Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

29.07.2013 : Vlaamse kmo-portefeuille subsidieert nu ook coaching
De Vlaamse overheid steunt via de kmo-portefeuille ondernemerschapsbevorderende diensten van kmo's en vrije beroepers. Deze subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's wordt bijgestuurd. De pijler strategisch advies wordt uitgebreid en een nieuwe pijler coaching wordt toegevoegd.

25.07.2013 : Daily allowances for foreign professional trips
When an employee has to go abroad for a short mission, you can as the employer grant him a lump sum allowance. You can choose for the general lump sum of 37,18 per day (irrespective of the destination of the trip) or for the amount figuring on the country list of the Ministry of Finance (amount depending on the country). This amount is fully deductible for the employer, but is not considered as taxable income for the employee.

22.07.2013 : Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?
U heeft tijdelijk in het buitenland gewerkt. U heeft daar al personenbelasting betaald op uw inkomen. Moet u ook in BelgiŽ nog eens belasting betalen? Dat risico bestaat. Maar er zijn oplossingen voor: het is immers niet de bedoeling dat u dubbele belasting gaat betalen.

17.07.2013 : Wet houdende fiscale en financiŽle bepalingen bevat hele reeks fiscale bepalingen
Op 28 juni 2013 verscheen de Ďwet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiŽle bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling' in het Belgisch Staatsblad. In deze wet heeft de regering een hele reeks kleinere fiscale maatregelen samengebracht.

13.07.2013 : Commissie Arbeidsrelaties: een sociale ruling aanvragen doet u zo
Wil u zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie of in het bijzonder over het gekozen statuut nl. zelfstandige of werknemer, dan kan u een sociale ruling aanvragen. Een aanvraag indienen, gebeurt via een standaardformulier. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit formulier te bezorgen aan de Administratieve Commissie Arbeidsrelaties.

10.07.2013 : Hoe de aandeelhoudersstructuur correct opnemen in de toelichting van de jaarrekening?
In het volledig en het verkort model van de jaarrekening moet de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap worden ingevuld. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in welke gevallen de wet een verplichting tot kennisgeving oplegt en op basis van welke wettelijke bepalingen een vermelding in de toelichting is vereist. Met het CBN Advies 2013/5 kan u de jaarrekening van genoteerde en niet genoteerde vennootschappen correct invullen.

08.07.2013 : Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2013
De jaarlijkse geÔndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) werden onlangs in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2013. Deze tarieven gelden voor het Vlaams Gewest.

05.07.2013 : Sociale bijdragen zelfstandigen: ministerraad keurt nieuwe berekeningswijze goed
De berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen wordt hervormd. Nu worden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van drie jaar terug. Uiterlijk begin 2015 zullen de sociale bijdragen elk jaar worden berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf.

03.07.2013 : As from now the liquidation bonus is subject to 25% withholding tax
The liquidation bonus which is obtained by a full distribution of the authorized capital of your company will as from 1 October 2014 be subject to a general withholding tax rate of 25%. It may seem still a long time to go, but you can now anticipate to these changes and - under certain conditions - distribute taxed reserves against 10% withholding tax. As a consequence you can during eight year perform no capital decrease nor change your dividend policy.

01.07.2013 : Costs proper to the employer: new amount of mileage allowance
Federal civil servants receive as from 1 July 2013 an allowance of 0,3461Ä per kilometer when they use their private car for professional travel. This lump sum amount is also applicable in the private sector. The tax authorities accept this amount as a lump sum reimbursement for mileage to employees using their private car for professional travel.

29.06.2013 : Pensioen zelfstandigen: van afschaffing pensioenmalus tot modernisering pensioenbonus
De pensioenmalus, die enkel nog in het pensioenstelsel van de zelfstandigen bestaat, wordt volgend jaar volledig afgeschaft. Zelfstandigen die vroeger willen stoppen met werken, zullen dan ten gevolge van het malussysteem geen deel van hun pensioen meer verliezen. Daarnaast wordt ook het stelsel van de pensioenbonus vervangen door een nieuw systeem.

25.06.2013 : Professional title as accounting-professional and tax expert also for employees
When you perform the activity of a bookkeeper as employee or civil servant, you can as from now join voluntarily the Institute of Accounting Professionals and Tax Experts. Earlier this was only possible and obligatory for self-employed bookkeepers in main or ancillary activity.

22.06.2013 : U wil drank en sigaretten uit het buitenland meebrengen: wat kan en mag?
Binnenkort is het weeral vakantie. Toeristen brengen uit hun vakantiebestemming graag goederen mee die daar goedkoper en lekkerder zijn: Luxemburgse sigaretten, Franse of Italiaanse wijn, Ierse whiskey. Al deze producten zijn echter accijnsgoederen: dat wil zeggen dat u er accijnzen voor moet betalen in het land waar ze uiteindelijk verbruikt zullen worden. In principe is er dus toch Belgische accijns verschuldigd. Maar een beperkte hoeveelheid kan u toch meebrengen.

20.06.2013 : An arrangement with the tax authorities on your professional expenditure?
If you want to deduct your real professional expenditure instead of using the lump sum deduction, you should have the necessary supporting documents. Sometimes it is rather difficult to prove the correct amount. In order to solve this and to avoid discussions, you can conclude an arrangement with the tax authorities. This works as follows ...

17.06.2013 : Aangifte vennootschapsbelasting: de nieuwigheden
Begin mei verscheen het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting voor dit aanslagjaar (2013) in het Belgisch Staatsblad. Zoals elk jaar bevat ook nu het formulier weer enkele nieuwigheden. We lichten ze kort voor u toe.

13.06.2013 : Solidariteitsbijdrage op vrij aanvullend pensioen zelfstandigen vanaf 2014?
Het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt uitgebreid. Uitkeringen in het kader van het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zullen ook worden onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Die bijdrage varieert tussen 0% en 2%. De schrapping van de vrijstelling treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in werking.

10.06.2013 : Nieuwe sanctie bij niet neerlegging jaarrekening: ambtshalve doorhaling van de vennootschap in de KBO
Het opstellen en neerleggen van een jaarrekening moet gebeuren binnen strikte termijnen. Een vennootschap die drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neerlegt, riskeert binnenkort een nieuwe sanctie: een ambtshalve doorhaling van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

07.06.2013 : Eco, culture and meal vouchers: an overview of the rules
A number of companies reward their employees, besides their normal pay, with meal, eco, sport or culture vouchers. This is possible since it is beneficial for the employee. The legislator has of course imposed some conditions.

04.06.2013 : Onderhoudsuitkeringen door een fiscale bril bekeken
Onderhoudsuitkeringen die u betaalt, zijn aftrekbare bestedingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. We zetten de voorwaarden nog eens voor u op een rijtje. Daarnaast bekijken we hoe u dat precies in uw aangifte moet invullen.

01.06.2013 : Nieuwe regels uitzendarbeid vanaf juli 2013?
Vorig jaar in januari hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de modernisering van de uitzendarbeid. Die modernisering concentreert zich op vier thema's: de aanpassing van de informatieverstrekking aan de vakbonden, de regeling van de dagcontracten, de afschaffing van de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid en de invoering van een nieuw motief. Kent u alle nieuwe regels al?

31.05.2013 : Are fees paid to your management company deductible?
Many company directors work through a management company for a (their own) exploitation company. Such management company is not a legal form in itself, but can take the form of an NV, BVBA, V.O.F. ... The name specifically refers to the corporate objective. Though there are no specific corporate, social or tax rules for these companies, some specific tax questions raise after all.

27.05.2013 : Hoever kan men nog gaan met vermogensplanning?
Vorig jaar werd de ondertussen beruchte nieuwe algemene antimisbruikbepaling ingevoerd. Ook in de registratie- en successierechten is deze bepaling van toepassing. Dat betekent dat ze een belangrijke invloed kan hebben op uw vermogens- en successieplanning. Begin april heeft de administratie een gewijzigde circulaire gepubliceerd, met toelichting over de planningstechnieken die wel en niet toegelaten zijn.

25.05.2013 : E-griffie nu ook voor het volledige verenigingsdossier
Via E-griffie kan u sinds vorig jaar de oprichtingsakte van uw vzw online neerleggen en moet u niet langer via de rechtbank van koophandel passeren. Die elektronische neerlegging wordt nu ook mogelijk voor andere akten, zoals de uittreksels van akten, processen-verbaal en andere documenten die moeten worden neergelegd in het verenigingsdossier. Deze modernisering geldt niet alleen voor de akten van vzw's, maar ook voor die van de internationale verenigingen en stichtingen.

23.05.2013 : Limosa-meldingsplicht wordt eenvoudiger
Zelfstandigen en werknemers uit het buitenland die in BelgiŽ komen werken, moeten zich op voorhand elektronisch melden. Via de Limosa-meldingsplicht wordt een reeks gegevens opgevraagd. Vanaf 1 juli 2013 wordt het systeem zo aangepast dat het niet langer strijdig is met de Europese regels. Het aantal in te dienen gegevens wordt opvallend beperkt.

20.05.2013 : Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage voor 2013?
De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. De bijdrage blijft in 2013 ongewijzigd. De overheid heeft wel het grensbedrag tussen de basisbijdrage en de verhoogde bijdrage geÔndexeerd.

20.05.2013 : Start of an economic activity: VAT obligations
If you start a company, you start an economic activity. This triggers a lot of fiscal obligations. Probably you will become a VAT taxable person. You should therefore, before starting the economic activity, comply with a number of administrative formalities.

17.05.2013 : The general shareholders meeting and the importance of the notice period
When organizing a general shareholders meeting a number of rules should be complied with. In case of non-compliance with these rules, there is a risk that the decisions of the general shareholders meeting will be declared null and void. One of the most common nullification reasons is the non-compliance with the notice formalities.

14.05.2013 : Ontbinding en vereffening in 1 akte: voorwaarde passiva wordt aangepast
Onder bepaalde voorwaarden kan een vennootschap worden ontbonden en vereffend in ťťn akte. De formulering van de voorwaarde over de passiva maakt dat bij een strenge interpretatie van de wet er bijna geen gevallen zijn waarin dat kan. Hoe zit het nu precies?

06.05.2013 : Welke uitgaven aan uw woning geven nog recht op een belastingvermindering?
De fiscale hervormingen van de laatste jaren hebben veel belastingverminderingen afgeschaft. Toch kan u voor heel wat uitgaven nog een belastingvermindering krijgen. Wij zetten deze belastingverminderingen op een rijtje.

02.05.2013 : Aangifteformulier personenbelasting 2013: what's new?
Ook dit jaar bevat het aangifteformulier in de personenbelasting weer heel wat nieuwigheden. Oude, overbodig geworden codes werden geschrapt en nieuwe codes werden toegevoegd. De aangifte voor het aanslagjaar 2013 is daardoor weer complexer geworden. Deze bijdrage gidst u door dit fiscale doolhof.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print