Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.05.2014 : Capital gains on shares: four hypotheses
If your company realizes capital gains on shares, these capital gains can be taxed under different regimes. Depending on the regime the capital gain is exempt or taxed at another rate (e.g. 0,4% or 25%). Which regime is applicable depends amongst others whether it is a big or small company, how long you keep the shares, ...

26.05.2014 : De fiscale gevolgen van huwelijk en samenwonen
Zowat iedere stap in een mensenleven heeft fiscale gevolgen. Ook gaan samenwonen of trouwen heeft een fiscaal kantje. Wij gidsen u in vogelvlucht door de fiscale gevolgen van het huwelijk of het wettelijk samenwonen. Zo bent u Ďfiscaal' al vast klaar voor de grote sprong.

23.05.2014 : De financiŽle regels inzake betaald educatief verlof
Als u educatief verlof toekent aan ťťn of meerdere werknemers, kan u hiervoor een forfaitaire terugbetaling aanvragen. Het verlof moet toegekend zijn volgens de wettelijke voorwaarden en u moet voor deze dagen loon hebben betaald. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2012-2013 moeten ten laatste op 30 juni 2014 zijn ingediend.

20.05.2014 : Reduction of cash payments in the scope of the anti-money laundering legislation: know your limits
Do you know as an entrepreneur which invoice you can receive in cash? This is not unimportant since the scope of the anti-money laundering legislation of 11 January 1993 has been enlarged significantly as from 1 January 2014 and infractions are penalized harder. A distinction should be made between real estate transactions and other transactions. The threshold for cash payments has been decreased to 3.000Ä. For real estate transactions all cash payments, including advance payments, are forbidden.

18.05.2014 : Wie betaalt er hoeveel vennootschapsbijdrage in 2014?
De vennootschapsbijdrage 2014 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2013. Het grensbedrag om het onderscheid tussen grote en kleine vennootschappen te bepalen, werd geÔndexeerd. De vennootschapsbijdrage moet in principe uiterlijk op 30 juni 2014 worden betaald. Beginnende personenvennootschappen, vennootschappen in financiŽle problemen en vennootschappen die bewijzen dat ze gedurende het volledige kalenderjaar geen handels- of burgerlijke activiteit hebben uitgeoefend, kunnen worden vrijgesteld.

15.05.2014 : Een collectief akkoord met de fiscus over uw beroepskosten
Het exacte bedrag van sommige beroepskosten (bv. kleine kantoorkosten, autokosten, representatiekosten) is moeilijk te bewijzen. Om daaraan tegemoet te komen, werden de individuele en collectieve akkoorden in het leven geroepen. De regels voor het sluiten van een individueel akkoord hebben we in een eerdere bijdrage al toegelicht. Vandaag gaan we dieper in op het collectief akkoord.

12.05.2014 : Belastingkrediet voor aangroei eigen middelen
Om belastingplichtigen aan te moedigen hun eigen middelen te laten aangroeien, werd er in de personenbelasting een belastingkrediet ingevoerd. Dit belastingkrediet wordt toegekend aan handelaars, nijveraars, landbouwers en vrije beroepers die hun eigen vermogen verstevigen, door investeringen te doen of hun schulden af te bouwen.

09.05.2014 : Aandachtspunten bij het bijeenroepen van de algemene vergadering van een vzw
Het bijeenroepen en het houden van de algemene vergadering moet gebeuren volgens strikte regels. Dit geldt ook voor het bijeenroepen van de algemene vergadering op vraag van de leden van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). In BelgiŽ zijn veel vzw's actief. Het kan dus geen kwaad om enkele regels ter zake op te frissen.

05.05.2014 : Vermindering van onroerende voorheffing voor kinderlast
Belastingplichtigen met kinderen krijgen verschillende voordelen. Zo wordt hun belastingvrije som verhoogd per kind dat ze ten laste hebben. Ook in de onroerende voorheffing krijgen ze een tegemoetkoming. In Vlaanderen is dat een vermindering als het gezin minstens twee kinderen telt die voor de kinderbijslag in aanmerking komen. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. De onroerende voorheffing is een gewestelijke bevoegdheid, waardoor er een verschil is ontstaan tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse verminderingen. Ook deze laatste twee gewesten staan een vermindering toe, maar dan onder andere voorwaarden. In deze bijdrage gaan we enkel in op de Vlaamse regeling.

02.05.2014 : Revision of the deducted VAT: how does it work?
VAT payers can immediately deduct the VAT they pay on their purchases they use for the activity subject to VAT. However, changes in circumstances can lead to the situation that in the past too much or too less VAT was deducted. In that case the VAT deduction is revised in order to correct the situation. In this contribution we focus on the VAT levied on capital goods.

30.04.2014 : Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw
Ondernemingen die investeren in nieuwe materiŽle vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen, kunnen immers deels in mindering worden gebracht van de belastbare inkomsten van de ondernemingen (zowel natuurlijke personen als vennootschappen). Deze fiscale gunstmaatregel noemt men Ďinvesteringsaftrek'. Hoewel de overheid investeringen wil aanmoedigen, zakken de meeste percentages dit jaar (voor investeringen in 2014) opnieuw met 1 %.

28.04.2014 : Cash register and VAT
The introduction of the registered cash register in the catering sector was no walk in the park. Meanwhile the first catering entrepreneurs have started using the system. Others still have some respite, but not too long. As from 1 January 2015 it will be an obligation.

25.04.2014 : Wanneer zijn meerwaarden op bedrijfsvoertuigen vrijgesteld van belasting?
Om ondernemingen aan te moedigen hun bedrijfsvoertuigen, die zij gebruiken voor goederenvervoer of voor bezoldigd personeelvervoer, te vervangen door milieuvriendelijkere voertuigen, heeft de wetgever een bijzondere vrijstelling voorzien. De vrijstelling geldt voor alle ondernemingen: zowel natuurlijke personen als vennootschappen. Wij sommen voor u de voorwaarden op waaraan u moet voldoen, opdat de meerwaarde die u realiseert op zulke voertuigen, van belasting zou zijn vrijgesteld.

22.04.2014 : Een individueel akkoord met de fiscus over uw beroepskosten
Om beroepskosten te kunnen aftrekken, moeten er verschillende voorwaarden vervuld zijn. Eerst en vooral moeten de kosten gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen. Daarnaast moet de echtheid en het bedrag van de kosten vaststaan. Als de echtheid wel vaststaat, maar het bedrag niet, kan u hierover een individueel akkoord sluiten met de fiscus. Zo krijgt u onmiddellijk zekerheid over de aftrekbaarheid van de kosten. Er kunnen ook collectieve akkoorden worden afgesloten voor een bepaalde beroepsgroep, daar gaan we in een volgende bijdrage verder op in.

18.04.2014 : An overview of the competencies of the annual shareholders' meeting
The general shareholders' meeting is an obliged organ with legal powers. When your accounting period equals the calendar year, the annual meeting is usually held in May or June since it must be held within six months after the accounting period. The annual shareholders' meeting can exercise all powers given by the Belgian Companies Code and the articles of association.

14.04.2014 : Bescherming hoofdverblijfplaats zelfstandigen uitgebreid naar zelfstandigen in bijberoep
Zelfstandigen in hoofdberoep die een verklaring afleggen bij de notaris, kunnen hun huis laten beschermen tegen beslag door schuldeisers. Sinds 13 februari 2014 is die beschermingsprocedure uitgebreid. Niet alleen een zelfstandige in hoofdberoep, maar ook de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandige die actief is na zijn pensionering kan zo'n verklaring afleggen. De zelfstandige zal ook minder moeten betalen voor deze bescherming.

11.04.2014 : Beursgenoteerde aandelen in een nalatenschap: hoe waarderen ?
Om te weten hoeveel successierechten u moet betalen, is het belangrijk de nalatenschap correct te waarderen. De wetgever heeft daarvoor verschillende waarderingsregels bedacht. Aangezien successierechten tot de bevoegdheden van de gewesten behoren, kunnen zij die waarderingsregels aanpassen. In het Vlaams Gewest werden in de zomer van 2013 de regels voor de waardering van beursgenoteerde aandelen die tot een nalatenschap behoren, gewijzigd. Al deze aandelen moeten aan hun beurswaarde gewaardeerd worden.

08.04.2014 : The personal tax return 2014: novelties
The personal tax return for tax year 2014 is published. As is the case every year it contains a number of new codes, while other codes are deleted. It is remarkable that this year there are less codes, while the previous years extra codes were introduced. A number of unnecessary codes are deleted. On the other hand, due to changes in the law, new codes were needed.

05.04.2014 : Cao nr. 109 regelt ontslagmotivering in private sector
Wanneer u overgaat tot ontslag van een arbeider of bediende die meer dan zes maanden in dienst is, moet u vanaf 1 april 2014 de nieuwe regels van ontslagmotivering toepassen. Op alle belangrijke vragen die door uw hoofd spoken, vinden we een antwoord in cao nr. 109: wanneer moet u het ontslag motiveren, hoe moet het ontslag worden gemotiveerd, is er een sanctie bij gebrekkige motivering, Ö Tijd om de nieuwe regels en termijnen van buiten te leren want op kennelijk onredelijk ontslag staat een boete.

01.04.2014 : Nieuwe limitatieve technologieŽnlijst voor Vlaamse ďEcologiepremie PlusĒ
Als uw onderneming ecologie-investeringen realiseert in het Vlaams Gewest, kan u hiervoor een premie aanvragen bij het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Maar alleen ecologie-investeringen die voorkomen op de limitatieve technologieŽnlijst of LTL-lijst, komen voor subsidies in aanmerking in het kader van de Ecologiepremie Plus. Vlaams minister van Economie, Kris Peeters, actualiseert de LTL-lijst drie keer per jaar. Dit jaar is er een actualisatie voorzien in januari, mei en november.

31.03.2014 : How can the tax mediation agency help you?
Do you have a problem with the tax authorities? You can off course turn to the courts. But know there are alternative ways to solve this conflict. Since 1 June 2010 you can turn to the tax mediation agency. This autonomous agency with the tax authorities looks for solutions which are acceptable for both the tax payer and the tax authorities.

27.03.2014 : Self-billing: the client drafts the invoice
In case of self-billing it is not the supplier or the service provider, but the client which drafts the invoice. Besides this the customer will also account for the VAT due. December last year the VAT authorities have published a new administrative circular explaining the system. We herewith explain the most important topics.

24.03.2014 : Tarieven voor de bekendmaking van akten, mededelingen en aankondigingen
De geÔndexeerde bedragen voor de bekendmaking van een oprichtingsakte en van een wijzigingsakte zijn sinds 14 februari ll. bekend. De tarieven voor de bekendmaking van de akten van rechtspersonen worden vanaf nu niet meer op 1 januari geÔndexeerd, maar pas op 1 maart. De tarieven voor de bekendmaking van mededelingen of aankondigingen worden wťl nog op 1 januari aangepast aan de evolutie van het indexcijfer.

21.03.2014 : Nieuw leven voor de starters-BVBA
De starters-BVBA of S-BVBA werd in 2010 geÔntroduceerd in ons vennootschapsrecht. Tussen 1 juni 2010 en 28 februari 2013 werden echter maar 1.971 S-BVBA's opgericht. Geen groot succes dus. De wetgever heeft nu ingegrepen door de personeelsgrens en de levensduur van de S-BVBA aan te passen.

17.03.2014 : Sociaal statuut meewerkende echtgenoot: beperkte eigen zelfstandige activiteit mogelijk
Als meewerkende echtgenoot kan u voortaan een beperkte eigen zelfstandige activiteit uitoefenen, zonder uw bijzonder sociaal statuut van meewerkende echtgenoot te verliezen. De inkomsten uit die eigen zelfstandige activiteit mogen niet hoger zijn dan 3.000 euro bruto per jaar. U wordt dus geen zelfstandige in hoofdberoep.

14.03.2014 : Interne meerwaarden: (nieuwe) visie van de rulingdienst
Interne meerwaarden ontstaan als u aandelen van een werkvennootschap inbrengt in uw eigen holding, waarvan u de enige of belangrijkste aandeelhouder bent. De fiscus staat nogal wantrouwig tegenover deze verrichting. Zij meent dat belastingplichtigen die constructie (kunnen) misbruiken om belastingvrij inkomsten uit de werkvennootschap naar de aandeelhouders te laten stromen in plaats van via belaste dividenduitkering. In het verleden vroegen ze dan ook bepaalde engagementen. Daar komt de administratie nu van terug, maar dat wil nog niet zeggen dat hun houding echt versoepeld isÖ

11.03.2014 : Uw huishoudelijke elektriciteit vanaf 1 april nog maar aan 6 % btw onderworpen
Toen er enkele maanden geleden werd geopperd om de btw op energie te verlagen naar 6 %, deed dit heel wat stof opwaaien. De regering heeft echter haar zin doorgedreven en de maatregel effectief doorgevoerd. Daardoor zal u vanaf 1 april 2014 nog maar 6 % btw moeten betalen op uw particulier gebruikte elektriciteit, in plaats van 21 %.

07.03.2014 : Schuldeisers beter beschermd bij kapitaalherschikking
Bij een kapitaalvermindering, bij een fusie of een splitsing, en bij de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak worden de schuldeisers van de betrokken vennootschap beschermd. Vanaf 26 december 2013 genieten ook de schuldeisers van wie de vordering wordt betwist, een bijzondere bescherming. Die schuldeisers kunnen beroep doen op de beschermingsregeling inzake zekerheidstelling en op de hoofdelijke aansprakelijkheid.

04.03.2014 : Een tweede verblijf in het buitenland (1): ItaliŽ
Een vakantiehuisje in een zonnig oord: het is voor velen een droom. Denkt u eraan deze droom eindelijk eens waar te maken? Zorg dan dat u goed geÔnformeerd bent. Anders zou die mooie droom wel eens een fiscale nachtmerrie kunnen worden. In een reeks bijdragen zullen wij u verschillende praktische fiscale tips geven, waar u rekening mee moet houden als u uw zinnen heeft gezet op een tweede verblijf in het buitenland. In deze eerste bijdrage nemen we ItaliŽ onder de loep.

01.03.2014 : Small companies and VAT: threshold increased up to 15.000Ä
Small VAT payers performing an economic activity, can if they wish fall within the special VAT scheme for Ďsmall companies'. As from 1 April 2014 the threshold to qualify as a Ďsmall company' will be increased up to 15.000Ä. In this way they can avoid a lot of administrative hassle. Disadvantage is that they cannot longer deduct VAT paid on their purchases. We make a balance between the pro's and con's.

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

print