Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

31.03.2015 : When is a renovated immovable property a new building for VAT purposes?
For VAT purposes, a ‘new' building is treated differently than an ‘old' building. That is why it is important to know whether a building is ‘old' or ‘new'. For a recently erected building it is not so difficult. For existing buildings which are being rebuild or renovated, the answer is often more difficult.

28.03.2015 : Pensioensparen: de nieuwe regels
Door aan pensioensparen te doen, kan u op een fiscaal gunstige manier een pensioenkapitaaltje vergaren. Tijdens het aanleggen van dit kapitaal krijgt u een fiscaal voordeel. Anderzijds moet u op het einde van de rit natuurlijk wel langs de kassa passeren Lees: u moet belasting betalen als het pensioenkapitaal aan u wordt uitgekeerd. Aan de wijze waarop die belasting wordt geheven, heeft de programmawet van december 2014 gesleuteld. Een overzicht van de wijzigingen.

24.03.2015 : Taks op omzetting effecten aan toonder kan worden teruggevorderd van fiscus
In 2011 voerde de toenmalige regering Di Rupo een taks in op de omzetting van effecten aan toonder. Er moest een taks van 1% worden betaald voor de omzettingen van effecten aan toonder in 2012 en 2% voor de omzettingen in 2013. Het Grondwettelijk Hof heeft die omzettingstaks op 5 februari jl. retroactief vernietigd. Financiële instellingen en vennootschappen die de omzettingstaks hebben betaald, kunnen die van de fiscus terugeisen.

21.03.2015 : Which interest rate to apply for late payment?
When no contractual interest rate is foreseen for late payment, the legal interest is applicable. The legal interest rate in civil and commercial matters which amounted in 2013 and last year to 2,75%, decreases to 2,50% in 2015. This interest rate is not applicable in tax and social matters, trade transactions or public contracting.

17.03.2015 : Opslagdiensten: waar btw betalen?
Weten waar een dienst plaats vindt, is cruciaal om te weten waar btw verschuldigd is. Daar stonden we al vaker bij stil. Het btw-wetboek heeft daar gedetailleerde regels voor uitgewerkt. Voor bepaalde diensten blijven er evenwel praktische moeilijkheden bestaan. Wat bijvoorbeeld met opslagdiensten: zijn dit diensten die verband houden met een onroerend goed (het magazijn waar de goederen liggen) of zijn het diensten van een andere aard?

13.03.2015 : Weet de fiscus straks nog meer over u (en uw buitenlandse rekeningen)?
De fiscus wil steeds meer weten over u als belastingplichtige. Dat is niet alleen zo in België. We kunnen gerust spreken van een wereldwijde trend. Voor de Europese Unie is de uitwisseling van fiscale gegevens van hun burgers tussen nationale belastingautoriteiten een belangrijk streefdoel. Dankzij een nieuwe richtlijn zal dat ook worden gerealiseerd. Daardoor zullen vanaf 2017 gegevens over bankrekeningen in de EU makkelijk uitgewisseld kunnen worden.

09.03.2015 : Wat mag de belastingontvanger doen?
De belastingontvanger is, zoals de naam zegt, de ambtenaar die bevoegd is om de belastingen te ontvangen. Om die belastingen juist te kunnen innen, heeft hij enkele specifieke bevoegdheden. Wij bekijken wat hij wel, en wat hij niet mag doen.

06.03.2015 : Doelgroepvermindering eerste aanwervingen financieel interessanter
De bedragen van de bestaande doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen' zijn voor de eerste drie aanwervingen opgetrokken. Die forfaitaire bedragen zijn voor nieuwe werkgevers sinds 1 januari 2015 verhoogd met 50 euro per kwartaal. Voor de vierde en vijfde aanwerving is er geen verhoging van het verminderingsbedrag.

04.03.2015 : Indexed income tax thresholds for tax year 2016
The indexed amounts for tax year 2016 were published by the Federal Public Service Finance in the Belgian Official Gazette. We give you an overview of the most important amounts. Note that the Michel I government decided not to adapt the maximal amounts for certain tax reductions for the coming years. Moreover, they are frozen to the amounts for tax year 2014.

02.03.2015 : Tarieven voor het bekendmaken van akten vanaf 1 maart 2015
De geïndexeerde bedragen van toepassing voor een mededeling of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad waren al bekend. De tarieven voor de bekendmaking van de akten van ondernemingen en verenigingen kunnen we nu meedelen. Die tarieven worden sinds 2014 niet meer op 1 januari, maar pas op 1 maart geïndexeerd.

27.02.2015 : Een lening toestaan aan een werknemer: fiscale en sociale valkuilen
Een personeelslid dat in de financiële problemen zit een lening geven? Dat kan. Maar om zowel uzelf, als uw werknemer te beschermen, moet u wel voorzichtig te werk gaan. Zo'n verrichting heeft immers gevolgen op fiscaal en sociaal vlak. Wij wijzen u op mogelijke valkuilen.

24.02.2015 : Financing your company through a loan or a capital increase?
You want to invest in your company. Different possibilities exist. You can loan your private money in return for interest. Or you can do a capital increase whereby you receive new shares and possibly dividends. What would you choose? We put the two possibilities next to each other with their pro's and contra's. Note that we only focus on the situation in which you invest in your company. Off course other possibilities exist: you can look for other shareholders or ask your bank for a loan.

22.02.2015 : Een goed onderverhuren aan uw vennootschap: hoe zit dat?
In het verleden hebben we al eens stil gestaan bij het verhuren aan uw vennootschap van een pand waarvan u eigenaar bent. We wezen er o.a. op het gevaar dat een deel van de huur als bedrijfsleidersbezoldiging kan worden belast, als u teveel huur vraagt. Maar wat dan als u zelf geen onroerende eigendom heeft? Wel, u kan in eigen naam een goed huren en dat gedeeltelijk verder verhuren ( = onderverhuren) aan uw vennootschap.

19.02.2015 : Your accountancy currency
The bookkeeping of your company should in principle be kept in euro. In exceptional cases your bookkeeping and your annual accounts can be drafted in another currency. A special procedure should be taken into consideration.

16.02.2015 : Deadline voor indienen jaarverslag interne dienst voor preventie en bescherming op het werk nadert
Vóór 1 april moet de “interne dienst voor preventie en bescherming op het werk” een jaarverslag indienen bij de regionale inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de werking van de interne dienst in het afgelopen dienstjaar. De samenstelling van uw organisatie en de bijhorende preventiedienst zal bepalen welk modelformulier u moet gebruiken.

13.02.2015 : The tax authorities can turn to directors to collect unpaid professional withholding tax and VAT
If your company does not pay the withheld professional withholding tax on the personnel's wages or the VAT received from its clients, it makes a fault. As a director of your company you are also liable. This means that the tax authorities can also turn to you to collect their money. Following a recent judgment of the Court of Cassation, it becomes even easier for the tax authorities. Therefore beware.

10.02.2015 : Verlaagde schenkingsrechten voor bouwgronden in Vlaanderen verlengd tot 2019
Sinds 2003 kunnen in Vlaanderen bouwgronden op een gunstige manier geschonken worden tegen een verlaagd tarief. Met deze oorspronkelijk als tijdelijk bedoelde maatregel, wilde de regering ‘slapende' bouwgronden activeren. De geldigheid van de maatregel werd al meerdere keren verlengd. Ook nu weer. Met het programmadecreet wordt de maatregel verlengd tot 31 december 2019. De ideale gelegenheid om de regels nog eens kort in herinnering te brengen.

06.02.2015 : Strengere regels voor tijdskrediet en landingsbanen
De uitkeringen voor tijdskrediet zonder motief en voor loopbaanonderbreking zijn sinds 1 januari 2015 geschrapt. Voor landingsbanen wordt de grens van 55 jaar tot 60 jaar opgetrokken. De controle op de bestaande thematische verloven en het tijdskrediet met motief wordt strenger. Deze wijzigingen waren aangekondigd in het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014.

03.02.2015 : Arbeidsovereenkomstenwet: de geïndexeerde loonbedragen voor 2015
De bedragen die een invloed hebben op de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract zijn naar jaarlijkse gewoonte geïndexeerd. Na de invoering van het eenheidsstatuut zijn de loonbedragen nog relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

01.02.2015 : Woning ter beschikking stellen van bedrijfsleider: kost aftrekbaar voor vennootschap
Een bedrijfsleider kan op verschillende manieren bezoldigd worden. Dat kan via een klassiek loon, via het toekennen van tantièmes, maar ook via allerlei voordelen van alle aard, bv. een bedrijfswagen, de terbeschikkingstelling van een woning. Over deze laatste bezoldigingstechniek bestond wel eens wat discussie. Toch mag een bedrijfsleider zo bezoldigd worden en, nog belangrijker, de kosten daarvan zijn voor de vennootschap gewoon aftrekbaar. Maar wees gewaarschuwd: de fiscus en een deel van de rechtspraak blijven er tegen gekant.

31.01.2015 : Chargeability of VAT: definitive rules (almost) applicable
The chargeability of VAT was a hot subject during recent years. It can be summarized as follows: issuing an invoice no longer leads to the chargeability of VAT. The moment of chargeability has shifted to the supply of goods, the completion of the service or the (partial) payment of the invoice.

28.01.2015 : More fumbling on the special taxation of secret commission fees
The last years the taxation of commission fees has been the object of different legislative changes and different points of view of the tax authorities. Also the Michel I Government had announced amendments in the coalition. The result is a new scheme in the Program Law. The law confirms the current flexible position taken by the tax authorities. The special taxation will only be used as a safety net.

24.01.2015 : Bekendmaken van mededelingen en aankondigingen niet duurder in 2015
Door de lage inflatie zijn de geïndexeerde bedragen van toepassing voor een mededeling of een aankondiging in het Belgisch Staatsblad identiek aan de bedragen die in 2014 werden aangerekend. De kosten voor de bekendmaking van een akte van een vereniging of een onderneming zijn nog niet bekend. Die worden maar op 1 maart geïndexeerd.

21.01.2015 : Registratierechten: de ‘miserietaks' van 2,5 % terug naar 1 %
Op 1 augustus 2012 werd in Vlaanderen het verdelingsrecht van 1 % verhoogd tot 2,5%. Dit was erg nadelig voor scheidende koppels, waarvan één van beide de voormalige gezinswoning bij de scheiding verwierf. De persoon die de andere uitkocht, moest dan immers 2,5 % registratierechten betalen op de volledige waarde van de woning. Reden waarom de verhoging van het verdelingsrecht ook wel miserietaks werd genoemd. De regels worden nu opnieuw aangepast en het verdelingsrecht wordt (voor scheidende koppels) weer op 1 % gebracht. Maar levert dat ook echt een besparing op?

18.01.2015 : Komt u in aanmerking voor het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting?
Het basistarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33 %, verhoogd met de aanvullende crisisbelasting van 3 % komt dat neer op 33,99 %. Vennootschappen die een beperkt belastbaar inkomen hebben, kunnen evenwel genieten van het verlaagd opklimmend tarief. Komt uw vennootschap in aanmerking voor dit (gunst)tarief of wordt u uitgesloten? Hier leest u er meer over.

15.01.2015 : Neerleggingskosten jaarrekening vzw voor 2015
Het bedrag dat verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen moeten betalen voor de openbaarmaking van hun jaarrekening, wordt bepaald door de wijze van neerlegging. De nieuwe geïndexeerde bedragen zijn bekend. Die bedragen zijn geldig vanaf 1 januari 2015.

13.01.2015 : Neerleggingskosten jaarrekening onderneming voor 2015
De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd. De Nationale Bank heeft de geïndexeerde bedragen voor 2015 bekendgemaakt.

09.01.2015 : De forfaitaire kostenvergoedingen van de RSZ
Vergoedingen van “kosten eigen aan de werkgever” die u terugbetaalt aan uw werknemer, zijn niet belastbaar en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. Voor kleine en moeilijk bewijsbare kosten kan u een beroep doen op de richtlijnen van de RSZ die voor verschillende kosten een forfaitaire raming aanvaardt.

06.01.2015 : Geregistreerde kassa voor horeca eindelijk in werking
Op 1 januari is het geregistreerd kassasysteem (GKS) voor de horeca eindelijk in werking getreden. Het ideale moment om het systeem nog eens toe te lichten. In deze bijdrage focussen we op de vraag welke horeca-uitbaters er nu precies moeten meewerken.

02.01.2015 : Benefit in kind for company car increases in 2015
One of the element to calculate the benefit in kind for company cars is the CO2-emission. The CO2-emission is calculated in function of the reference emission. A higher CO2-emission refers to a less clean car and a higher benefit in kind. The reference emission in laid down every year in a Royal Decree. Also for 2015 the reference emission somewhat decreases, and as a consequence the C02-percentage increases and the benefit in kind becomes more expensive.

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print