.02.2014 : De nieuwe opzeggingstermijnen
Door de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden wijzigen de opzeggingstermijnen in de arbeidsovereenkomstenwet. De nieuwe opzeggingstermijnen gelden vanaf 1 januari 2014. Werknemers die al in dienst zijn op 1 januari 2014 bouwen vanaf 1 januari rechten op volgens de nieuwe regels. Maar ze behouden wel de opzeggingstermijn die ze al opgebouwd hadden. De wetgever introduceert immers een “kliksysteem” in de arbeidsovereenkomstenwet. Een woordje uitleg.

04.02.2014 : Annual VAT sales listing
VAT payers should file an annual return quoting their VAT taxable customers. This return is called the annual VAT sales listing. Ultimate filing date is 31 March. We explain what should be reported in the annual VAT sales listing.

01.02.2014 : Telewerk: hoe werkt dat fiscaal?
Wie aan telewerken doet, heeft daarvoor thuis (meestal) een computer en een internetaansluiting nodig. De werkgever mag in de kosten daarvan tussenkomen ten belope van 40 EUR per maand (20 EUR voor de computer, 20 EUR voor de internetkosten). Als de tussenkomst daartoe beperkt blijft, wordt ze gezien als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. De werknemer wordt er niet op belast. Dat blijkt uit een nieuwe circulaire van de administratie.

30.01.2014 : Roerende voorheffing: altijd 25 %?
Het standaardtarief van de roerende voorheffing bedraagt tegenwoordig 25 %. Hoewel het de bedoeling was om dit als enige tarief in te voeren, werden er ondertussen al weer nieuwe uitzonderingen ingevoerd. De opeenvolgende wetswijzigingen en aanpassingen van de laatste twee jaar maken het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Om daaraan te verhelpen lijsten we nog eens alle roerende inkomsten op die niet aan het normale tarief van 25 % zijn onderworpen.

27.01.2014 : Neerlegging jaarrekening vzw: nieuwe modellen op website Balanscentrale
De Balanscentrale heeft nieuwe modelformulieren gepubliceerd die verenigingen en stichtingen moeten gebruiken voor de neerlegging van hun jaarrekening. Voor de XBRL-indiening is het wachten tot de wijziging van het protocol. Die is voorzien voor 1 april 2014. Verenigingen en stichtingen die de nieuwe modellen eerder willen gebruiken, kiezen voor de neerlegging in pdf-formaat.

23.01.2014 : E-invoicing: electronic invoices and VAT
Electronic invoicing exists in Belgium almost for ten years (since 2004), but was not really successful at the start. Different legislative 'repairs' had to change this. As from January last year (2013) a new legal framework applies to electronic invoicing. Time to explain the what and how of electronic invoicing or 'e-invoicing'.

20.01.2014 : Een huisbediende in huis halen, een belastingvermindering genieten
Als u huispersoneel tewerkstelt, krijgt u daarvoor een fiscaal voordeel. Vroeger was dit een aftrekbare besteding. Het systeem van de aftrekbare bestedingen werd evenwel in 2013 gewijzigd. Het voordeel werd behouden, maar enigszins hervormd. Vanaf aanslagjaar 2013 heeft u in plaats van de aftrek recht op een belastingvermindering van 30 % van de bezoldiging die u aan de huisbediende betaalt.

18.01.2014 : Neerlegging jaarrekening vzw: tarieven vanaf 1 januari 2014
De kosten van de openbaarmaking van de jaarrekening van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) en stichtingen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het bedrag dat moet worden betaald, hangt af van de wijze waarop de vereniging of stichting haar jaarrekening neerlegt. U vindt hier de nieuwe tarieven voor 2014.

16.01.2014 : Wat moet u weten over outplacement in 2014?
Outplacement is geen onbekend begrip. Maar bent u verplicht om ontslagen arbeiders en bedienden outplacementbegeleiding aan te bieden? Vanaf dit jaar wordt het recht op outplacement veralgemeend en is outplacement niet enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 en bij herstructureringen.

14.01.2014 : Neerlegging jaarrekening onderneming: tarieven vanaf 1 januari 2014
De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd en bekendgemaakt door de Nationale Bank. U vindt hier de nieuwe tarieven voor 2014. Bij laattijdige neerlegging wordt bovenop deze bedragen een tarieftoeslag geheven.

10.01.2014 : Higher professional withholding tax exemption for sme's
As employer you must withhold professional withholding tax on the salaries you pay to your employees. This withholding tax should subsequently be paid to the Treasury. For companies 1% of this withholding tax should not be paid/transferred. As from 1 January 2014 this exemption percentage is increased for small companies to 1,12%.

07.01.2014 : Restaurantkosten soms volledig aftrekbaar
In de regel zijn restaurantkosten slechts gedeeltelijk aftrekbaar (69 %). Het goede nieuws is dat in een beperkt aantal gevallen de restaurantkosten volledig aftrekbaar zijn. We sommen de uitzonderingen op en lichten het hoe en wat ervan toe.

02.01.2014 : As from now lawyers should charge VAT
There have been quite some discussions, but it was decided after all. As from 1 January 2014 lawyers are not longer VAT exempt and should charge VAT on their services. There are a number of consequences. Both for the lawyers a s for his client. Some explanation ...

31.12.2013 : Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van lonen: welke sectoren zijn betrokken?
Werknemers die het slachtoffer zijn van zwaarwichtige tekortkomingen in de loonbetalingen, hebben een stok achter de deur. Opdrachtgevers en (onder)aannemers zijn voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de lonen wanneer de (onder)aannemers die tussenkomen na hen, hun werknemers niet correct betalen. Die hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor alle sectoren. De lijst van activiteiten waarvoor de reglementering geldt, is sinds 1 september 2013 in werking. Ondernemingen die actief zijn in de betrokken sectoren, staan best even stil bij de volgende bijdrage.

27.12.2013 : Een ambtshalve ontheffing: wat is dat nou weer?
Heeft u teveel belastingen betaald omdat u een materiële vergissing heeft gemaakt of omdat u tweemaal belast bent op hetzelfde inkomen? Of blijkt de overbelasting uit nieuwe bescheiden of nieuwe feiten die u pas laattijdig aan de administratie kan melden? Dan kan u een ontheffing vragen van deze overbelasting. Meer zelfs, de administratie moet deze ontheffing ambtshalve toestaan (dus op eigen initiatief) als ze de overbelasting vaststellen. De teveel ingekohierde belasting wordt u dan kwijtgescholden.

23.12.2013 : What are the tax consequences of a current account showing a credit position?
Earlier we commented on the current account showing a debit position. Here we will focus on the tax consequences which a credit position will have for you as a company director. In a credit position your current account is ‘positive' meaning that the company owes you more than you owe the company.

19.12.2013 : Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2014
Bepaalde bedragen in de Arbeidsovereenkomstenwet worden jaarlijks geïndexeerd. Voor 2014 zijn de nieuwe bedragen die een invloed hebben op de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract bekend. Opgelet. Door de invoering van het eenheidsstatuut zullen de loonbedragen geen rol meer spelen voor het bepalen van de opzeggingstermijnen. Ook voor het proefbeding en het sollicitatieverlof zullen de loonbedragen niet meer relevant zijn.

16.12.2013 : Nieuwe fiscale en sociale regels voor gelegenheidswerkers in de horeca
Het statuut voor gelegenheidswerkers in de horeca wordt aangepast. Dat heeft zowel fiscale als sociale gevolgen. Uitbaters van een horeca-zaak kunnen zo gelegenheidsarbeiders aannemen voor maximum 100 dagen per jaar. Een gelegenheidsarbeider mag maximaal 50 dagen per jaar presteren onder het gunstige statuut, en dit steeds slechts twee opeenvolgende dagen. Hij kan dan genieten van een gunstiger tarief (33 %) in de personenbelasting. We bekijken de nieuwe regeling in vogelvlucht.

13.12.2013 : I make a purchase abroad: where do I pay VAT?
The general rule is simple: as a private individual you pay VAT in the country where you purchase a product. VAT is after all a consumption tax, which should be paid in the country of consumption. However exceptions apply: for new means of transport, excise goods, distance sales and goods which have to be installed.

09.12.2013 : Pensioenbonus: nieuw systeem voor iedereen vanaf 2014
Vanaf januari 2014 treedt de nieuwe pensioenbonus in werking. Die zal gelden voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Dankzij de pensioenbonus worden we extra beloond om langer te werken. Alle opgebouwde rechten in het huidige stelsel van de pensioenbonus blijven behouden. Na 31 december 2013 kunnen we enkel een pensioenbonus volgens de nieuwe modaliteiten opbouwen.

05.12.2013 : Forfaitaire verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen van lange duur
Werkgevers kunnen al langer hun personeelsleden die voor een dienstreis naar het buitenland gaan een forfaitaire dagvergoeding betalen. Dat bedrag vergoedt de kleine kosten die het personeelslid maakt in het buitenland (o.a. maaltijdkosten, taxiritten). Het personeelslid wordt er niet op belast, maar de werkgever kan de kosten wel aftrekken. Tot voor kort kon dit enkel voor korte dienstreizen van maximaal 30 dagen. Vanaf 10 oktober 2013 kan het ook voor langere dienstreizen van maximaal 24 maanden.

03.12.2013 : Tax advantages for sme's
Sme's are often called the engine of our economy. Also the ‘tax legislator' is conscience of that. That's why sme's have a special regime in our tax system. Several tax provisions foresee in a derogative and more advantageous treatment for sme's than for ‘big companies'. Due to the ever changing legislation it is not easy to keep an overview. Here we list the tax advantages as they currently exists and provide some explanation.

01.12.2013 : Strategische Transformatiesteun, nieuw Vlaams systeem voor investerings- en opleidingsprojecten
Sinds 2008 kunnen ondernemingen in Vlaanderen strategische investerings- en opleidingssteun aanvragen. In de plaats van die ‘strategische investerings- en opleidingssteun' is er nu een nieuw steunsysteem: de “Strategische Transformatiesteun”. Door lagere instapdrempels en beoordelingen op maat moet dit steunsysteem een stuk toegankelijker worden voor kmo's met risicovolle projecten bij een transformatie. Een woordje uitleg.

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print