Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

29.11.2013 : Eindejaarsgeschenken aan uw personeel bekeken door een fiscale bril
De eindejaarsperiode is een ideale gelegenheid om een geschenk te geven aan uw personeel. Het is immers een goede manier om een aangename sfeer binnen uw bedrijf te creëren. Het geven van geschenken heeft echter ook fiscale implicaties. Voor u, maar mogelijk ook voor uw personeel. Het goede nieuws is dat u onder bepaalde voorwaarden toch een cadeau van maximum 35 EUR op een fiscaal voordelige manier aan uw personeel kan schenken: uw werknemer wordt er niet op belast en u kan de kosten toch aftrekken.

26.11.2013 : Wat is er nog overdraagbaar van de notionele interestaftrek?
De notionele interestaftrek (NIA) die u tijdens het jaar zelf niet kan gebruiken, kan u niet naar de volgende jaren overdragen. Tot aanslagjaar 2012 kon u die nog wel overhevelen. Nu speelt u dat ‘onbenutte' deel van de notionele interestaftrek definitief kwijt. Dat is niet fijn om te horen. Maar is ook goed nieuws. Als u in het verleden een ‘stock' van onbenutte NIA heeft opgebouwd, kan u die wel verder op gebruiken. De regels en beperkingen voor het gebruik van deze ‘stock' leest u hier.

24.11.2013 : Individual forms: what do they mean?
Individual forms and summary statements are important fiscal documents. Both for who makes costs as well as for those receiving remunerations. The debtor should be able to justify these amounts. He is obliged to issue these forms. The recipient of the remuneration has with these forms the data needed to comply with his tax obligations: in first instance to declare taxable income.

21.11.2013 : What are the tax consequences when my current account shows a debit position?
A current account is a balance sheet account on which you book amounts you owe to your company and amounts which your company owes to you. If the current account is negative (shows a debit position), this means that you have more debts to your company than receivables. If the current account is positive (credit position), you have more receivables than debts. Both situations have their specific tax consequences, for you and for your company. In this contribution we focus on the tax consequences for the director when the current account shows a debit position.

18.11.2013 : U kan een vrijstelling krijgen als u bijkomend personeel met een laag loon aanwerft
Ondernemers en vrije beroepers die bijkomend personeel aannemen, kunnen daarvoor een fiscale vrijstelling van 3.720 EUR (basisbedrag) krijgen. Daarvoor gelden natuurlijk wel enkele voorwaarden. De ondernemer mag bij het aanvang van zijn activiteit maximaal 11 mensen in dienst gehad hebben. Het extra aangeworven personeelslid mag maximaal 11,88 EUR per uur verdienen.

15.11.2013 : Fictions in Belgian inheritance duties
Belgian inheritance duties contain a number of ‘fictions'. These are legal provisions stating that certain transactions ‘under living' are to be considered as a transfer after death. Certain assets are considered to be part of the estate, even if they are transferred by the testator to the successors before his death. Consequently a higher amount of inheritance duties has to be paid. We explain some of these fictions more in detail.

12.11.2013 : Telt uw jaar een “dertiende maand”?
Betaalt u aan uw personeel op het einde van het jaar een eindejaarspremie of “dertiende maand”? Dit is geen verplichting. Veel is wettelijk geregeld maar het recht op uitbetaling van een eindejaarspremie is niet opgenomen noch in de wet, noch in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op het niveau van de Nationale Arbeidsraad die geldig is voor alle sectoren. Het recht van werknemers op een eindejaarspremie kan wel voortvloeien uit verschillende rechtsbronnen.

08.11.2013 : Neerlegging jaarrekening van grote stichtingen en van internationale vzw's
Bent u bestuurder van een stichting van openbaar nut of van een internationale vzw? Grote stichtingen van openbaar nut moeten vanaf 1 september 2013 hun jaarrekening niet meer bij de griffie neerleggen maar bij de Nationale Bank van België. Ook grote internationale verenigingen zonder winstoogmerk moeten vanaf nu een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank.

04.11.2013 : Overdracht onder gerechtelijk gezag: wat met de rechten van uw werknemers?
De rechten van werknemers die de nieuwe werkgever moet garanderen in geval van overdracht onder gerechtelijk gezag, komen slechts summier aan bod in de wet over de continuïteit van de ondernemingen. De wetgever heeft de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de bevoegdheid gegeven om die materie verder uit te werken. Dat is gebeurd in de cao nr. 102. Cao nr. 102 bepaalt de inhoud van de rechten van de werknemers in geval van overdracht onder gerechtelijk gezag. De cao is gesloten voor onbepaalde duur en is sinds 1 augustus 2013 volledig in werking.

01.11.2013 : Bedrijfsleiders in vizier van fiscus voor betaling van de bedrijfsvoorheffing
Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten, riskeren een boete. Uit controles door de FOD Financiën blijkt dat sommige ondernemingen echter geen of gedeeltelijke bedrijfsvoorheffing storten voor de bezoldigingen die zij uitbetalen aan hun bedrijfsleiders. Die ondernemingen krijgen nog tot eind 2013 om hun situatie te regulariseren. Vanaf het eerste trimester van 2014 zal de fiscus gerichte controles starten naar niet-gestorte bedrijfsvoorheffing en zal ze de in de wetgeving voorziene sancties toepassen!

31.10.2013 : Wie een juridische constructie opricht moet dat voortaan melden aan de fiscus
We moeten steeds meer zelf melden aan de fiscus. Vorig jaar werd de meldingsplicht van buitenlandse bankrekeningen uitgebreid tot levensverzekeringen bij buitenlandse verzekeraars. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt een meldingsplicht voor juridische constructies ingevoerd. Al wie zo'n juridische constructie opzet, zal dat aan de administratie moeten melden. Met name buitenlandse stichtingen en trusts worden geviseerd.

28.10.2013 : Vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit
Een onroerend goed dat leegstaat, levert niets op. Het is improductief. In het Vlaams Gewest bestaan er bijzondere fiscale regels die aan dit nadeel enigszins tegemoetkomen. De onroerende voorheffing voor deze improductieve goederen wordt proportioneel verminderd, als de leegstand onvrijwillig is én minstens 90 dagen heeft geduurd.

25.10.2013 : Innovatiepremies opnieuw vrijgesteld tot eind 2014
Bedrijven kunnen via innovatie groeien en winstgevender worden. De innovatiepremie van de Federale Overheidsdienst Economie moedigt innovatie in ondernemingen aan. De onderneming betaalt geen sociale bijdrage op deze premie. De werknemer betaalt geen sociale bijdrage en wordt op de premie niet belast. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, werd telkens verlengd. Werkgevers kunnen de premie nu opnieuw aanvragen tot eind 2014.

22.10.2013 : Belgische Mededingingsautoriteit: nieuw formulier voor aanmelding concentraties
Ondernemingen die overgaan tot een concentratie moeten die vooraf melden aan de Belgische Mededingingsautoriteit. Voor de aanmelding van concentraties moeten de partijen voortaan het nieuwe ‘formulier CONC C/C' gebruiken. Het nieuwe formulier werd afgestemd op het Wetboek van economisch recht dat eind maart 2013 werd ingevoerd.

18.10.2013 : Gepensioneerd? Wat mag u nog bijverdienen?
Als gepensioneerde mag u naast uw pensioen ook nog bijverdienen. U moet daarbij een onderscheid maken tussen de regels die bepalen hoeveel u mag bijverdienen en de fiscale behandeling ervan. We staan kort bij beide vragen stil. De bedragen die we vermelden, zijn geldig voor 2013.

14.10.2013 : PWA- en dienstencheques: enkele nieuwe regels
Het systeem van de PWA- en dienstencheques is de laatste jaren erg succesvol gebleken. Zo succesvol dat het niet meer betaalbaar lijkt voor de Schatkist. De wetgever heeft dan ook aan de regels gesleuteld. Het maximumbedrag waarop het voordeel wordt berekend daalt tot 1.380 EUR (voor aanslagjaar 2014). Wie dit jaar al meer dan dit nieuwe maximum heeft uitgegeven, kan nog wel genieten van een overgangsmaatregel.

11.10.2013 : Higher administrative fines for income taxes
Anyone committing an infringement against the provisions of the income tax code risks being fined. The officer which is empowered by the regional director can impose fines from 50€ up to 1.250€ for each infringement against the income tax code or its decrees. As from 30 September 2013 the fines are strengthened. The following fines now apply to these infringements.

07.10.2013 : Are you ready for the SEPA deadline?
As from 1 February 2014 within the SEPA zone only the European bank account number can be used. For bank transfers and automatic bank transfers which you send to your bank electronically, you should use the specific SEPA standards. Banks can help you migrating, but you have to do most of the work yourself. Which steps are needed in order to have your administration and management ready in due time?

04.10.2013 : VAT consequences of mixed use of company cars revisited
The VAT incurred on a mixed used company car (private and professional use) can only be partially deducted. Previously we explained the three methods according to which the allowed deduction can be calculated. The VAT authorities published a new circular letter on 9 September 2013 in which the different methods are explained, some changes are made and a fourth method is added.

01.10.2013 : Vastklikken van belaste reserves aan 10 %: een update
Vanaf 1 oktober 2014 stijgt de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 % naar 25 %. Dat wil zeggen dat u later bij het vereffenen en verdelen van uw vennootschap meer belasting zal betalen. Voorlopig kan liquideren nog aan 10 %. Om te vermijden dat ondernemers massaal hun vennootschap nu al zouden liquideren om de latere 25 % heffing te vermijden, werd er een overgangsmaatregel ingevoerd. De basisprincipes van de overgangsmaatregel legden we al uit in een vorige bijdrage. Ondertussen heeft de administratie het een en ander verduidelijkt in een circulaire. We brengen u weer helemaal up to date.

30.09.2013 : Vergelijking met andere belastingplichtigen
Wanneer er geen andere bewijskrachtige gegevens bestaan, kan de fiscus uw winsten en baten als ondernemer of vrije beroeper vaststellen aan de hand van andere vergelijkbare belastingplichtigen. Uw inkomen wordt dan vermoed gelijkaardig te zijn aan het inkomen van andere ondernemers, met een zelfde activiteit in uw streek.

28.09.2013 : Can I still drive my company's Porsche without being taxed on a high benefit in kind?
The benefit in kind for company cars still gives a lot of entrepreneurs eyesore. Many have tried to escape. The media gave recently much attention to an entrepreneur driving his company's Porsche without being taxed on the benefit in kind. Can you do that to? It still is doubtful.

23.09.2013 : Artiesten: speciale belastingplichtigen?
Het leven van een artiest is grilliger dan dat van gewone mensen. Periodes vol inspiratie worden afgewisseld door mindere tijden. Ook financieel heeft dat zijn gevolgen. Het ene jaar verdient u niet zo veel, en wordt u bijna niet belast. Het andere jaar stromen de centen wel binnen en krijgt u de navenante aanslag van de fiscus. Hoe kan u uw fiscale situatie best aanpakken? De volgende tips wijzen u alvast in de goede richting.

20.09.2013 : New federal law on the continuity of enterprises: important role for (external) recognized bookkeepers, accountants, tax consultants and auditors
The law of 31 January 2009 on the continuity of enterprises and other related laws have recently been amended on several points. (External) recognized bookkeepers, accountants, tax consultants and auditors obtained new missions. Important is the detailed information obligation towards clients-companies which continuity is in jeopardy.

17.09.2013 : Kroatië nieuw lid van de Europese Unie: gevolgen voor tewerkstelling en btw
Sinds 1 juli 2013 is Kroatië lid van de Europese Unie. Als u handel drijft met Kroatische bedrijven, heeft die toetreding gevolgen voor uw btw-verplichtingen. De toetreding heeft ook gevolgen voor de tewerkstelling van Kroatische werknemers in België en op sociaalrechtelijk vlak.

14.09.2013 : Uw vzw belast zoals een vennootschap?
De meeste mensen gaan er zomaar vanuit dat een vzw, omdat die in principe geen winstoogmerk heeft, niet onder de vennootschapsbelasting valt. Dat is echter niet helemaal waar. Opdat vzw's in de gunstigere rechtspersonenbelasting belast zouden worden, i.p.v. zoals een vennootschap in de vennootschapsbelasting, moet ze aan bijkomende voorwaarden voldoen.

10.09.2013 : Vastgoedmakelaars worden ingeschakeld in strijd tegen witwassen
De strijd tegen witwassen wordt steeds meer opgevoerd. Vanaf 1 september 2013 worden ook vastgoedmakelaars mee ingeschakeld. Het reglement dat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars over deze materie reeds zelf had opgesteld werd bij koninklijk besluit bekrachtigd. De makelaars moeten voortaan hun cliënten identificeren en eventuele onregelmatigheden aan de Cel voor Financiële Informatie (CFI) melden.

07.09.2013 : Validity of meal vouchers from 3 months to 1 year
Meal vouchers complying with a number of conditions are not considered as salary and are fully tax exempt. Both for the employer as for the beneficiary. One of the conditions is the validity of the meal voucher. The validity has been increased from 3 months to 1 year. The new validity applies to paper meal vouchers issued as from September 2013 and to electronic meal vouchers which are credited to the employee's meal vouchers account as from 11 August 2013.

04.09.2013 : Winwinlening: kredietbedrag voor kmo's en zelfstandigen is verdubbeld
De som die kleine, middelgrote en micro-ondernemingen en zelfstandigen kunnen lenen binnen het stelsel van de Winwinlening, is verdubbeld. Het maximale bedrag dat bij familie, vrienden of kennissen kan worden ontleend, is gestegen van 100.000 naar 200.000 euro.

01.09.2013 : Oprichting van een onderneming: op papier of elektronisch?
Een belangrijke stap bij de oprichting van een vennootschap, is het opstellen van een oprichtingsakte. Die moet worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf 1 augustus 2013 gelden nieuwe tarieven voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van akten en stukken van handelsvennootschappen.

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print