Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.09.2015 : U koopt als particulier een wagen in het buitenland: met welke douaneregels moet u rekening houden?
U mag als particulier elders in de wereld een wagen kopen en die vervolgens in België inschrijven en gaan gebruiken. Dat is geen enkel probleem. Maar weet wel dat u het niet zomaar mag doen. U moet heel wat (douane)formaliteiten naleven. Die regels verschillen naargelang waar u de auto aankoopt: in een andere EU-lidstaat of een niet-EU-land. De regels variëren ook naar gelang het om een nieuwe dan wel tweedehandswagen gaat.

28.09.2015 : Schenking van onroerende goederen: verlaagde tarieven in Vlaanderen
De schenkingsrechten in Vlaanderen worden verlaagd. Althans de tarieven voor schenkingen van onroerende goederen. Voor de schenking van roerende goederen blijven de (in 2004 verlaagde) tarieven van 3 % en 7 % bestaan. Ook het bijzondere regime voor de schenking van bouwgronden blijft gewoon van toepassing.

25.09.2015 : Beroepsinkomsten in Nederland: fiscale gevolgen
Wie in België woont, maar in Nederland werkt, zal in principe in Nederland belastingen moeten betalen. Wie het grootste deel van zijn inkomsten in Nederland haalt, wordt er beschouwd als een kwalificerend buitenlands belastingplichtige. Dit heeft als voordeel dat men grotendeels recht heeft op dezelfde aftrekposten als inwoners van Nederland.

22.09.2015 : Nieuwe ontwikkelingszones afgebakend voor investeringssteun in Brussel
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft de ontwikkelingszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afgestemd op de Belgische regionale steunkaart 2014-2020. Ondernemingen die investeren in een project in een gemeente uit de steunkaart, kunnen in aanmerking komen voor overheidssteun en een dossier indienen.

18.09.2015 : Cassatie keert kar inzake aftrek van beroepskosten die niet vallen binnen het maatschappelijk doel
Alle inkomsten van een vennootschap, ook deze gemaakt buiten het maatschappelijk doel, zijn belastbare beroepsinkomsten. Beroepskosten zijn aftrekbaar als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 van het WIB92. Zeer recent is het Hof van Cassatie teruggekomen op zijn eerdere rechtspraak. De aftrek van de beroepskosten zou niet (meer) afhankelijk zijn van de voorwaarde dat zij inherent moeten zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap, zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel.

15.09.2015 : Maaltijdcheques: welke nieuwe regels komen er aan
De maaltijdcheque blijft een populair extralegaal voordeel in België, het is namelijk voor de ontvanger een fiscaal interessante aanvulling op zijn loon. Omdat er enkele wijzingen in het systeem op stapel staan (afschaffing papieren maaltijdcheques, verhoging aftrekbaarheid bij werkgever), zetten we alle regels nog eens op een rij. Daarna kijken we naar de toekomst van deze verloningsvorm. Enkele van deze maatregelen werden nog niet in wetteksten gegoten, maar al wel door de regering aangekondigd.

12.09.2015 : Een fiscale regel aanvechten: waar moet u aankloppen: (3) de Raad van State?
Wat als de fiscale wetgever een regel invoert waar u het niet mee eens bent. U bent van mening dat uw fundamentele rechten worden geschonden. U meent dat de overheid helemaal niet bevoegd was om deze maatregel te nemen. Dan kan u bij verschillende instanties terecht om die regels aan te vechten. Naar gelang de regel die u aanvecht en de rechten de geschonden zijn kan u naar een ander rechtscollege trekken. Na het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie bekijken we nu de Raad van State.

08.09.2015 : Hamvraag: Is de vennootschapsbijdrage wettig of onwettig?
Sinds 1992 moeten vennootschappen een jaarlijkse bijdrage betalen ten voordele van het sociaal statuut der zelfstandigen. De herkwalificatie van deze vennootschapsbijdrage als belasting door het Grondwettelijk Hof, opende de weg om de wettigheid van die bijdrage in twijfel te trekken. De rechtspraak is momenteel echter duidelijk en positief over het wettig bestaan van de vennootschapsbijdrage.

04.09.2015 : Discussie over waardering van aandelen in geschillenregeling beslecht?
Aandeelhouders die in conflict liggen met medevennoten, kunnen de andere aandeelhouder(s) onder bepaalde omstandigheden via de rechtbank dwingen om hun aandelen aan hen over te dragen of om hun aandelen over te nemen. Sinds de invoering van deze geschillenregeling is er in de rechtspraak en in de rechtsleer geen eensgezindheid over het tijdstip waarop die aandelen moeten worden gewaardeerd, de zogenaamde beoordelingsdatum of "peildatum". Met een arrest van 20 februari 2015 maakt het Hof van Cassatie een einde aan die discussie. De waarde van de aandelen moet worden bepaald op datum van de overdracht, zoals opgelegd door de rechter.

01.09.2015 : Investeren in een starter via crowdfunding
We wezen er al eerder op hoe de regering (startende) ondernemers een steun in de rug wil geven. In de programmawet staan er dan ook twee maatregelen die het voor belastingplichtigen interessant maken om te investeren in starters. De belastingvermindering (30 % of 45 %) voor wie risicovol investeert hebben we al besproken. U kan achter ook investeren in een starter door hem via een erkend crowdfundingplatform een lening te verstrekken.

31.08.2015 : Steuervergünstigung für die Förderung eines Startup-Unternehmens
Die Regierung hat die Förderung von Unternehmern als eine ihrer Prioritäten festgelegt. Das geht auch aus dem Programmgesetz hervor, das einige neue Maßnahmen enthält, mit denen Investitionen in neugegründete Unternehmen steuergünstig behandelt werden. Eine davon ist eine Art Tax Shelter, wodurch Investoren eine Steuerermäßigung um 30 % oder 45 % erhalten, wenn sie in Startup-Unternehmen investieren.

28.08.2015 : Wegwijs in de Algemene Administratie Inning en Invordering van de FOD Financiën
De FOD Financiën is opgebouwd uit verschillende algemene administraties. De ‘Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD Financiën is sinds 1 juli 2015 gereorganiseerd. Er zijn nieuwe diensten opgericht en bij de operationele diensten van deze Administratie zijn er aanpassingen doorgevoerd.

23.08.2015 : Das neue Tax-Shelter-System
Unternehmen, die in audiovisuelle Arbeiten investieren, erhalten dafür eine steuerliche Belohnung. Mit diesem Tax Shelter wollen die Behörden die belgische audiovisuelle Branche fördern. Nachdem das System inzwischen ein paar Jahre in Kraft ist, wurde es Zeit für eine gründliche Beurteilung. Diese hat zu einer tiefgreifenden Nachbesserung der Regeln geführt. Das neue Tax-Shelter-System gilt für Rahmenverträge, die ab dem 1. Januar 2015 abgeschlossen werden.

20.08.2015 : Liquidationsreserve auf Veranlagungsjahre 2013 und 2014 erweitert
Um die Erhöhung der Quellensteuer auf Liquidationsboni (von 10 % auf 25 % seit dem 1. Oktober 2014) auszugleichen, hat die Regierung verschiedene Übergangsmaßnahmen ausgearbeitet. Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, versteuerte Rücklagen auf 10 % festzusetzen, und seit Veranlagungsjahr 2015 haben kleine und mittelgroße Unternehmen die Wahl, eine Liquidationsreserve anzulegen. Das Problem war allerdings, dass die Veranlagungsjahre 2013 und 2014 außerhalb des Zeitraums dieser Maßnahmen fielen. Das ist nun behoben worden.

17.08.2015 : Komen er Vlaamse rulings over erf- en registratiebelasting?
Het Vlaams Gewest staat sinds 1 januari 2015 zelf in voor de invordering van de successie- en registratierechten. Een gevolg daarvan is dat de toepassing en interpretatie van de antimisbruikbepaling in deze materie nu ook een Vlaamse zaak geworden is. De federale rulingcommissie mag daarover in Vlaamse zaken dus geen rulings meer afleveren (maar nog wel antwoorden op Waalse en Brusselse aanvragen). Om Vlaamse belastingplichtigen toch ook rechtszekerheid te geven, zal er voor deze materies een Vlaamse rulingdienst in het leven worden geroepen.

14.08.2015 : Een “actueel” arbeidsreglement is nuttig voor werkgever en werknemer
Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Bij een sociale inspectie wordt dit document zeker gecontroleerd. Van zodra u één werknemer in dienst hebt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te maken en bij te werken. Is uw arbeidsreglement aangepast aan de laatste evoluties in de (sociale) wetgeving?

11.08.2015 : Sociale bijdragen zelfstandigen: Bevoegdheid Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen
Zelfstandigen betalen zelf elk kwartaal sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen vragen, is mogelijk. De zelfstandige moet zich dan in ‘een staat van behoefte bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert'. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen beoordeelt de aanvragen tot vrijstelling. Hoe gaat dit in zijn werk?

08.08.2015 : Eine Steuerregel anfechten: an wen müssen Sie sich wenden? Der Justizhof
Was ist, wenn der Steuergesetzgeber eine Regelung einführt, mit der Sie nicht einverstanden sind, weil sie gegen Ihre Grundrechte verstößt. Abhängig von der angefochtenen Regel und den beeinträchtigten Grundrechten ist jeweils ein anderes Gericht zuständig. In diesem Beitrag steht der Justizhof im Mittelpunkt.

04.08.2015 : Körperschaftssteuererklärung 2015: die Neuerungen
Wie in jedem Jahr hat das Formular für die Körperschaftssteuererklärung wieder einige Anpassungen erfahren, die aufgrund von Gesetzesänderungen und neuen Maßregeln nötig geworden sind. Wir werfen einen Blick darauf, was sich dieses Jahr geändert hat.

01.08.2015 : Die Konsequenzen einer versäumten Einreichung des Jahresabschlusses
Jedes Unternehmen, das bestimmte Kriterien erfüllt, muss einen Jahresabschluss einreichen. Bestehende Unternehmen, die keinen Jahresabschluss hinterlegen, verkehren in der Anonymität, was Raum für allerhand bedenkliche Praktiken bietet. Eine verspätete oder versäumte Einreichung wird deshalb mit strafrechtlichen, steuerlichen und gerichtlichen Sanktionen geahndet. Diese Sanktionen haben für das betroffene Unternehmen erhebliche Konsequenzen.

31.07.2015 : Eine steuerliche Regelung anfechten: An wen wenden Sie sich? Der Verfassungsgerichtshof
Was ist, wenn der Steuergesetzgeber eine Regelung einführt, mit der Sie nicht einverstanden sind. Sie sind der Ansicht, dass dadurch Ihre Grundrechte verletzt werden. Sie meinen, dass der Staat überhaupt nicht befugt sei, diese Maßnahme zu ergreifen. Dann können Sie sich an verschiedene Instanzen wenden, um diese Regelungen anzufechten. Je nach der Regelung, die Sie anfechten, und den Rechten, die verletzt worden sind, können Sie zu einem anderen Gericht gehen. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit dem Verfassungsgerichtshof.

28.07.2015 : Die Familienwohnung steuerlich betrachtet
Die Familienwohnung nimmt im belgischen Recht einen besonderen Platz ein. Sie erhält z. B. im Zivilrecht einen besonderen Schutz. Auch im Steuerrecht gelten besondere Regeln für die Familienwohnung.

25.07.2015 : Jaarlijks grensbedrag niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen stijgt op 1 januari 2016
Het stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen laat ondernemingen toe een bonus toe te kennen aan hun werknemers in functie van de collectief bereikte resultaten. De premie wordt niet gelijkgesteld met loon, tenzij het plafond wordt overschreden. Het niet-geïndexeerde drempelbedrag voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt vanaf 1 januari 2016 opgetrokken.

22.07.2015 : Procedure: Ook rolrechten verschuldigd bij sociale en belastinggeschillen
Van zodra u een gedinginleidende akte laat inschrijven op de algemene rol, op de rol van de verzoekschriften of op de rol van de vorderingen in kort geding, betaalt u rolrechten. Voortaan hangt het bedrag van die rolrechten in de meeste gevallen af van de waarde van het geschil. Bovendien is het van geen belang meer of de zaak op de algemene of de bijzondere rol komt. Nieuw is ook dat u een rolrecht moet betalen bij de arbeidsgerechten en de fiscale rechtbanken, maar wel enkel voor zaken met een hoge waarde.

18.07.2015 : Wie und wann in abweichenden Geschäftsjahren vorauszahlen: Unternehmen mit einem Geschäftsjahr von weniger als zwölf Monaten
Das Finanzamt schreibt vor, wann Unternehmen ihre Vorauszahlungen tätigen müssen. Für Gesellschaften, die ihre Buchhaltung pro Kalenderjahr führen (vom 1. Januar bis zum 31. Dezember) sind die Termine am 10. April, 10. Juli, 10. Oktober und 20. Dezember. Diese Termine können sich ein oder zwei Tage verschieben, wenn sie auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen. Für Unternehmen, die ihre Buchhaltung nicht pro Kalenderjahr führen oder deren Geschäftsjahr länger oder kürzer ist, gelten andere Termine. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit Gesellschaften, deren Geschäftsjahr weniger als zwölf Monate dauert.

15.07.2015 : Pauschale Tagesvergütungen für In- und Auslandsdienstreisen: Beträge und Bedingungen
Wer wegen seiner Arbeit eine Dienstreise unternehmen muss und einen ganzen Tag unterwegs ist, hat Ausgaben für Mahlzeiten und Getränke. Diese Spesen dürfen vom Arbeitgeber erstattet werden. Sie sind sogar beim Arbeitgeber als Werbungskosten absetzbar und werden dem Arbeitnehmer nicht versteuert. Es müssen allerdings ein paar Bedingungen erfüllt werden.

11.07.2015 : Investitionen in Unterstützungszonen: Bedingungen und Formalitäten für die Anzeige der Lohnsteuervorauszahlung
Arbeitgeber können auf die Lohnsteuervorauszahlung, die von den Löhnen und Gehältern der neuen Arbeitnehmer einbehalten werden, die sie im Rahmen von Investitionen in Unterstützungszonen einstellen, zwei Jahre lang bis zu 25 % Ermäßigung erhalten. Die Bedingungen für die Befreiung unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um einen kleinen oder mittelständigen Betrieb (KMB) handelt oder nicht. Die praktischen Durchführungsmodalitäten sind jetzt (endlich) geregelt.

07.07.2015 : Inkomenscompensatievergoeding bij openbare werken voor zelfstandigen
Openbare werken, een doorn in het oog van menig zelfstandige. Als u het slachtoffer wordt van hinder door openbare werken die de toegang tot uw onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan u een inkomenscompensatievergoeding vragen aan het federale Participatiefonds. Maar bepaalde activiteiten van dit fonds zijn in het kader van de zesde staatshervorming sinds 1 juli 2014 overgedragen naar de gewesten. Voor de aanvragen in 2015 heeft dit geen gevolgen.

04.07.2015 : MOSS en elektronische diensten?
Sinds 1 januari 2015 is het Mini-One-Stop-Shop-systeem (MOSS-systeem) in werking getreden. Bent u een leverancier van elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten? Bent u gevestigd in de Europese Unie en levert u aan een niet btw-plichtige? Dan moet u rekening houden met volgende wijzigingen betreffende de lokalisatieregels.

01.07.2015 : Besondere Beweismittel des Finanzamts: Schätzung gemäß Anzeichen und Indizien
Das Finanzamt verfügt über einige besondere Beweismittel, mit denen es das Einkommen eines Steuerpflichtigen nachweisen kann. Auf deren Grundlage kann es eine Veranlagung begründen oder eine Erklärung ändern, die ein Steuerpflichtiger eingereicht hat. Eines dieser Beweismittel ist die Schätzung nach Anzeichen und Indizien. Diese Methode wird gegen Steuerpflichtige angewandt, deren Lebensstil und angegebene Einkünfte nicht miteinander im Einklang sind. Wir erläutern dies anhand eines Beispiels.

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken