Exemples d'articles

Les articles déjà publiés donnent une bonne image de ce que vous pouvez attendre de nous au niveau du contenu. Curieux de savoir comment vos collègues les ont intégrés dans leur site web? Jetez un coup d'oeil à notre page de référence.

30.09.2015 : U koopt als particulier een wagen in het buitenland: met welke douaneregels moet u rekening houden?
U mag als particulier elders in de wereld een wagen kopen en die vervolgens in België inschrijven en gaan gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Maar weet wel dat u het niet zomaar mag doen. U moet heel wat (douane)formaliteiten naleven. Die regels verschillen naargelang waar u de auto aankoopt: in een andere EU-lidstaat of een niet-EU-land. De regels variëren ook naar gelang het om een nieuwe dan wel tweedehandswagen gaat.

28.09.2015 : Schenking van onroerende goederen: verlaagde tarieven in Vlaanderen
De schenkingsrechten in Vlaanderen worden verlaagd. Althans de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen. Voor de schenking van roerende goederen blijven de (in 2004 verlaagde) tarieven van 3 % en 7 % bestaan. Ook het bijzondere regime voor de schenking van bouwgronden blijft gewoon van toepassing.

25.09.2015 : Beroepsinkomsten in Nederland: fiscale gevolgen
Wie in België woont, maar in Nederland werkt, zal in principe in Nederland belastingen moeten betalen. Wie het grootste deel van zijn inkomsten in Nederland haalt, wordt er beschouwd als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat men grotendeels recht heeft op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland.

22.09.2015 : Nieuwe ontwikkelingszones afgebakend voor investeringssteun in Brussel
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgestemd op de Belgische regionale steunkaart 2014-2020. Ondernemingen die investeren in een project in een gemeente uit de steunkaart, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun en een dossier indienen.

18.09.2015 : Cassatie keert kar inzake aftrek van beroepskosten die niet vallen binnen het maatschappelijk doel
Alle inkomsten van een vennootschap, ook deze gemaakt buiten het maatschappelijk doel, zijn belastbare beroepsinkomsten. Beroepskosten zijn aftrekbaar als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 van het WIB92. Zeer recent is het Hof van Cassatie teruggekomen op zijn eerdere rechtspraak. De aftrek van de beroepskosten zou niet (meer) afhankelijk zijn van de voorwaarde dat zij inherent moeten zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap, zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel.

15.09.2015 : Maaltijdcheques: welke nieuwe regels komen er aan
De maaltijdcheque blijft een populair extralegaal voordeel in België, het is namelijk voor de ontvanger een fiscaal interessante aanvulling op zijn loon. Omdat er enkele wijzingen in het systeem op stapel staan (afschaffing papieren maaltijdcheques, verhoging aftrekbaarheid bij werkgever), zetten we alle regels nog eens op een rij. Daarna kijken we naar de toekomst van deze verloningsvorm. Enkele van deze maatregelen werden nog niet in wetteksten gegoten, maar al wel door de regering aangekondigd.

12.09.2015 : Een fiscale regel aanvechten: waar moet u aankloppen: (3) de Raad van State?
Wat als de fiscale wetgever een regel invoert waar u het niet mee eens bent. U bent van mening dat uw fundamentele rechten worden geschonden. U meent dat de overheid helemaal niet bevoegd was om deze maatregel te nemen. Dan kan u bij verschillende instanties terecht om die regels aan te vechten. Naar gelang de regel die u aanvecht en de rechten de geschonden zijn kan u naar een ander rechtscollege trekken. Na het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie bekijken we nu de Raad van State.

08.09.2015 : Hamvraag: Is de vennootschapsbijdrage wettig of onwettig?
Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen. De herkwalificatie van deze vennootschapsbijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof, opende de weg om de wettigheid van die bijdrage in twijfel te trekken. De rechtspraak is momenteel echter duidelijk en positief over het wettig bestaan van de vennootschapsbijdrage.

04.09.2015 : Discussie over waardering van aandelen in geschillenregeling beslecht?
Aandeelhouders die in conflict liggen met medevennoten, kunnen de andere aandeelhouder(s) onder bepaalde omstandigheden via de rechtbank dwingen om hun aandelen aan hen over te dragen of om hun aandelen over te nemen. Sinds de invoering van deze geschillenregeling is er in de rechtspraak en in de rechtsleer geen eensgezindheid over het tijdstip waarop die aandelen moeten worden gewaardeerd, de zogenaamde beoordelingsdatum of "peildatum". Met een arrest van 20 februari 2015 maakt het Hof van Cassatie een einde aan die discussie. De waarde van de aandelen moet worden bepaald op datum van de overdracht, zoals opgelegd door de rechter.

01.09.2015 : Investeren in een starter via crowdfunding
We wezen er al eerder op hoe de regering (startende) ondernemers een steun in de rug wil geven. In de programmawet staan er dan ook twee maatregelen die het voor belastingplichtigen interessant maken om te investeren in starters. De belastingvermindering (30 % of 45 %) voor wie risicovol investeert hebben we al besproken. U kan achter ook investeren in een starter door hem via een erkend crowdfundingplatform een lening te verstrekken.

31.08.2015 : Soutenez une starter et bénéficiez d'un avantage fiscal
L'une des priorités du gouvernement est désormais d'encourager les entrepreneurs, notamment à travers la loi-programme. Celle-ci prévoit plusieurs mesures visant à soumettre à un traitement de faveur les investissements dans des entreprises débutantes. L'une de ces mesures est une sorte de tax shelter, par lequel les investisseurs qui investissent dans des start ups bénéficient d'une réduction d'impôt de 30 % ou de 45 %.

28.08.2015 : Présentation de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement du SPF Finances
Le SPF Finances se compose de plusieurs administrations générales. L'‘Administration générale de la Perception et du Recouvrement' du SPF Finances est opérationnelle depuis le 1er juillet 2015. De nouveaux services ont été créés et des modifications ont été apportées au sein des services opérationnels de cette administration.

23.08.2015 : Le nouveau régime du tax shelter
Les sociétés qui investissent dans des œuvres audiovisuelles sont fiscalement récompensées. Par ce tax shelter, les autorités entendent soutenir le secteur audiovisuel belge. En vigueur depuis quelques années déjà, le système nécessitait une évaluation approfondie, laquelle a donné lieu à une adaptation radicale des règles. Le nouveau régime du tax shelter s'applique aux conventions-cadres conclues à partir du 1er janvier 2015.

20.08.2015 : Réserve de liquidation étendue aux exercices d'imposition 2013 et 2014
Pour compenser l'augmentation du précompte mobilier sur le boni de liquidation (de 10 % à 25 % depuis le 1er octobre 2014), le gouvernement a élaboré différentes mesures transitoires. Premièrement, la possibilité de verrouiller les réserves taxées à 10 % et, depuis l'exercice d'imposition 2015, la possibilité pour les pme de constituer une réserve de liquidation. Le problème provenait du fait que les exercices d'imposition 2013 et 2014 n'étaient pas couverts par ces mesures. Il y est à présent remédié.

17.08.2015 : Calendrier Fiscal : Septembre 2015
Le calendrier de l'entreprise a pour objectif de vous aider dans l'élaboration de vos plannings pour l'année 2015. Il constituera un aide-mémoire pour les ‘principales' formalités que vous devez respecter en matière de droit des sociétés, droit comptable et fiscal (et pour autant que l'exercice comptable de votre entreprise se clôture le 31 décembre). Ne perdez pas de vue que les délais indiqués sont ceux auxquels les documents ou paiements doivent parvenir au service concerné. Les organismes financiers doivent disposer d'un certain délai pour exécuter vos instructions.

14.08.2015 : Un règlement de travail « actuel » est utile pour l'employeur et le travailleur
Le règlement de travail définit les droits et obligations de l'employeur et du travailleur. Lors d'une inspection sociale, ce document sera certainement vérifié. Dès que vous occupez un travailleur, vous êtes tenu de rédiger un règlement de travail et de le mettre à jour. Votre règlement de travail a-t-il été adapté à la lumière des dernières évolutions de la législation (sociale)?

11.08.2015 : Cotisations sociales d'indépendant: compétences de la Commission des dispenses de cotisations
Chaque trimestre, les travailleurs indépendants paient eux-mêmes des cotisations sociales à une caisse d'assurances sociales. Il est cependant possible de demander une dispense de cotisations complète ou partielle. L'indépendant doit pour ce faire se trouver ‘dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin'. C'est la Commission des dispenses de cotisations qui se prononce sur les demandes de dispense. Comment se déroule la procédure?

08.08.2015 : A quelle porte frapper pour attaquer une règle fiscale? La Cour de Justice de l'Union européenne
Quid si le législateur fiscal introduit une règle avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? Vous estimez que cette règle viole vos droits fondamentaux ou vous estimez que les autorités n'étaient pas compétentes pour prendre cette mesure. Vous pouvez alors vous adresser à différentes instances pour attaquer la règle visée. Telle ou telle juridiction sera compétente en fonction de la règle que vous attaquez et des droits qui sont violés. En voici un aperçu: dans cet article, nous ciblons la Cour de Justice de l'Union européenne.

04.08.2015 : Déclaration impôt des sociétés 2015: les nouveautés
Comme chaque année, le formulaire de déclaration à l'impôt des sociétés a subi quelques adaptations dictées par des modifications de loi et de nouvelles mesures. Nous examinons ici les changements survenus cette année.

01.08.2015 : Les conséquences du non-dépôt des comptes annuels
Toute entreprise qui répond à certains critères doit déposer des comptes annuels. Les sociétés existantes qui ne déposent pas de comptes annuels agissent dans l'anonymat, ce qui ouvre la porte à toutes sortes de pratiques douteuses. Un dépôt tardif ou une absence de dépôt est dès lors passible de sanctions pénales, fiscales et judiciaires. Ces sanctions ont des conséquences importantes pour l'entreprise concernée.

31.07.2015 : Calendrier Fiscal : Août 2015
Le calendrier de l'entreprise a pour objectif de vous aider dans l'élaboration de vos plannings pour l'année 2015. Il constituera un aide-mémoire pour les ‘principales' formalités que vous devez respecter en matière de droit des sociétés, droit comptable et fiscal (et pour autant que l'exercice comptable de votre entreprise se clôture le 31 décembre). Ne perdez pas de vue que les délais indiqués sont ceux auxquels les documents ou paiements doivent parvenir au service concerné. Les organismes financiers doivent disposer d'un certain délai pour exécuter vos instructions.

28.07.2015 : Le logement familial sous l'angle fiscal
Le logement familial occupe une place spéciale dans le droit belge. Il bénéficie notamment d'une protection particulière en droit civil et fait l'objet de règles spéciales en droit fiscal.

25.07.2015 : Augmentation au 1er janvier 2016 du plafond annuel pour les avantages non récurrents liés aux résultats
Le régime des avantages non récurrents liés aux résultats permet aux entreprises d'octroyer un bonus à leurs travailleurs en fonction des résultats atteints collectivement. Ce bonus n'est pas assimilé à une rémunération, sauf si le plafond est dépassé. Le plafond non indexé pour les avantages non récurrents lités aux résultats sera relevé à partir du 1er janvier 2016.

22.07.2015 : Procédure: Droits de mise au rôle également dus dans les litiges sociaux et fiscaux
Dès que vous faites inscrire un acte introductif d'instance au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des référés, vous payez des droits de mise au rôle. Le montant de ces droits de mise au rôle dépendra désormais, dans la plupart des cas, de la valeur de la demande. En outre, le fait que l'affaire soit inscrite au rôle général ou à un rôle particulier n'aura désormais plus aucune importance. Une autre nouveauté est que vous devrez désormais payer un droit de mise au rôle pour les litiges portés devant les juridictions du travail et les tribunaux fiscaux, mais seulement pour les demandes d'une valeur élevée.

18.07.2015 : Comment et quand effectuer des versements anticipés en cas d'exercices décalés: sociétés avec un exercice de moins de douze mois
Le fisc fixe les dates auxquelles les entreprises doivent effectuer leurs versements anticipés. Pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), ces dates sont le 10 avril, le 10 juillet, le 10 octobre et le 20 décembre. Ces dates peuvent varier d'un jour ou deux si elles tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié. D'autres dates s'appliquent pour les sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile ou dont l'exercice dure plus ou moins longtemps. Dans le présent article, nous nous intéresserons de plus près aux sociétés dont l'exercice dure moins de douze mois.

15.07.2015 : Indemnités journalières forfaitaires pour voyages de service en Belgique et à l'étranger: montants et conditions
Celui qui doit effectuer un voyage de service pour le travail et est parti toute une journée, fait des frais en chemin pour boire et manger. Ces frais peuvent être remboursés par l'employeur. Mieux encore, ces frais sont déductibles au titre de frais professionnels dans le chef de l'employeur et non imposables dans le chef du travailleur. A condition bien entendu de remplir certaines conditions.

11.07.2015 : Investir dans des zones d'aide: conditions et formalités relatives à la déclaration au Pr. P.
Les employeurs peuvent bénéficier, pendant deux ans, d'une dispense de versement de maximum 25 % du précompte professionnel (Pr. P.) qu'ils retiennent sur les rémunérations des nouveaux travailleurs qu'ils engagent suite à des investissements dans des zones d'aide. Les conditions de dispense varient selon que l'employeur est ou n'est pas une PME. Les modalités d'exécution pratique sont (enfin) réglées.

07.07.2015 : Indemnité compensatoire de perte de revenus lors de travaux publics en faveur des travailleurs indépendants
Les travaux publics sont une cause d'exaspération pour bien des indépendants. Si, en tant qu'indépendant, vous êtes victime de nuisances causées par des travaux publics qui gênent, empêchent, gênent ou rendent difficile l'accès à votre entreprise, vous pouvez demander une indemnité compensatoire de perte de revenus au Fonds de participation fédéral. Depuis le 1er juillet 2014, certaines des activités de ce fonds ont toutefois été confiées aux Régions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat. Ce transfert de compétences est sans incidence pour les demandes introduites en 2015.

04.07.2015 : MOSS et services électroniques?
Le Mini-One-Stop-Shop (MOSS ou mini-guichet unique) est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Vous êtes un fournisseur de services électroniques, de services de télécommunications ou de services de radiodiffusion et de télévision? Vous êtes établi dans l'Union européenne et vous fournissez vos services à des non-assujettis à la TVA? Dans ce cas, vous devez tenir compte des modifications suivantes concernant les règles de localisation.

01.07.2015 : Moyens de preuve particuliers du fisc: taxation par signes et indices
Le fisc dispose de certains moyens de preuve spéciaux qui lui permettent de prouver le revenu d'un contribuable. Sur cette base, il peut établir une cotisation ou modifier une déclaration introduite par un contribuable. La taxation par signes et indices est l'un de ces moyens de preuve. Cette méthode est utilisée contre les contribuables dont le train de vie n'est pas en rapport avec les revenus déclarés. Explication à l'aide d'un exemple.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

imprimer