Wil u meer fiscale zekerheid : vraag dan een ruling aan

Zekerheid is een waardevol goed, zeker in fiscale zaken. Niemand betaalt immers graag teveel belastingen. Als u een nieuwe verrichting plant, weet u dus graag op voorhand wat dat u ‘fiscaal' zal kosten. Deze zekerheid kan u krijgen door een ‘ruling' aan te vragen.

Wat is dat eigenlijk, een ruling ?

U kan een 'ruling' of zoals het officieel heet een 'voorafgaande beslissing' aanvragen als u zekerheid wil over de fiscale gevolgen van een verrichting die u gepland heeft (bv. een reorganisatie, successieplanning).

Aan de hand van de definitie die de wet zelf geeft, lichten we kort toe wat een 'ruling' precies is. Een voorafgaande beslissing is een “juridische handeling waarbij de FOD Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.”

Een voorafgaande beslissing is een rechtshandeling, die bindend is voor de administratie. De fiscus gaat een voorwaardelijke en eenzijdige verbintenis aan over de wijze waarop de wet zal worden toegepast. Eenzijdig, want u bent als aanvrager niet verplicht de geplande verrichting ook daadwerkelijk uit te voeren. De fiscus moet daarentegen het standpunt dat ze in het antwoord hebben ingenomen wel respecteren. Voorwaardelijk, omdat u, wanneer u als aanvrager de verrichting effectief uitvoert, u zich moet houden aan de verrichting zoals u die zelf omschreven heeft in de aanvraag.

U moet de aanvraag indienen bij de fiscus zelf. Binnen de FOD Financiën is er een bijzondere dienst opgericht, de Dienst Voorafgaande Beslissingen, die over de aanvragen uitspraak doet. 

In de ruling stelt de fiscus vast hoe de (fiscale) wet zal toegepast worden op uw bijzondere situatie, op uw geplande verrichtingen. Dit wil zeggen dat ze u geen gunstige behandeling kunnen beloven die in strijd is met de wet.

Het moet gaan om een situatie “die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad”. U moet dus een aanvraag indienen, vóór u overgaat tot de verrichting. U mag niet wachten tot u al een aangifte heeft ingediend. Het is zeker niet mogelijk een ruling aan te vragen, als er al een geschil ontstaan is, bv. als u al een bezwaar heeft ingediend of als er al een zaak hangende is bij de rechtbank.

Hoe vraag ik een ruling aan ?

U kan een aanvraag indienen door een gewone of aangetekende brief te sturen naar  de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, t.a.v. mevrouw Véronique Tai, Voorzitter, Wetstraat 24, 1000 Brussel. De aanvraag kan ook worden ingediend per e-mail: dvbsda@minfin.fed.be.

Wat moet er in de aanvraag staan ?

De aanvraag moet volledig zijn.

De volgende gegevens moeten zeker worden meegedeeld:  uw identiteit,  de identiteit van eventuele andere betrokken partijen,  een beschrijving van uw activiteiten, een volledige beschrijving van de verrichting die u gepland heeft en een verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. Ten slotte moet u de aanvraag 'motiveren', dit wil zeggen u moet uitleggen hoe u meent dat de betrokken wettelijke bepalingen op uw situatie moeten worden toegepast.

Het is erg belangrijk dat de juiste persoon de aanvraag indient.

Voorbeeld

De aandeelhouders van een vennootschap willen weten hoe de meerwaarden zullen behandeld worden die ze gaan realiseren naar aanleiding van de inbreng van hun aandelen in een nieuw op te richten vennootschap. Het is in dat geval van belang dat de aandeelhouders de ruling aanvragen en niet de betrokken vennootschap(pen).

De aanvraag moet betrekking hebben op een concreet project

Een aanvraag moet betrekking hebben op een concreet project waarvan u de verwezenlijking ernstig overweegt. De aanvraag is niet ontvankelijk wanneer u niet beschikt over de nodige fondsen om de voorgestelde verrichtingen uit te voeren. Een ruling is niet bedoeld om een antwoord te krijgen op louter theoretische vragen die betrekking hebben op hypothetische verrichtingen of om de algemene zienswijze van de FOD Financiën uitgelegd te krijgen. Zoiets blijkt bijvoorbeeld wanneer uw (toekomstige) partner de geplande verrichting niet bevestigt.

Prefiling fase

Voorafgaand aan de indiening van een aanvraag kan men om een prefiling-meeting vragen. Na dit inleidend gesprek kan u beter afwegen of u  al dan niet formeel een aanvraag zal indienen. Het gesprek zal plaatsvinden met het team dat later ook de eventuele officiële aanvraag zal behandelen. Het is dan ook aangewezen om reeds de nodige informatie waarover men beschikt aan de dienst over te maken. Tijdens het gesprek kan u reeds ondervinden hoe de dienst tegenover de aanvraag staat. Zeker in het geval van complexe verrichtingen is een prefiling-meeting dus wel interessant.

Laat u bijstaan

U merkt dat het indienen van een aanvraag toch vrij complex kan worden. Het is dan ook steeds een goed idee om u hierin te laten bijstaan door een specialist.

print