Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

04.05.2011 : Is de vennootschapsbijdrage nu wel of niet fiscaal aftrekbaar?
Vennootschappen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moeten jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Omdat deze bijdrage van dezelfde aard is als de bijdragen die zijn verschuldigd inzake de sociale wetgeving, is ze fiscaal aftrekbaar. Even was er opschudding omdat het Grondwettelijk Hof de bijdrage als een belasting beschouwt. Nu, belastingen zijn niet per definitie uitgesloten van de fiscale aftrekbaarheid.

03.05.2011 : Aangifteformulier rechtspersonenbelasting
De fiscus heeft het nieuwe formulier voor de rechtspersonenbelasting gepubliceerd. Rechtspersonen moeten hun aangifte elektronisch of op papier indienen voor 15 september 2011.

01.05.2011 : Opstellen en neerleggen van de jaarrekening
Het boekjaar van de meeste ondernemingen loopt gelijk met het kalenderjaar. Heel wat jaarrekeningen worden dan ook nu opgesteld en klaargemaakt voor neerlegging bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Nieuwigheden zijn er dit jaar niet, aandachtspunten blijven er elk jaar.

28.04.2011 : Voorafbetalen om minder belasting te betalen
Wanneer uw onderneming tijdens het jaar geen voorafbetalingen doet, riskeert u een belastingvermeerdering. Langs de andere kant, krijgt u zogenaamde bonificaties telkens u een voorafbetaling doet. De percentages om de vermeerdering en bonificatie te berekenen worden jaarlijks vastgesteld. De percentages van dit jaar zijn dezelfde als die van vorig jaar. l

25.04.2011 : Het belang van de agenda van de jaarvergadering
Een jaarlijks weerkerende opdracht die veel vennootschappen momenteel voorbereiden, is de organisatie van de gewone algemene vergadering of jaarvergadering. Alles begint bij een goede voorbereiding, lees “agenda”. Het is op basis van deze agenda dat uw aandeelhouders en vennoten beslissen of zij aan de vergadering zullen deelnemen. Maar ook voor de bestuurder of zaakvoerder is de agenda interessant.

22.04.2011 : Kostenvergoedingen: update forfaits RSZ voor bepaalde uitgavenposten
Vorig jaar maakte de RSZ haar standpunt bekend met betrekking tot de terugbetaling van bepaalde forfaitair geraamde “kosten eigen aan de werkgever”. Voor de kostenvergoedingen die vanaf het eerste kwartaal 2011 worden toegekend, heeft de RSZ nu een aangepaste tabel gepubliceerd.

20.04.2011 : Nieuw in uw aangifte personenbelasting
Het aangifteformulier personenbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010). Op die manier heeft u een checklist met de belangrijkste aandachtspunten alvorens u uw aangifte gaat indienen.

13.04.2011 : Binnenlandse dienstreizen : nieuwe tarieven
De fiscus hanteert sinds 1 oktober 2010 nieuwe tarieven voor de vergoedingen voor een binnenlandse dienstreis. Het gaat om de bedragen die de fiscus aanvaardt als forfaitaire terugbetalingen van kosten eigen kosten aan de werkgever. Die komen overeen met de vergoedingen voor ambtenaren.

09.04.2011 : Rapporteren in termen van EBIT en EBITDA
In de internationale financiële rapporteringspraktijk zijn de termen EBIT en EBITDA geen onbekende begrippen. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen interpreteert in een technische nota beide begrippen voor het Belgische jaarrekeningrecht.

07.04.2011 : Vennootschapsbijdrage blijft gelijk in 2011
De bijdrage die vennootschappen moeten betalen aan het sociaalverzekeringsfonds, blijft gelijk in 2011. Deze bijdrage is gebaseerd op het balanstotaal van de vennootschap. Dat balanstotaal is voor 2011 wel geïndexeerd. De jaarlijkse bijdrage moet in principe voor 1 juli van elk jaar betaald worden.

05.04.2011 : Financiële sector vanaf 1 april onder dubbel toezicht van de NBB en de FSMA
De hervorming van het toezicht op de financiële sector - het Twin Peaks project – is rond. Vanaf 1 april 2011 staan de banken en verzekeringsmaatschappijen onder het dubbel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). De Autoriteit Financiële Diensten en Markten is de nieuwe naam voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen of CBFA.

04.04.2011 : Aangifte personenbelasting indienen tegen 30 juni 2011
De fiscus heeft op 18 maart 2011 het nieuwe formulier voor de aangifte personenbelasting (formulier 276.1) gepubliceerd. U moet uw papieren aangifte personenbelasting indienen voor 30 juni 2011. Wanneer u uw aangifte via tax-on-web indient, krijgt u twee weken extra.

01.04.2011 : Hebt u al gehoord van INNOVIRIS?
Is uw onderneming gevestigd in het Brussels gewest ? Dan kan ze in aanmerking komen voor financiële steun voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De aanvragen voor steun moest u vroeger indienen bij het IWOIB of Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel. Deze gewestelijke administratie werd in september 2010 omgedoopt tot INNOVIRIS.

30.03.2011 : Kent u de Vlaamse “Ecologiepremie Plus” al ?
De Vlaamse regering heeft de voorwaarden en de procedure van de ecologiepremie gewijzigd. Vanaf februari 2011 worden geen calls met wedstrijdformule meer gelanceerd maar wordt er gewerkt met een gesloten budgettaire enveloppe. Wanneer uw bedrijf aan de criteria voldoet, bent u zeker van steun en zal u vooraf precies weten hoeveel de Ecologiepremie Plus (EP Plus) zal bedragen.

27.03.2011 : Toegangtickets altijd onderworpen aan de btw van de plaats van het evenement
Toegangtickets zijn onderworpen aan de btw van de plaats waar het evenement plaatsvindt. Deze regel is van toepassing onafhankelijk van de hoedanigheid van de ontvanger van de dienst: btw-plichtige of particulier. De toegeving die de administratie wou toepassen voor btw-plichtigen, wordt geschrapt.

24.03.2011 : Uitbreiding winwinlening naar alle Vlaamse kmo's
De voorwaarden voor de winwinlening zijn sinds 1 januari 2011 versoepeld. Nu kunnen alle Vlaamse kmo's van deze maatregel genieten en is het maximumbedrag van de lening opgetrokken. De winwinlening moet vastgesteld worden in een authentieke of onderhandse akte, hiervoor heeft de Vlaamse regering nu een modelformulier opgesteld.

21.03.2011 : Goedkope leningen aan werknemers en bedrijfsleiders toegekend in 2010
Goedkope leningen die een werknemer ontvangt van zijn werkgever, worden aangemerkt als voordelen van alle aard. Deze voordelen worden als beroepsinkomsten belast in hoofde van de werknemer. Om het bedrag te bepalen dat de werknemer moet aangeven, wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op basis van een referentievoet. Deze wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld en is afhankelijk van het type van lening dat verstrekt wordt. De nieuwe referentievoeten voor aanslagjaar 2011 (inkomstenjaar 2010) zijn gepubliceerd.

19.03.2011 : Sancties bij niet-registratie opleidingen in de sociale balans
Alle werkgevers samen moeten minstens 1,9% van hun loonkosten besteden aan de opleiding van hun personeel volgens de afspraken in de interprofessionele akkoorden. Als ze dit cijfer niet halen, volgen sancties. Op basis van de sociale balansen gaat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven jaarlijks na of die globale opleidingsinspanning is bereikt.

15.03.2011 : De ene algemene vergadering is de andere niet
De algemene vergadering die eenmaal per jaar wordt bijeengeroepen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, wordt de jaarvergadering genoemd. Maar we onderscheiden drie soorten algemene vergaderingen. Het Wetboek van Vennootschappen regelt plaats en tijdstip.

09.03.2011 : Eenmalige innovatiepremies vrijgesteld tot eind 2012
Innovatiepremies zijn premies die de werkgever kan toekennen om innovatie bij de werknemers te stimuleren. De innovatiepremies zijn volledig vrijgesteld van sociale zekerheid en inkomstenbelasting. Deze maatregel is nu verlengd tot 31 december 2012.

05.03.2011 : Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal schijnzelfstandigheid onderzoeken
Partijen kunnen samenwerken in het kader van een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis. Hoge sociale en fiscale lasten maken mensen vindingrijk. Schijnzelfstandigheid houdt in dat iemand het statuut van zelfstandige aanneemt, terwijl hij in werkelijkheid prestaties levert onder het gezag van een werkgever. De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie zal onderzoeken of er in een bepaalde sector of beroep een probleem van schijnzelfstandigheid bestaat en zich uitspreken over individuele dossiers wanneer partijen twijfelen aan de aard van hun arbeidsrelatie.

03.03.2011 : Fiscus vult zelf aangifte in voor gepensioneerden en werklozen
Vorig jaar startte een proefproject waarbij 5.000 gepensioneerden een voorstel van aanslag ontvingen van de fiscus. Deze belastingplichtigen hoefden hun aangifte dus niet meer zelf in te vullen. Dit voorstel van aanslag wordt nu omgedoopt naar ‘vereenvoudigde aangifte' en wordt uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten aangeven dan pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere uitkeringen.

01.03.2011 : De wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties
De intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties wordt twee keer per jaar aangepast. Voor het eerste semester 2011 bedraagt hij 8%. Dat is hetzelfde percentage als in 2010 en de tweede jaarhelft van 2009.

28.02.2011 : De ecocheque anno 2011
Weet u welke producten u nu wel of niet mag aanschaffen met ecocheques? De Nationale Arbeidsraad heeft de lijst met ecologische producten en diensten aangepast. Ook de toekenningsregels zijn verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op 1 januari ll.

23.02.2011 : Wanneer wordt een plezierreis een zakenreis en vice versa?
Buitenlandse zakenreizen gaan vaak gepaard met ontspannende activiteiten. Of plezierreisjes worden in een zakenkleedje gestoken om zo belastingen te vermijden. Hoe kijkt de fiscus naar zulke reizen? Met enkele basisprincipes en praktische tips kan u onaangename fiscale verrassingen vermijden.

21.02.2011 : Voorwaarden voor btw-vrijstelling voor invoer gevolgd door uitvoer naar een andere lidstaat
Als u goederen in België invoert om ze onmiddellijk daarna over te brengen naar een andere EU-lidstaat, dan moet u hierover geen btw betalen. Een nieuwe wet legt de voorwaarden vast om van deze vrijstelling te genieten. Het gaat eigenlijk om de omzetting in de Belgische wetgeving van een Europese richtlijn. Voortaan moet het btw-nummer van de ontvanger op de aangifte staan en moet u kunnen bewijzen dat de goederen bij invoer onmiddellijk bestemd zijn om overgebracht te worden naar een andere EU-lidstaat.

18.02.2011 : “Register van vervangende ondernemers”: verlenging contract in welbepaalde gevallen
Sinds de zomer van 2010 kan u in het “register van kandidaat vervangende ondernemers”, een bekwame bedrijfsleider vinden als u uw beroepsactiviteit moet opschorten. Het gaat om een tijdelijke vervanging voor ten hoogste 30 dagen per kalenderjaar. Een verlenging kan enkel bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en zwangerschap. Sinds begin 2011 ook bij palliatief - en zorgverlof.

15.02.2011 : Personenbelasting: nieuwe grensbedragen voor 2011
De fiscus heeft de nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) bekend gemaakt. Wij geven hieronder een overzicht volgens de aangifte personenbelasting.

13.02.2011 : Integraal Milieujaarverslag 2011: het Vlaams rapport over milieu-impact
Het milieu moet een bekommernis zijn van elk bedrijf. Komt uw bedrijf voor op de steekproeflijst van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het invullen van het Integraal Milieujaarverslag? Dan moet u dit verslag vóór 15 maart a.s. invullen en aangetekend terugsturen naar het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

11.02.2011 : Investeringsaftrek blijft gelijk in 2011
De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek bekendgemaakt voor investeringen die gedaan worden tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2012 (boekjaren die afsluiten tussen 31 december 2011 en 30 december 2012). De percentages zijn niet gewijzigd ten opzichte van die voor aanslagjaar 2011. Sommige adressen voor het aanvragen van de attesten wijzigden wel.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  23  

print