Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

29.04.2013 : Een levensverzekeringscontract bij een buitenlandse maatschappij? Melden!
Vanaf dit aanslagjaar moet u in uw aangifte melden dat u een levensverzekeringsovereenkomst heeft afgesloten met een in het buitenland gevestigde verzekeringsmaatschappij. U moet de bestaande contracten dit jaar al melden bij het indienen van uw aangifte in de personenbelasting. We vertellen u wat u precies moet melden en wat de gevolgen zijn als u de meldingsplicht naast u neerlegt.

24.04.2013 : Een kind in het buitenland, toch ten laste?
Studenten gaan steeds vaker een tijdje in het buitenland studeren. Ze wonen dan niet meer thuis, maar kosten u als ouder toch heel wat. Mensen vragen zich wel eens af of ze hun in het buitenland studerende kinderen nog wel als persoon ten laste kunnen opgeven. Wij geven u het antwoord.

22.04.2013 : Doelgroepvermindering voor mentors verdubbeld
Sinds 1 januari 2013 is het interessant(er) om opleidingen op uw werkvloer te organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en daarvoor uw werknemers als begeleider of opleider in te zetten. Ondernemingen krijgen voor die mentors een vermindering van socialezekerheidsbijdragen. De “doelgroepvermindering voor mentors” was voorlopig geen groot succes door strenge voorwaarden. De overheid versoepelt daarom de administratieve formaliteiten en verdubbelt het verminderingsbedrag.

19.04.2013 : Aandachtspunten voor (genoteerde) vennootschappen bij de oproeping tot de algemene vergadering
Bij de oproeping tot de algemene vergadering moeten bepaalde voorschriften worden nageleefd. Voor genoteerde vennootschappen wijzigden op 1 januari 2012 de termijn, de wijze en de inhoud van de oproeping. Blijkbaar worden de nieuwe bepalingen (nog) niet volledig door de Belgische uitgevers (emittenten) van aandelen toegepast. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vestigt de aandacht van de vennootschappen op deze wetsbepalingen in een aanbeveling. Ze verduidelijkt alles met enkele voorbeelden.

15.04.2013 : Investeren in onderzoek en ontwikkeling levert u een belastingkrediet op
Vennootschappen die investeren in onderzoek en ontwikkeling kunnen daarvoor een fiscaal voordeel krijgen. Ze hebben daarbij keuze uit een investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen of een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Vandaag bekijken we dit belastingkrediet van naderbij.

13.04.2013 : Brussels Waarborgfonds verlengt crisismaatregelen opnieuw
Bent u actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wil u daar van start gaan? Dan kan u vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van uw beroepskrediet. Het Brussels Waarborgfonds waarborgt in principe 65% van de beroepskredieten van zelfstandigen en kmo's. Omwille van de economische crisis werd dit percentage tussen 15 februari 2009 en 31 december 2012 opgetrokken tot 80%. De crisismaatregelen worden nu opnieuw verlengd tot 30 juni 2013.

10.04.2013 : Social ruling clarifies the nature of the labour relationship
As from end 2002 tax payers and candidate-investors can apply for a ruling in order to know how tax legislation will be applied to their projects. Who would like to obtain certainty on the nature of a labour relationship or especially on the chosen capacity - independent or employee - can as from now apply for a social ruling. The Administrative Committee for the regulation of the labour relationship is after five years finally composed.

08.04.2013 : Geeft een plechtige en eerste communie recht op klein verlet?
De meimaand is dé communiemaand bij uitstek. Mag uw werknemer afwezig blijven voor de eerste en de plechtige communie van zijn kinderen? Voor bepaalde familiale gebeurtenissen kan uw werknemer een beroep doen op het “klein verlet” of “kort verzuim”. Om hierop recht te hebben, moet hij gelijktijdig vier voorwaarden vervullen.

06.04.2013 : Granting a loan to your company? Watch out!
If your company requires new means you can off course look for new investors or invest again as a partner and perform a capital increase against the issuance of shares. Or you can look for credit with a financial institution. But you can also grant a loan to your company. Granting a loan to your company may have some specific tax consequences.

02.04.2013 : The special VAT return: who, when, how?
Previously we commented on the normal monthly and quarterly VAT returns. Not every VAT payer should file periodical VAT returns. Some VAT payers and some non-VAT taxable persons should file a special VAT return. We explain who, when and how.

31.03.2013 : Statuut buitenlandse mandatarissen: vragen bij onweerlegbaar vermoeden zelfstandige activiteit
Wie als vennootschapsmandataris is benoemd in een Belgische vennootschap, wordt vermoed zijn zelfstandige activiteit in België uit te oefenen. Dit vermoeden kan worden weerlegd. Mandatarissen die hun vennootschap vanuit het buitenland besturen, kunnen dit vermoeden niet weerleggen. Dit onweerlegbaar vermoeden voor buitenlandse mandatarissen komt op de helling te staan na een uitspraak van het Hof van Justitie.

28.03.2013 : Who, when and how to file VAT returns
Each VAT payer should regularly file its VAT returns. Some file monthly, some file quarterly. But which rules apply?

25.03.2013 : Verdere uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen is een feit
Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Vorig jaar in november hebben we al aangekondigd dat er nieuwe voorwaarden van toepassing worden op alle faillissementen die worden uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Belangrijke kanttekening toen was dat de wetswijzigingen nog moesten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dit is nu gebeurd.

23.03.2013 : Investeringsaftrek 2013: aanpassing percentages
De overheid wil investeringen stimuleren. Daarom krijgt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in nieuwe materiële vaste activa: u kan namelijk een gedeelte van de uitgaven die u besteedt aan nieuwe investeringen in mindering brengen van uw belastbare inkomsten. Deze fiscale gunstmaatregel noemt men ‘investeringsaftrek'.

19.03.2013 : Veiligheid en gezondheid op de werkplek dankzij Dienst en Comité voor preventie en bescherming op het werk
28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Misschien hét moment om aandacht te hebben voor preventie, identificatie en evaluatie van de risico's op de werkplek. Als werkgever staat u niet alleen in het voorkomen van arbeidsongevallen en de bescherming van uw werknemers. De Dienst voor preventie en bescherming op het werk en het Comité voor preventie en bescherming op het werk adviseren u bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk.

16.03.2013 : Zijn boetes fiscaal aftrekbaar?
Wat moet u doen als u een boete krijgt voor een verkeersovertreding? Of als de fiscus u wegens een nalatigheid een belastingverhoging aanrekent? Of als u een kartelboete wordt opgelegd? Het kan u een aardige duit kosten. Maar hoe zit dat juist fiscaal: kan u deze uitgave als beroepskost aftrekken?

12.03.2013 : “Best practices” over de taks op effecten aan toonder
Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft “best practices” geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.

08.03.2013 : Two important changes within bonus plan schemes
Did your company introduce a bonus plan for employees attempting to reach a certain collective goal? Last year such a bonus or non-recurring result driven advantage was socially and fiscally exempt up to an annual threshold of 2.430€. Only an extra contribution was due by the employer. As from 1 January 2013 a social security contribution on bonus plans is introduced and the annual threshold is increased.

04.03.2013 : Prepayments: always a good idea?
A company making insufficient prepayments, will be penalized. A tax increase will be imposed. On the other hand a company has a financial advantage when not making too much prepayments. Searching for an optimal amount of prepayments is a difficult exercise. We give you some tips and tricks.

01.03.2013 : Een onroerend goed verhuren aan uw vennootschap, waarom niet?
Geld uit uw vennootschap halen kan op verschillende manieren. Uiteraard zal u zichzelf een bezoldiging uitbetalen. Daarnaast kan de vennootschap dividenden uitkeren. Maar heeft u er al eens over gedacht een onroerend goed in uw eigendom aan uw vennootschap te verhuren.

28.02.2013 : Brussel voert eenvormige regels in voor de heffing en inning van haar belastingen
In België kunnen zowel de federale overheid, als de Gewesten en de Gemeenschappen, belastingen heffen. Op gewest niveau noemt men dat dan ook Gewestbelastingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nu een nieuwe procedure ingevoerd, zodat de verschillende ‘Brusselse' belastingen op dezelfde wijze kunnen worden gevestigd en geïnd.

25.02.2013 : Arbeidsongevallenverzekering: moet u een preventiecontributie betalen?
Ondernemingen waar veel arbeidsongevallen gebeuren, moeten sinds begin 2009 een preventiecontributie of preventiebijdrage aan hun arbeidsongevallenverzekeraar betalen. In bepaalde gevallen is een vrijstelling van die bijdrage mogelijk. Dat vrijstellingsregime is nu bijgestuurd.

22.02.2013 : Hoe derdenrekeningen boekhoudkundig verwerken?
Ontvangt of beheert u gelden van cliënten of derden? Notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars zijn deontologisch verplicht die sommen op een speciale bankrekening te storten. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) bepaalt op welke manier u die derdenrekening of kwaliteitsrekening boekhoudkundig moet verwerken.

20.02.2013 : Kan ik mijn sociale bijdragen laten betalen door mijn vennootschap?
Uw socialezekerheidsbijdragen moet u in principe zelf dragen. Het is evenwel niet verboden deze bijdrage door uw vennootschap te laten betalen. Daar zijn natuurlijk wel fiscale gevolgen aan verbonden. Zowel voor u, als voor uw vennootschap.

18.02.2013 : Tarieven wettelijke interestvoeten voor 2013
Als u betrokken bent bij een overeenkomst en u betaalt niet tijdig, dan kan de tegenpartij de achterstallige som mét interesten opeisen. De wettelijke interestvoet in burgerlijke en handelszaken daalt stevig van 4,25% in 2012 naar 2,75% in 2013. Bij handelstransacties tussen ondernemers, in fiscale en sociale zaken en bij overheidsopdrachten moet u rekening houden met andere interestvoeten.

15.02.2013 : Help, there comes the tax inspector!
If suddenly the tax inspector rings at the door, what should you do. Especially don't panic. It is true that the inspector has extensive powers. But as a tax payer, you do not only have obligations, you also have rights. Which should be respected by the tax authorities. We list what the inspector can/cannot do and what you should do.

12.02.2013 : Hoe zit het precies met die forfaitaire beroepskosten?
Het brutobedrag van uw beroepsinkomsten mag u verminderen met de eraan verbonden beroepskosten. U kan uw werkelijke beroepskosten bewijzen, of als u dat niet kan of niet wil, kan u een forfait toepassen. We lichten deze forfaitaire beroepskosten kort toe.

08.02.2013 : Boekhouding verenigingen van mede-eigenaars: genormaliseerd rekeningstelsel verplicht vanaf 1 januari 2013
De nieuwe wet op de mede-eigendom of appartementswet dateert al van 2 juni 2010 en is sinds 1 september 2010 in werking. Pas op 12 juli 2012 verscheen het koninklijk besluit dat het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel vastlegt volledig op maat voor een vereniging van mede-eigenaars. Dit rekeningenstelsel moet worden gebruikt vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2013 of later. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in een advies en in een brochure het gebruik van bepaalde rekeningen aan de hand van praktische voorbeelden.

04.02.2013 : Employment plan for older and young employees: new target group reductions for employers
Target group reductions make hiring of certain employees cheaper through the reduction of social security contributions by employers. The target group reductions for older employers and those for young employees were thoroughly amended since the start of this year.

01.02.2013 : Indexed personal tax amounts for 2013
The new maximum amounts for tax year 2014 (income year 2013) were published by the Federal Government Service for Finance. We provide you hereafter with an overview of the most important amounts.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print