Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

09.11.2010 : Vervangingsdagen van feestdagen bekendmaken vóór 15 december
Werknemers hebben recht op tien wettelijke feestdagen per jaar. Op die dagen mag er in principe niet worden gewerkt. Vergeet niet vóór 15 december een gedagtekend en ondertekend bericht uit te hangen met de vervangingsdagen van de feestdagen in 2011.

05.11.2010 : Kan u een parkeerboete werkelijk aftrekken?
Recent kregen de parkeerboetes heel wat media-aandacht. Deze zouden fiscaal aftrekbaar zijn en zou u dus mogen inbrengen in uw aangifte. Is dat werkelijk zo? En wat is er net veranderd?

03.11.2010 : Terugbetaalbaar belastingkrediet voor dienstencheques
Als u te weinig inkomsten heeft om van de belastingvermindering voor dienstencheques te genieten, dan kan u een terugbetaalbaar belastingkrediet vragen. Op die manier gaan de fiscale voordelen van de dienstencheques niet verloren voor personen met een laag belastbaar inkomen. De fiscus verduidelijkt hoe dit belastingkrediet werkt.

29.10.2010 : Hulp bij deblokkering van een bankrekening na overlijden
Om een bankrekening te deblokkeren na een overlijden, moet u een bepaald attest bekomen. Voortaan helpt het registratiekantoor u bij het invullen van de nodige documenten.

26.10.2010 : Tewerkstellingspremie 50+: cumuleren Vlaamse en federale premies niet meer mogelijk
Wie een 50-plusser aanwerft, kan van de Vlaamse Overheid een tewerkstellingspremie krijgen. De modaliteiten van die premie zijn op 1 oktober jl. gewijzigd. De premie blijft wel bestaan maar u kan haar niet meer cumuleren met de federale steunmaatregelen.

23.10.2010 : Stel de opleidingskosten van uw personeel veilig via een scholingsbeding
Volgen uw werknemers regelmatig opleidingen? Dan is het scholingsbeding in de arbeidsovereenkomst een interessante formule. Zo voorkomt u dat de kosten die u maakt, verloren gaan als uw werknemers naar een andere werkgever overstappen. De wet bepaalt de voorwaarden waaraan een scholingsbeding moet voldoen om geldig te zijn.

20.10.2010 : Verlaagd btw-tarief voor renovatie en herstellingen verlengd tot zomer 2011
Het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor arbeidsintensieve diensten wordt verlengd tot 30 juni 2011. Het gaat om de renovatie van privéwoningen en kleine hersteldiensten van fietsen, schoenen, lederen artikelen, kledij en huishoudlinnen. U kan dus van het verlaagd tarief blijven genieten tot minstens zomer 2011.

18.10.2010 : Digitale aangifte RV uitgesteld
De aangifte roerende voorheffing elektronisch indienen zal nog even op zich laten wachten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de webtoepassing die dit mogelijk moet maken, van start te laten gaan vanaf 1 oktober 2010. Nu heeft de fiscus aangekondigd dat de start van de toepassing verlaat is. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Ondertussen moeten alle aangiften roerende voorheffing naar de gewone ontvanger gestuurd worden.

15.10.2010 : Afschaffing effecten aan toonder: de deadline nadert
U weet dat aandelen aan toonder binnenkort verleden tijd zijn. Niet alleen beursgenoteerde vennootschappen maar alle kmo's die effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten aanpassen. De wetgever voorziet in een gefaseerde beëindiging van de effecten aan toonder. Die overgangsperiode loopt af op 31 december 2013. Wacht niet tot dan om u in orde te stellen!

10.10.2010 : Kent u de nieuwe Incoterms al?
Op 1 januari 2011 treden de nieuwe Incoterms in werking. Die regels van de Internationale Kamer van Koophandel zijn de enige normen die u in internationale én nationale contracten van verkoop van goederen op identieke wijze kan toepassen. Houdt u zich bezig met import en export, dan moet u zich dringend vertrouwd maken met de nieuwe versie.

07.10.2010 : De fiscale verwerking van een belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd om meer duidelijkheid te verschaffen over de boekhoudkundige en fiscale verwerking van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit belastingkrediet wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting en mag geen invloed hebben op de belastbare basis van de vennootschap. De fiscus heeft aangegeven op welke manier dit krediet fiscaal verwerkt moet worden om de fiscale neutraliteit te verzekeren.

05.10.2010 : Certificaten voor energievriendelijke woningen
Naast de bestaande belastingvermindering voor passiefwoningen is er sinds begin dit jaar een belastingvermindering voor een ‘lage energiewoning' of een ‘nulenergiewoning'. Wanneer u uw woning verbouwt tot zo een energievriendelijke woning, komt u in aanmerking voor deze belastingvermindering. Om van de belastingvermindering te genieten, heeft u per soort woning een specifiek certificaat nodig.

01.10.2010 : Opleidingscheques enkel nog voor opleidingen die nuttig zijn voor de arbeidsmarkt
Om uw concurrentievermogen op peil te houden, moet u investeren in menselijk kapitaal door uw medewerkers opleidingen te laten volgen. Handig meegenomen is het systeem van de opleidingscheques die gedeeltelijk door de gewesten worden gefinancierd. Vanaf 1 augustus jl. heeft de Vlaamse regering het systeem van de opleidingscheques wel aangepast.

27.09.2010 : Strengere voorwaarden voor uitkeringen bij tijdskrediet
Werkt u in de privé-sector en wil u tijdelijk uw beroepsloopbaan onderbreken of minder gaan werken? De regeling van het tijdskrediet voorziet een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking, een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen. Let op, sinds 1 maart 2010 gelden strengere voorwaarden.

25.09.2010 : Elektronische en papieren facturen voortaan onderworpen aan gelijke regels
Europa heeft de regels van de elektronische facturen gewijzigd om ze gelijk te stellen met die van papieren facturen. Hiervoor heeft ze een nieuwe richtlijn uitgevaardigd waarin praktische uitleg en verduidelijkingen staan over het opmaken van elektronische facturen.

21.09.2010 : Nieuwe aangifte belasting der niet-inwoners (personen)
Het nieuwe formulier voor de belasting der niet-inwoners is op heel wat vlakken gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De fiscus heeft een circulaire gepubliceerd om toelichting te geven bij de verschillende wijzigingen.

19.09.2010 : Nieuwe regels successierechten in Brussel
Brussel heeft zijn regels voor de successierechten op drie punten aangepast. Het gaat om aanpassingen die ervoor zorgen dat bepaalde voordelen nu voor inwoners gelden van de gehele Europese Economische Ruimte. Vóór de aanpassingen waren bepaalde regels immers alleen van toepassing op Belgische inwoners. Hiervoor werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de vingers getikt door de Europese Commissie. Wij geven een overzicht van de aanpassingen.

15.09.2010 : Nieuwe wet op mede-eigendom heeft belangrijke gevolgen voor uw appartement
Woont u in een appartement ? Op 1 september jl. is de nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet in werking getreden. Die wet geldt voor alle mede-eigenaars in België, ongeacht het type vastgoed of bewoning ! Naar schatting 1.200.000 eigendommen vallen onder de toepassing van de nieuwe wet. U vindt hier de krachtlijnen van deze belangrijke wet.

13.09.2010 : Minder steun voor kmo's die extern advies vragen
De steun die kmo's kunnen ontvangen voor ondernemingsadvies bedraagt voortaan nog maximum 2.500 euro. Het succes van dergelijke subsidies is zo groot dat de Vlaamse overheid beslist heeft om het bedrag te halveren. Alleen op die manier kan ze vermijden dat het voorziene budget vroegtijdig opraakt. Daarnaast moeten kmo's nu ook een extra voorwaarde voldoen: er mag geen relatie zijn tussen de kmo en de dienstverlener.

11.09.2010 : Register van vervangende ondernemers operationeel
Sinds 1 juli bestaat in ons land een systeem (“register”) van vervangende ondernemers. Zoekt u een vervanger, dan contacteert u een ondernemingsloket. Het loket zoekt vervolgens voor u in het register een geschikte vervanger.

07.09.2010 : Geen vrijstelling Vlaamse successierechten familiebedrijven zonder jaarrekening ?
Een familiale onderneming of vennootschap kan in Vlaanderen “belastingvrij” overgaan op de erfgenamen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo komt ze enkel voor de vrijstelling in aanmerking als ze gedurende drie jaar vóór en vijf jaar na het overlijden een jaarrekening kan voorleggen. Voortaan moet die jaarrekening worden opgemaakt en gepubliceerd volgens de boekhoudwetgeving die in België van kracht is op het ogenblik van het overlijden.

03.09.2010 : Hoe zin voor innovatie bij uw werknemers aanmoedigen?
De innovatiepremie is één van de maatregelen van de Federale Overheidsdienst Economie om innovatie in ondernemingen aan te moedigen. Bovendien, fiscaal interessant. U betaalt er geen belastingen en socialezekerheidheidsbijdragen op. De maatregel die in 2006 voor één jaar werd ingevoerd, is intussen verlengd maar loopt nu af op 31 december 2010.

01.09.2010 : Aangifte Venn.B: last minute checklist
Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op de aangifte en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2010. Op die manier heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen.

31.08.2010 : Boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt
Werkgevers die de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet tijdig doorstorten riskeren voortaan een boete. Deze bedraagt 10% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.250 euro. Deze boetes zijn van toepassing per periode van bedrijfsvoorheffing.

28.08.2010 : Startbaanregeling schrapt startbaankaart
Werken bij u minstens 50 werknemers? Dan bent u verplicht een vastgesteld aantal jongeren tewerk te stellen met een startbaanovereenkomst. Vanaf 1 april ll. is er procedureel ‘t een en 't ander verandert. De voordelen blijven wel ongewijzigd.

24.08.2010 : Hoever reikt de werknemersinspraak bij grensoverschrijdende fusies?
De juridische organisatie van een grensoverschrijdend optreden is niet eenvoudig. De werknemersvertegenwoordigers hebben recht op informatie en raadpleging bij een grensoverschrijdende fusie. Maar het bestuur mag bepaalde inlichtingen voor zich houden. De lijst van verboden inlichtingen ligt vast bij koninklijk besluit.

21.08.2010 : Aandelen schenken aan 2% voor vennootschappen in gehele EER
U kan voortaan aandelen van vennootschappen gevestigd in de gehele Europese Economische Ruimte (EER) schenken aan het verlaagde tarief van 2%. Vlaanderen heeft zijn regels voor de toekenning van het verlaagd tarief aangepast nadat het op de vingers werd getikt door de Europese Commissie. Het gunsttarief van 2% werd ingevoerd om zo de overdracht van ondernemingen te vergemakkelijken en de continuïteit van vennootschappen zoveel mogelijk te waarborgen.

18.08.2010 : Code deugdelijk bestuur 2009 is dé referentiecode voor genoteerde vennootschappen
Beursgenoteerde bedrijven moeten sinds kort strengere wettelijke regels rond deugdelijk bestuur toepassen. In uitvoering van de nieuwe wet van 6 april 2010 erkent een koninklijk besluit de Code 2009 als enige mogelijke referentiecode voor deugdelijk bestuur. Wat betekent dit concreet voor de betrokken ondernemingen?

16.08.2010 : Wagen achterlaten als u verkeersbelasting niet betaald heeft
Als u de verkeersbelasting op uw wagen niet betaalt, dan riskeert u uw wagen bij een controle te moeten achterlaten. U krijgt op het moment van de controle wel de mogelijkheid om alsnog ter plekke cash of via bankcontact te betalen. U krijgt in elk geval een boete voor laattijdige betaling. De fiscus geeft aan dat ze de controles op de betaling van verkeersbelasting strenger maakt.

13.08.2010 : Een boekjaar verlengen of verkorten mag
Een boekjaar kan uitzonderlijk langer of korter zijn dan één jaar. Er is geen beperking op het aantal keren dat het boekjaar verlengd of verkort wordt, maar een stelselmatige afwijking kan u best vermijden. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover een advies uitgevaardigd. We geven tevens een overzicht van de impact van een wijziging aan het boekjaar op het gebied van belastingen en de voorschriften van het vennootschapsrecht.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  

print