EasyWeb Nieuws- brokers

27.07.2012 - Waarom kiezen voor leasing?
Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing' kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.

27.07.2012 - Pourquoi opter pour le leasing?
Vous prévoyez de gros investissements? Alors vous êtes certainement au courant de toutes les possibilités dont vous disposez pour les financer: achat au moyen de fonds propres, conclusion d'une convention de crédit avec une institution financière, conclusion d'un leasing opérationnel ou financier. Pourquoi, en tant qu'entrepreneur, choisiriez-vous le ‘leasing' parmi toutes ces possibilités? Dans les paragraphes suivants, nous passerons en revue plusieurs avantages du leasing.

publiceer op website publiceer op template

24.07.2012 - Model Europees rijbewijs verandert in 2013
Op 19 januari 2013 schakelt België volledig over naar het Europees rijbewijs in bankkaartmodel. De papieren modellen verdwijnen dan definitief. In vergelijking met de kaarten die sinds 1 juli 2010 in ons land worden uitgereikt, zullen er nog enkele wijzigingen zijn. De huidige rijbewijscategorieën A3 (bromfiets) en A (moto) veranderen in AM, A1, A2 en A.

24.07.2012 - Nouveau modèle de permis de conduire européen dès 2013
Le 19 janvier 2013, la Belgique passera au permis de conduire européen au modèle carte bancaire. Les modèles papier disparaîtront alors définitivement. Plusieurs modifications seront alors apportées aux cartes déjà délivrées dans notre pays depuis le 1er juillet 2010. Les catégories actuelles de permis de conduire A3 (cyclomoteurs) et A (motos) seront notamment changées en AM, A1, A2 et A.

publiceer op website publiceer op template

20.07.2012 - Jaarverslag Rijksdienst voor Pensioenen
Minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne, heeft het jaarverslag 2011 van de Rijkdienst voor Pensioenen (RVP) voorgesteld. Jaarlijks wordt 30 miljard euro uitbetaald voor pensioenen van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Van dit totaalbedrag gaat maar 1,5 miljard euro naar de pensioenen van zelfstandigen. Dat onevenwicht baart de minister zorgen.

20.07.2012 - Rapport annuel de l'Office national des pensions
Le Ministre des Pensions, Vincent Van Quickenborne, a présenté le rapport annuel 2011 de l'Office national des pensions (ONP). Chaque année, 30 milliards d'euros sont déboursés pour les pensions des travailleurs salariés, des fonctionnaires et des travailleurs indépendants. De cette enveloppe totale, 1,5 milliard d'euros seulement va aux pensions des travailleurs indépendants. Un déséquilibre qui inquiète le Ministre.

publiceer op website publiceer op template

18.07.2012 - BA-verzekering dekt schade in Servië
Sinds 1 januari 2012 moet een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) ook schadegevallen dekken die zich hebben voorgedaan in Servië. De federale regering volgt met een koninklijk besluit van 3 juli 2012 een Europese beslissing.

18.07.2012 - Les sinistres survenus en Serbie désormais couverts par l'assurance RC
Depuis le 1er janvier 2012, votre assurance responsabilité civile automobile (RC auto) doit aussi couvrir les sinistres survenus en Serbie. Cette obligation résulte d'une décision européenne, transposée par le Gouvernement fédéral dans un arrêté royal du 3 juillet 2012.

publiceer op website publiceer op template

16.07.2012 - Het aantal arbeidsongevallen daalt met 4,6%
Het jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) van 2011 is zopas verschenen. De cijfers zijn bemoedigend omdat het aantal arbeidsongevallen in de privésector (op de plaats van het werk of op de weg naar het werk) met 4,6% dalen in vergelijking met het jaar 2010. En dit terwijl de tewerkstellingsgraad in 2011 met 2,4% toenam!

16.07.2012 - Le nombre d'accidents du travail en baisse de 4,6 %
Le rapport annuel 2011 du Fonds des accidents du travail (FAT) vient tout juste d'être publié. Les chiffres sont encourageants puisque le nombre d'accidents du travail dans le secteur privé (sur le lieu de travail ou sur le chemin du travail) est en baisse de 4,6 % par rapport à l'année 2010. Et ce alors que le taux d'emploi a augmenté de 2,4 % en 2011!

publiceer op website publiceer op template

11.07.2012 - Drrriiinnnggg!!!
Na twee maanden stilte rinkelt binnenkort opnieuw de schoolbel voor honderdduizenden kinderen en hun leerkrachten. Onvermijdelijk zullen ook dan weer vele traantjes vloeien voordat het schooljaar ten einde is. Niet alleen uit heimwee naar thuis of uit schrik voor de examens: in Vlaanderen alleen al gebeuren jaarlijks zo'n 100.00 ongevallen op weg van, naar en in de school. En dan hebben we het nog niet eens over de akkefietjes die alleen materiële schade tot gevolg hebben.

11.07.2012 - Drrriiinnnggg!!!
Après les vacances, la cloche de l'école retentit à nouveau pour des centaines de milliers d'enfants et leurs enseignants. Et bien des larmes couleront d'ici la fin de l'année scolaire. Pas seulement par nostalgie des vacances ou par crainte des examens: En Belgique, chaque année, des milliers d'enfants sont victimes d'accidents de la route sur le chemin de l'école ou d'accidents survenus à l'école. Sans parler des accidents où les seuls dégâts causés sont d'ordre matériel.

publiceer op website publiceer op template

05.07.2012 - Reisverzekeringen
Nu we in volle vakantieperiode zijn, is het goed om even stil te staan bij de reisverzekeringen, met name de annulatie- en reisbijstandsverzekering. Een verzekering sluit u altijd af in de hoop er geen gebruik te moeten van maken. Zo is het ook met de annulatieverzekering en de reisbijstandsverzekering.

05.07.2012 - Assurances voyage
En pleine période de vacances, il est bon de s'intéresser d'un peu plus près aux assurances voyage, à savoir l'assurance annulation et l'assistance voyage. Quand on souscrit une assurance, c'est toujours dans l'espoir de ne pas en avoir besoin. C'est aussi vrai pour l'assurance annulation et l'assistance voyage.

publiceer op website publiceer op template

03.07.2012 - Niet betaalde verkeersboetes binnenkort geïnd via belastingen
Verkeersovertreders zullen hun verkeersboete binnenkort niet meer kunnen ontlopen. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalt, krijgt (ten laatste) vanaf 1 januari 2013 een bevel tot betaling in de bus. Wie ook hier niet op ingaat en niet op tijd bezwaar indient bij de bevoegde procureur des Konings kan de boete verrekend zien via zijn belastingen. De maatregel moet de parketten ontlasten en de boete-inning garanderen.

03.07.2012 - Amendes de roulage impayées bientôt imputables fiscalement
Il ne sera bientôt plus possible d'échapper au paiement des amendes de circulation. A partir du 1er janvier 2013, en cas de non paiement du règlement amiable, le contrevenant recevra par courrier un « ordre de paiement ». S'il refuse toujours de payer sans avoir introduit de réclamation auprès du procureur du Roi dans le délai imparti, l'amende pourra être récupérée via l'impôt. L'objectif est de désengorger les parquets tout en assurant une meilleure perception des amendes.

publiceer op website publiceer op template

25.10.2010 - Ook thuis kan er iets gebeuren
Op het werk – en zelfs onderweg naar het werk – bent u beschermd door de arbeidsongevallenverzekering die uw werkgever verplicht is af te sluiten. Maar wat met de tijd die u niet op uw job doorbrengt? Wist u dat de meeste ongevallen thuis gebeuren? Het afsluiten van een ongevallenverzekering privé-leven is zeker geen overbodige luxe.

25.10.2010 - On n'est pas à l'abri chez soi
Au travail – et même sur le chemin du travail – vous êtes protégé par l'assurance accidents du travail que votre employeur est obligé de souscrire. Mais qu'en est-il du temps que vous ne passez pas sur votre lieu de travail ? Saviez-vous que la plupart des accidents se produisent à la maison? Souscrire une assurance accidents vie privée n'est dès lors certainement pas un luxe.

publiceer op website publiceer op template

20.10.2010 - Wat te doen bij een aanrijding?
Een nat wegdek, een dier dat plots de baan oprent, een andere auto die een onverwacht manoeuvre doet, … een aanrijding kan veel oorzaken hebben. En hoewel het beter niet gebeurt, is het best dat u altijd bent voorbereid. Kijk dus na of u in de wagen een Europees aanrijdingsformulier hebt liggen en iets om te schrijven.

20.10.2010 - Que faire en cas de collision ?
Une chaussée humide, un animal qui traverse soudain la route, une autre voiture qui fait une manœuvre inattendue, etc. Une collision peut avoir de nombreuses causes. Et même s'il est préférable de l'éviter, mieux vaut y être toujours préparé. Veillez donc à toujours avoir dans votre véhicule un constat européen d'accident et de quoi écrire.

publiceer op website publiceer op template

11.10.2010 - Brandverzekering: niet verplicht, wel warm aanbevolen
Eén Belg op de tien heeft geen brandverzekering. Dat wilt zeggen dat 10% van de Belgen absoluut niets heeft om op terug te vallen bij brand, ontploffing of een andere ramp. De overheid denkt er nu aan de brandverzekering verplicht te maken.

11.10.2010 - Assurance incendie: pas obligatoire mais chaudement recommandée
Un Belge sur dix n'a pas d'assurance incendie. Cela signifie que 10% des Belges n'ont absolument aucune couverture en cas d'incendie, d'explosion ou autre catastrophe. Les pouvoirs publics envisagent de rendre l'assurance incendie obligatoire.

publiceer op website publiceer op template

05.10.2010 - Levensverzekering: een vorm van financiële planning
Een levensverzekering. Iedereen weet dat het bestaat, maar lang niet iedereen is overtuigd van het nut ervan. Nochtans is de levensverzekering een heel interessant instrument, dat op verschillende gebieden kan worden ingezet. U kan deze verzekering zelfs gebruiken als een vorm van financiële planning.

05.10.2010 - Assurance vie : une forme de planification financière
Une assurance vie. Tout le monde connaît, mais son utilité ne fait pas l'unanimité. Pourtant, l'assurance vie est très utile et peut couvrir plusieurs domaines. Vous pouvez même utiliser cette assurance comme une forme de planification financière.

publiceer op website publiceer op template

01.10.2010 - ABR-verzekering: geruststelling voor u en uw buren
Een nieuwbouw of verbouwing veroorzaken niet zelden kopzorgen. Zelfs als alles goed gaat, komt er heel wat bij kijken. Maar om ook als het misloopt het hoofd te kunnen bieden, kunt u een verzekering Alle BouwplaatsRisico's (ABR) afsluiten.

01.10.2010 - Une assurance TRC : l'apaisement pour vous et vos voisins
Il n'est pas rare qu'une nouvelle construction ou que des travaux de rénovation soient source de tracas. Même quand tout se passe bien, il faut penser à tant de choses. Mais pour pouvoir faire face en cas de problème, vous pouvez contracter une assurance Tous Risques Chantier (TRC).

publiceer op website publiceer op template

- Chronisch zieken kunnen makkelijker schuldsaldoverzekering afsluiten
Voor mensen die aan een chronische aandoening leiden (zoals astma of diabetes) of die in het verleden kankerpatiënt waren, is het vaak niet eenvoudig om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of worden ze geweigerd. In dat geval is het voor hen vaak onmogelijk om een lening voor een woning af te sluiten. Een nieuw koninklijk besluit moet daar nu een einde aan stellen, zo meldt De Standaard.

publiceer op website publiceer op template

afdrukken