Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

02.05.2012 : Mag de fiscus mijn computer(gegevens) meenemen ?
De onderzoeksbevoegdheden van de administratie nemen steeds maar toe. Tijdens het onderzoek van de beroepslokalen van de belastingplichtige mogen ze nagaan welke boeken en stukken er zich bevinden. De vraag is hoever ze daarin mogen gaan.

01.05.2012 : Flanders Investment & Trade wijzigt subsidieregels voor internationaal ondernemen
Bent u een Vlaams bedrijf dat zijn producten of diensten wil uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wil ontdekken? Bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade (F.I.T.) kan u terecht voor subsidies voor internationaal ondernemen. Wie steunaanvragen indient na 1 april 2012, moet rekening houden met nieuwe regels.

30.04.2012 : Can an accountant attend your general shareholders meeting?
In springtime a number of general shareholders meetings take place. The question who can attend the meeting is governed by the articles of association and the Company Law Code. We wonder whether the company's accountant can attend the general shareholders meeting. In any case he should follow the rights and obligations of the Company Law and his professional and deontological rules.

30.04.2012 : Nieuwe berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen?
Een zelfstandige betaalt vier keer per jaar sociale bijdragen. Die worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van drie jaar terug. De bijdragen van 2012 worden dus berekend op basis van de inkomsten behaald in 2009. De regering Di Rupo I wil de berekeningswijze vereenvoudigen.

30.04.2012 : Calculate how much your company car will cost
One of the most eye-catching measures of the Di Rupo I-government is beyond doubt the new regime for company cars. A lot has already been written about it. Here we explain the new calculation formula, so you can calculate yourself how much your company car will cost.

28.04.2012 : De curatieve individuele beroepsopleiding: variante op de klassieke IBO met extra's
Vindt u geen geschikte arbeidskrachten? Naast de 'gewone' individuele beroepsopleiding (IBO) organiseert de VDAB vanaf dit jaar ook curatieve IBO's voor langdurig werkzoekenden. De curatieve IBO verschilt van de klassieke IBO wat duur en productiviteitspremie betreft.

23.04.2012 : Interesten : wanneer komt aftrekbaarheid in gevaar ?
De interesten die uw vennootschap betaalt op leningen die ze heeft afgesloten zijn in principe aftrekbaar. Toch moet u een aantal regels respecteren. Als u deze aan uw laars lapt, dreigt u de interesten niet als beroepskost te kunnen aftrekken. We wijzen u kort op de valkuilen…

19.04.2012 : New codes on the personal tax return tax year 2012
The personal tax return is revised each year in order to cope with the legal changes which have been implemented during the previous year. Also the tax return for this year (income 2011) looks again a bit different. The new personal tax return contains thirteen new codes, four other codes are calcelled. We give you a brief overview of the novelties.

16.04.2012 : FOD WASO verzamelt gegevens over collectieve ontslagen
Waarom moeten werkgevers die een collectief ontslag aankondigen, die aankondiging overmaken aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Die werkwijze laat de overheid toe exacte informatie te verzamelen over de omvang van collectieve ontslagen in België. Een recent koninklijk besluit schrijft deze (bestaande) verplichting nu pas in in het koninklijk besluit op het collectief ontslag.

14.04.2012 : Garantie van het Brussels Waarborgfonds blijft op 80%
De Brusselse regering heeft eind 2011 haar anticrisismaatregelen verlengd. Eén van die maatregelen is de garantie van het Waarborgfonds voor investeringskredieten en voor bedrijfskapitaal. De toegang tot de Snelwaarborg voor zelfstandigen en kmo's wordt gegarandeerd tot 31 december 2012.

05.04.2012 : Professional expenditure: is educational expenditure deductible?
You must follow trainings and courses to keep your professional knowledge up-to-date. The costs for these trainings can be considerable. Fortunately these expenses qualify as professional expenditure.

03.04.2012 : Voorafbetalingen te verrichten in 2012
Voor natuurlijke personen die bezoldigingen ontvangen, wordt door de werkgever automatisch aan de bron de bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij betalen op dat moment in feite onmiddellijk een voorschot op de uiteindelijk door hun verschuldigde belasting. Ondernemers, vrije beroepers en vennootschappen moeten daarentegen zelf voorafbetalingen doen, dit wil zeggen op 4 momenten tijdens het jaar een voorschot op hun belasting aan de schatkist storten. Wanneer zij dit nalaten, wordt er een belastingvermeerdering opgelegd. De percentages van deze vermeerdering worden jaarlijks vastgesteld. De percentages voor 2012 (aanslagjaar 2013) zijn ondertussen bekend.

01.04.2012 : De nieuwe belasting op inverkeerstelling nader bekeken
Sinds begin maart is de Vlaamse regeling inzake de belasting op inverkeerstelling of BIV grondig hertekend. Naast de CO2-uitstoot, zullen nu ook de andere schadelijke emissies mee in rekening worden gebracht. We doen de gevolgen die de nieuwe regeling voor u kan hebben, kort uit de doeken.

28.03.2012 : Mag de fiscus mijn computer(gegevens) meenemen ?
De onderzoeksbevoegdheden van de administratie nemen steeds maar toe. Tijdens het onderzoek van de beroepslokalen van de belastingplichtige mogen ze nagaan welke boeken en stukken er zich bevinden. De vraag is hoever ze daarin mogen gaan.

26.03.2012 : Jaarlijks vakantiegeld: wie betaalt en wanneer?
Heeft u al concrete vakantieplannen of droomt u alleen van verre of minder verre bestemmingen? Vast staat dat vanaf 2 mei 2012 de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zal starten met de betaling van het vakantiegeld 2012. Het vakantiegeld van werknemers is hoofdzakelijk ten laste van de werkgever. De financiering en de betaling van het vakantiegeld zijn nochtans anders georganiseerd voor arbeiders en bedienden.

23.03.2012 : Tax reduction for energy saving expenditure: carry forward
The new government has abolished a number of tax reductions for energy saving expenditure. In case you have an ‘excess amount' for such an energy saving expenditure which could not be used during previous years, this can now be carried forward to the next years.

20.03.2012 : Nieuw: een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
Het regeerakkoord van Di Rupo I voorziet in belangrijke hervormingen op het vlak van de werkgelegenheid. Om oudere werknemers langer aan het werk te houden, zullen ondernemingen een werkgelegenheidsplan voor werknemers van 45 jaar en ouder moeten opmaken. Het plan moet jaarlijks uiterlijk op 31 maart worden opgesteld. Voor 2012 wordt die datum verschoven naar 30 juni 2012.

17.03.2012 : De organisatie van de algemene vergadering anno 2012
Dit jaar ondergaat de organisatie van uw algemene vergadering een opknapbeurt. Op 1 januari 2012 is een nieuwe wet in werking getreden die de regels voor de bijeenroeping van en de deelname aan de algemene vergadering wijzigen. We overlopen kort drie aandachtspunten voor niet-genoteerde vennootschappen.

14.03.2012 : Europe amends rules for annual accounts for micro-entities
After the European Parliament the Council of the European Union approved the proposal on the annual accounts for micro-entities. Member States have the possibility to exempt micro-entities or small companies with less than 10 employees from their obligation to publish their annual accounts. Belgium now has to decide: will the Belgian micro-entities be exempt from their publication obligation of their annual accounts?

12.03.2012 : Het schenken van een familiale vennootschap: wanneer voldoe ik aan de partcipatievoorwaarde?
Sinds begin 2012 is in Vlaanderen de regeling inzake de schenking en vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De schenking is vrijgesteld en de overgang na overlijden kan aan een gunstig tarief (3% of 7%). Om hiervan te kunnen genieten, moeten een aantal voorwaarden vervuld worden: zo moet u onder andere een voldoende grote deelneming in de betrokken vennootschap hebben. Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we deze ‘participatievoorwaarde' onder de loep.

09.03.2012 : What does your free habitation cost you?
Do you receive from your company as director (or employee) free habitation? If so, then you know this is considered as a taxable benefit in kind. As from 1 January 2012 the formula to calculate the amount of the benefit in kind has changed. Living on the expenses of your company therefore becomes a lot more expensive. Also the lump sum amounts for free heating and electricity are amended.

06.03.2012 : Hoe kan ik de verliezen van mijn vennootschap ten laste nemen?
Als bedrijfsleider kan u de verliezen van uw vennootschap ten laste nemen. Meer zelfs, zo'n tenlasteneming vormt voor u een aftrekbare beroepskost (artikel 53, 15° WIB92). Let wel: het gaat om een uitzonderingsregime, waar dan ook verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. De voorwaarden die u moet naleven om van dit regime te kunnen genieten, zullen we hieronder kort toelichten.

03.03.2012 : Gebruik groene waarborgen voor uw energiebesparende investeringen
Ondernemingen die lenen voor de financiering van energiebesparende investeringen, kunnen voortaan rekenen op een groene waarborg van de Vlaamse overheid. Die waarborgregeling loopt via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV werkt met een limitatieve lijst van toegelaten energiebesparende technologieën. Als ondernemer moet u een gratis attest aanvragen dat uw geplande investering voorkomt op deze lijst.

01.03.2012 : Indexed personal tax amounts for 2012
The new maximum amounts for tax year 2013 (income year 2012) were published by the Federal Government Service for Finance. We provide you hereafter with an overview of the most important amounts.

28.02.2012 : Investeringsaftrek 2012
Via de investeringsaftrek kan een belastingplichtige een gedeelte van de uitgaven die hij heeft besteed aan nieuwe investeringen in mindering brengen van zijn belastbare inkomsten. De verschillende percentages worden regelmatig aangepast. Hieronder geven we een overzicht van de percentages voor investeringen gedaan tijdens het komende jaar (inkomsten 2012, aanslagjaar 2013).

25.02.2012 : Geef eens een sociaal voordeel aan uw personeel
Er bestaan tal van wijzen waarop u uw personeelsleden fiscaal gunstig kan belonen. Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om hen sociale voordelen toe te kennen ?

22.02.2012 : Kent u de nieuwe regels inzake verslaggeving bij fusies en splitsingen?
Ondernemingen met fusie- of splitsingsplannen die hun voorstel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel na 28 januari 2012, moeten rekening houden met nieuwe regels. Die regels hebben vooral betrekking op informatie- en verslaggevingsverplichtingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

20.02.2012 : Opletten met cashbetalingen
Het aanpakken van de fiscale en sociale fraude is voor de regering Di Rupo één van de belangrijkste programmapunten. In deze strijd komen nu ook de cashtransacties in het vizier. Betalingen met cash geld vormen immers de motor van de zwarte economie.

18.02.2012 : Belastingvrije provisie voor vakantiegeld: percentages voor 2012
Voorzieningen voor vakantiegeld mogen binnen bepaalde grenzen worden beschouwd als beroepskosten. Die voorzieningen zijn dan fiscaal aftrekbaar. De fiscus bepaalt jaarlijks de percentages in een circulaire. Al twaalf jaar op rij gelden dezelfde percentages.

14.02.2012 : Increase of legal interest rate in civil and commercial matters
Each year in January the Federal Government Service for Finance publishes the legal interest rate. The legal interest rate applies in civil and commercial matters. It increases from 3,75% in 2011 to 4,25% in 2012.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print