Voorbeeldartikels

29.04.2013 : Nieuwe wettelijke basis voor verplichte verzekering tegen verontreiniging door schepen
Scheepseigenaars moeten hun aansprakelijkheid verzekeren om een schip te mogen exploiteren. Ook in BelgiŽ gelden vanaf 5 mei 2013 volgende twee aansprakelijkheidsverdragen: het CLC-verdrag en het Bunkerolie-Verdrag. De wet van 19 december 2012 zet beide verdragen om in het Belgisch recht.

26.04.2013 : Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2012
Op 25 april presenteerde de Ombudsman van de Verzekeringen haar rapport voor 2012. Het aantal aanvragen voor tussenkomst blijft met 4.119 stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. Van de onderzochte klachten, bleek 44% gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (87%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 45 dossiers zijn gericht tegen Datassur.

22.04.2013 : Doelgroepvermindering voor mentors verdubbeld
Sinds 1 januari 2013 is het interessant(er) om opleidingen op uw werkvloer te organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en daarvoor uw werknemers als begeleider of opleider in te zetten. Ondernemingen krijgen voor die mentors een vermindering van socialezekerheidsbijdragen. De ďdoelgroepvermindering voor mentorsĒ is echter geen groot succes door strenge voorwaarden. De overheid wil daar iets aandoen. Ze versoepelt de administratieve formaliteiten en verdubbelt het verminderingsbedrag.

15.04.2013 : Brussels Waarborgfonds verlengt crisismaatregelen opnieuw
Bent u actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wil u daar van start gaan? Dan kan u vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van uw beroepskrediet. Het Brussels Waarborgfonds waarborgt in principe 65% van de beroepskredieten van zelfstandigen en kmo's. Omwille van de economische crisis werd dit percentage tussen 15 februari 2009 en 31 december 2012 opgetrokken tot 80%. De crisismaatregelen worden nu opnieuw verlengd tot 30 juni 2013.

11.04.2013 : Pensioenmalus verdwijnt
De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw, goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen.

08.04.2013 : Geld lenen aan uw vennootschap? Opletten geblazen!
Als uw vennootschap nood heeft aan nieuwe middelen, kan u uiteraard nieuwe investeerders zoeken of zelf als vennoot opnieuw investeren en tegen de uitkering van nieuwe aandelen een kapitaalsverhoging doorvoeren. Of u kan een krediet aangaan bij een financiŽle instelling. Maar u kan uw vennootschap ook middelen verstrekken door haar zelf een lening toe te staan. Het verlenen van een krediet aan uw vennootschap heeft wel enkele specifieke fiscale gevolgen.

02.04.2013 : Verzeker uw bedrijf tegen online risico's
Volgens Robert Mueller, directeur van de FBI, zijn er maar twee soorten bedrijven: ďdiegene die het slachtoffer zijn geweest van hacking, en diegene die het nog zullen wordenĒ. Meer en meer ondernemingen hebben een aanwezigheid op het internet of verwerken hun gegevens via een (al dan niet intern) netwerk. Hierdoor stellen ze zich bloot aan cyber risico's. Daarbij kan het bedrijf ook reputatieschade oplopen. Wat kan u als bedrijf doen om u hiertegen te verzekeren?

28.03.2013 : Minimumgezinspensioen zelfstandigen en werknemers even hoog
Goed nieuws voor gepensioneerde zelfstandigen. Hun minimumgezinspensioen gaat omhoog en wordt gelijkgeschakeld met dat van gepensioneerde werknemers.

26.03.2013 : Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringen
Belgische belastingplichtigen zullen vanaf het aanslagjaar 2013 in hun belastingsaangifte moeten aangeven of en in welk land ze buitenlandse levensverzekeringen hebben. Informatie over de gestorte premies of de opgebouwde reserves zijn niet nodig. Het bewust niet vermelden van een dergelijke verzekering kan worden geÔnterpreteerd als een poging om vermogen verborgen te houden. Dit kan aanleiding geven tot een fraudeonderzoek.

25.03.2013 : Verdere uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen is een feit
Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Vorig jaar in november hebben we al aangekondigd dat er nieuwe voorwaarden van toepassing worden op alle faillissementen die worden uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Belangrijke kanttekening toen was dat de wetswijzigingen nog moesten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dit is nu gebeurd.

20.03.2013 : Veiligheid en gezondheid op de werkplek dankzij Dienst en Comitť voor preventie en bescherming op het werk
28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Misschien hťt moment om aandacht te hebben voor preventie, identificatie en evaluatie van de risico's op de werkplek. Als werkgever staat u niet alleen in het voorkomen van arbeidsongevallen en de bescherming van uw werknemers. De Dienst voor preventie en bescherming op het werk en het Comitť voor preventie en bescherming op het werk adviseren u bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk.

19.03.2013 : Typedocumenten bij lichamelijke schade
Slachtoffers van een ongeval moeten vaak heel wat administratie doorlopen om een vergoeding te krijgen van de verzekeraar van de aansprakelijke. Om dit wat makkelijker te maken, hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van Assuralia een aantal typedocumenten uitgewerkt.

15.03.2013 : Uitzonderlijk vervoer: rijverbod versoepeld, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie
Vanaf 10 april 2013 worden de rijverboden voor uitzonderlijk vervoer op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coŲrdinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen Ďuitzonderlijk vervoer' kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de Ďvierkante, gele borden met logo in zwart opschrift'.

12.03.2013 : ďBest practicesĒ over de taks op effecten aan toonder
Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft ďbest practicesĒ geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.

08.03.2013 : Rechtsbijstand in de autopolis
Een van de dekkingsopties bij het onderschrijven van een autopolis is de rechtsbijstandverzekering. Deze komt tussen als er geschillen zijn in verband met uw voertuig. In de eerste plaats verleent hij advies over de rechten van de verzekerde en zal hij, indien nodig, de rechten die in de polis bepaald zijn verdedigen.

04.03.2013 : Pilootproject rond beroepsziektenpreventie
Het Beheerscomitť van het Fonds voor de beroepsziekten mag proefprojecten opzetten rond preventie van beroepsziekten. De resultaten die ze opleveren zal men kunnen gebruiken om de lijst met beroepsziekten bij te werken.

28.02.2013 : Verzekeringssector klimt uit dal
Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft de totaalbalans voor 2011 en een schatting voor 2012 voorgesteld. In 2011 heeft de sector 29,2 miljard euro aan verzekeringspremies ontvangen, maar leed ze een verlies van 941 miljoen euro. In 2012 stijgen de inkomsten met ruim 10% tot 31,6 miljard euro. Assuralia verwacht dat de sector opnieuw winst zal maken.

25.02.2013 : Strengere regels vervroegd pensioen voor zelfstandigen afgezwakt
De voorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen zijn in maart 2012 aanzienlijk verstrengd. Maar de wetgever heeft het nieuwe regime eind vorig jaar enigszins getemperd, door extra overgangsregelingen te voorzien. Die treden in werking vanaf 1 januari 2013.

20.02.2013 : Erkenning van natuurrampen
Natuurrampen worden sinds 1 maart 2007 verplicht gedekt in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's). In een aantal uitzonderlijke gevallen zal het rampenfonds tussenkomen, als de schadefeiten worden erkend als ramp.

13.02.2013 : Rijden na inlevering rijbewijs strenger bestraft
Vanaf 1 maart 2013 zal strenger worden opgetreden tegen bestuurders die rijden met een motorrijtuig nadat ze hun rijbewijs hebben ingeleverd. Ook het te laat inleveren van het rijbewijs bij de griffie na een veroordeling tot verval van recht tot sturen zal strenger worden bestraft.

11.02.2013 : Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2013
In tal van polissen voor industriŽle risico's worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2013 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2012, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 1,32% en de materieelindex met 1,31%.

08.02.2013 : Veiligheidsadviseurs in ADR
Op 1 januari 2013 is een nieuwe versie van het ĎEuropees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg' (ADR) van kracht gegaan (http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_personen/vervoer_van_gevaarlijke_goederen_adr_/). Het verdrag legt de ondernemingen die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke goederen onder meer op dat ze een veiligheidsadviseur moeten aanwijzen.

05.02.2013 : 18.000 automobilisten naar het Tariferingsbureau
Het lijkt er op dat de verzekeringsmaatschappijen steeds meer bestuurders weigeren. In 2012 hebben zo'n 18.000 automobilisten zich gewend tot het Tariferingsbureau voor het plaatsen van hun autoverzekering. Dat zijn er 1.300 meer dan in 2011 en 4.800 meer dan in 2009. Het bureau kan de snel stijgende vraag maar moeilijk volgen.

04.02.2013 : Pensioenfondsen: positief rendement in 2012
De Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (IBP's) behaalden in het jaar 2012 een positief rendement van +12,3%. Na aftrek van inflatie bedraagt het reŽle rendement 9,9%. Dit blijkt uit de voorlopige enquÍte die de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) heeft gehouden bij een representatief staal van de Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening Ė afgekort IBP's). Ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiŽle markten, met onder meer de crisis rond een aantal landen in de Eurozone, en de lage interestvoeten is dit een verdienstelijk resultaat.

27.07.2012 : Waarom kiezen voor leasing?
Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiŽle instelling, een operationele of financiŽle lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor Ďleasing' kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.

24.07.2012 : Model Europees rijbewijs verandert in 2013
Op 19 januari 2013 schakelt BelgiŽ volledig over naar het Europees rijbewijs in bankkaartmodel. De papieren modellen verdwijnen dan definitief. In vergelijking met de kaarten die sinds 1 juli 2010 in ons land worden uitgereikt, zullen er nog enkele wijzigingen zijn. De huidige rijbewijscategorieŽn A3 (bromfiets) en A (moto) veranderen in AM, A1, A2 en A.

20.07.2012 : Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen
Minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, heeft het jaarverslag 2011 van de Rijkdienst voor Pensioenen (RVP) voorgesteld. Jaarlijks wordt 30 miljard euro uitbetaald voor pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Van dit totaalbedrag gaat maar 1,5 miljard euro naar de pensioenen van zelfstandigen. Dat onevenwicht baart de minister zorgen.

18.07.2012 : BA-verzekering dekt schade in ServiŽ
Sinds 1 januari 2012 moet een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) ook schadegevallen dekken die zich hebben voorgedaan in ServiŽ. De federale regering volgt met een koninklijk besluit van 3 juli 2012 een Europese beslissing.

16.07.2012 : Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4,6%
Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zopas verschenen. De cijfers zijn bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privťsector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4,6% dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2,4% toenam!

11.07.2012 : Drrriiinnnggg!!!
Na twee maanden stilte rinkelt binnenkort opnieuw de schoolbel voor honderdduizenden kinderen en hun leerkrachten. Onvermijdelijk zullen ook dan weer vele traantjes vloeien voordat het schooljaar ten einde is. Niet alleen uit heimwee naar thuis of uit schrik voor de examens: in Vlaanderen alleen al gebeuren jaarlijks zo'n 100.00 ongevallen op weg van, naar en in de school. En dan hebben we het nog niet eens over de akkefietjes die alleen materiŽle schade tot gevolg hebben.

[1]  2  3  4  5  

print