Nieuwe subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's: aanwervingspremie voor exportmanager en groeimanager

Kent u de nieuwe subsidiemaatregel voor aanwerving voor kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest? Kmo's in het Vlaamse Gewest met voldoende groeiambitie kunnen een premie ontvangen bij de aanwerving van een kennismanager. De maatregel focust hierbij op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen of de aanwerving van een kennismanager organisatie en groei. De financiële bijdrage kan tot 20.000 euro bedragen in de loonkosten van de aan te werven kennismanager.

Premie voor strategische functies

De aanwervingspremie voor strategische functies wil kmo's een opstap bieden om een gespecialiseerd profiel aan te werven zodat ze zich kunnen versterken in een internationaal, georiënteerd kader. De ondernemingen die voor deze premie in aanmerking komen, zijn kleine en middelgrote ondernemingen uit de privésector (minder dan 20 werknemers en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro), met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, een aanvaarde hoofdactiviteit en voldoende groeiambitie op het vlak van tewerkstellings- en/of omzetgroei in de volgende drie jaren.

De aanwerving van een kennismanager organisatie en groei en de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen veronderstelt een specifiek profiel. Louter uitvoerende functies die tot de dagelijkse exploitatie van een onderneming horen, behoren niet tot die specifieke taakstelling. De functie mag ook niet in het verlengde liggen van de activiteiten van de bedrijfsleider.

Groeimanager: kennismanager organisatie en groei

Een groeimanager is verantwoordelijk voor de doorlichting van de bedrijfsstructuur in het licht van de effectieve groei en de groeimogelijkheden via het opzetten van een intern kennisbeheerssysteem, het opzetten van een HR-beleid, het creëren en in stand houden van een geschikte IT-omgeving, het vorm geven van een innovatiebeleid van de onderneming, het leiden van de marketing van de onderneming, het uitbouwen van de distributiekanalen, het organiseren van het financieel huishouden en het aantrekken van financiering.

Exportmanager: kennismanager internationaal ondernemen

Een exportmanager houdt zich bezig met de uitbouwen of het wijzigen van de bestaande exportstructuur van de onderneming, het binnenhalen en versterken van de kennis van (nieuwe) exportmarkten, het opstellen van strategische marketingstrategieën en -plannen, het maken van een SWOT-analyse, het bepalen van de exportstrategie op (middel)lange termijn van de onderneming.

Financiële tussenkomst in de loonkost

De premie voor de aanwerving van een kennismanager bedraagt 50% van de loonkosten (bruto jaarsalaris) gedurende maximaal 1 jaar en kan niet hoger zijn dan 20.000 euro per aanwerving. De kennismanager moet minstens 6 maanden in dienst blijven om steun te kunnen genieten. Als het om deeltijds werk gaat, wordt de subsidie pro rata berekend.

Procedure

De steun moet elektronisch worden ingediend via aanwervingspremie@agentschapondernemen.be vooraleer de kennismanager wordt aangeworven. Per aanwerving kan u maximaal één aanwervingspremie vragen.

Voor de nieuwe aanwervingspremies is een budget van 10.000.000 euro voorzien tot eind 2015. De steun wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de elektronische steunaanvragen.

De dossiers worden beoordeeld door een toetsingscommissie die is samengesteld uit het Agentschap Ondernemen, het FIT (Flanders Investment and Trade), de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en de Innovatiecentra. Toetsingscommissies worden georganiseerd tot zolang er budget beschikbaar is. Dossiers moeten ten laatste 14 dagen voor de toetsingscommissie worden ontvangen. Dossiers die later worden ontvangen, verschuiven naar de volgende commissie. Voor 2014 zijn volgende data vastgelegd (onder voorbehoud van wijzigingen): 19 juni 2014, 21 augustus 2014, 25 september 2014, 23 oktober 2014 en 20 november 2014.
Op basis van het advies van de toetsingscommissie zal de administrateur-generaal van het Agentschap Ondernemen de subsidie al dan niet toekennen.

Uitbetaling subsidie

De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: na de aanwerving van de kennismanager en na de afronding van de subsidiabele periode.
De aanvragen tot uitbetaling worden schriftelijk ingediend bij het Agentschap Ondernemen, Dienst kmo-portefeuille, Koning Albertlaan-II 35, bus 12 te 1030 Brussel. De betalingen gebeuren op het door de onderneming opgegeven rekeningnummer in SEPA-formaat.

Meer info: Agentschap Ondernemen, www.agentschapondernemen.be

afdrukken