Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds doe je voortaan meteen!

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. U kunt dit fonds vrij kiezen. Opgelet! Vanaf 1 april 2010 moet u uiterlijk de dag van de start van uw activiteit aangesloten zijn bij een fonds. Anders riskeert u een administratieve boete.

Sociaal statuut

De zelfstandige heeft een eigen sociaal statuut en is onderworpen aan een specifieke regeling inzake sociale zekerheid. Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Die verplichting geldt ook voor de zelfstandige in bijberoep.
Vanaf 1 april 2010 moet de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds gebeuren uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige activiteit. Wie zich niet of te laat aansluit, krijgt een administratieve boete die varieert tussen de 500 euro en 2000 euro. De sociale verzekeringsfondsen zijn belast met het innen en invorderen van deze boetes. U wordt dan automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas en er worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting.

Wie moet aansluiten?

Helpers behalve helpers jonger dan 20 jaar, student-helpers jonger dan 25 jaar en toevallige helpers.

Vennootschappen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Zij betalen een jaarlijkse bijdrage afhankelijk van de omzet van de vennootschap. Startende vennootschappen betalen onder bepaalde voorwaarden gedurende de eerste drie jaren geen jaarlijkse bijdrage.

Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten. Er bestaat een uitzondering voor onbezoldigde mandatarissen die pensioengerechtigd zijn en mandatarissen die aantonen dat zij zowel in rechte als in feite hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Meewerkende echtgeno(o)t(e) wanneer de partner (gehuwd of met een verklaring van wettelijke samenwoning) een zelfstandige activiteit uitoefent; effectief meehelpt in de zaak van de zelfstandige; de echtgeno(o)t(e) geen bedrijfsleid(st)er is en u geen eigen beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen hebt.

Plichten

Als zelfstandige moet u sociale bijdragen betalen aan uw sociaal verzekeringsfonds. Aan het begin van elk kalenderkwartaal (januari, april, juli en oktober) ontvangt u een vervalbericht met de bedragen die u uiterlijk voor het einde van elk kwartaal moet betalen. De bijdrage is afhankelijk van uw bedrijfsinkomen tijdens het voorgaande derde jaar van activiteit. Er is een minimale en een maximale bijdrage.
Startende zelfstandigen moeten gedurende drie jaar voorlopige bijdragen betalen. Na drie jaar worden de bijdragen berekend en geregulariseerd op basis van het werkelijke beroepsinkomen van het eerste activiteitsjaar.
Sommige verzekerden moeten onder bepaalde voorwaarden geen sociale bijdragen betalen (zoals financieel behoeftige zelfstandige, zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, ...).

Rechten

Wanneer u in regel bent met de wettelijke voorschriften heeft u recht op:

gezinsbijslagen;

ziekte- en invaliditeitsverzekering;

ziekte- en invaliditeitsverzekering;

moederschapsverzekering;

pensioen;

faillissementsverzekering.

Meer informatie

FOD Sociale Zekerheid
Algemene Directie Zelfstandigen
Tel. 02/528 64 50
E-mail: ZelfIndep@minsoc.fed.be

print