EasyWeb Nieuws- publiceren

25.06.2019 - Erfpacht en opstal weldra van onder het stof?
De overdracht van erfpacht of opstal geniet vanaf dit jaar van een belastingvrijstelling. Tenminste als de overdracht betrekking heeft op een gebouw. Door de belastingvrijstelling is de overdracht van een erfpacht of opstal zelfs interessanter dan de overdracht van de volle eigendom.

25.06.2019 - Regain d'intérêt pour les droits d'emphytéose et de superficie ?
À partir de cette année, la cession d'un droit d'emphytéose ou de superficie bénéficiera d'une exonération d'impôt. Du moins si la cession porte sur un bâtiment. Du fait de l'exonération d'impôt, la cession du droit d'emphytéose ou de superficie est même plus intéressante que la cession de la pleine propriété.

25.06.2019 - Erbpacht und Erbbaurecht bald wieder modern?
Die Übertragung einer Erbpacht oder eines Erbbaurechts genießt ab diesem Jahr eine Steuerbefreiung. Zumindest, wenn die Übertragung sich auf ein Gebäude bezieht. Durch diese Steuerbefreiung ist die Übertragung einer Erbpacht oder eines Erbbaurechts sogar interessanter als die Übertragung des vollen Eigentums.

publiceer op website publiceer op template

23.06.2019 - Vennootschapsbelasting: minimumbezoldiging voor de bestuurders
Kleine ondernemingen kunnen genieten van een lager tarief vennootschapsbelasting. Er zijn een rist voorwaarden waaraan u moet voldoen, waaronder een minimumuitkering aan de bestuurder. Bij de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 werd een extra “sanctie” voorzien bij niet-naleving ervan. Die sanctie is ondertussen al weer opgeheven, maar de voorwaarde bestaat nog wel.

23.06.2019 - Impôt des sociétés: rémunération minimale pour les administrateurs
Les petites entreprises peuvent bénéficier d'un taux réduit d'impôt des sociétés. Elles doivent pour cela satisfaire à toute une série de conditions, dont l'attribution d'une rémunération minimale à l'administrateur. Lors de la réforme de l'impôt des sociétés en 2017, une " sanction " supplémentaire a été prévue en cas de non-respect de cette condition. La sanction a entre-temps été supprimée, mais la condition existe toujours.

23.06.2019 - Körperschaftssteuer: Mindestbezüge für die Verwalter
Kleine Unternehmen können einen niedrigeren Körperschaftssteuersatz nutzen. Es gibt allerdings eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt werden müssen, darunter die Mindestbezüge für den Verwalter. Bei der Reform der Körperschaftssteuer im Jahr 2017 wurde eine zusätzliche „Sanktion“ eingeführt, wenn diese Bedingung nicht erfüllt wird. Die Sanktion ist inzwischen wieder aufgehoben worden, aber die Bedingung besteht noch.

23.06.2019 - Corporate tax: minimum remuneration for directors
Small companies can benefit from a lower corporate tax rate. There are a number of conditions to comply with, amongst which a minimum remuneration for the directors. In the 2017 corporate tax reform an extra sanction is foreseen in case of non-compliance. The sanction is abolished in the meantime, but the condition still exists.

publiceer op website publiceer op template

21.06.2019 - Woon-werkvergoeding in combinatie met mobiliteitsbudget is loon
Sinds 1 maart 2019 kan een werkgever zijn personeel het zogenaamde mobiliteitsbudget aanbieden in ruil voor een salariswagen. Zou de werkgever in die situatie toch nog een vergoeding uitkeren voor woon-werkverplaatsingen, dan is die vergoeding voor RSZ en fiscus een loon.

21.06.2019 - Une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail en combinaison avec un budget mobilité constitue une rémunération
Depuis le 1er mars 2019, un employeur peut proposer un budget mobilité à son personnel en échange d'une voiture de société. Si, dans cette situation, l'employeur continue d'allouer à son travailleur une indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail, cette indemnité sera considérée comme une rémunération, tant par l'ONSS que par le fisc.

publiceer op website publiceer op template

19.06.2019 - Aangiftetermijnen in PB en VenB
Begin mei werd Tax On Web 2019 geopend. En meteen werden ook de termijnen voor het indienen van de aangiften bekendgemaakt. Een overzicht.

19.06.2019 - Délais de déclaration à l'IPP et à l'ISoc
Tax On Web 2019 est accessible depuis début mai. Et au même moment, les délais d'introduction des déclarations ont été publiés. Récapitulatif.

19.06.2019 - Meldefristen für die Einkommensteuer für natürliche Personen und die Körperschaftssteuer
Anfang Mai wurde Tax-on-web 2019 eröffnet. Und gleichzeitig wurden auch die Fristen für die Einreichung der Steuererklärungen bekanntgegeben. Eine Übersicht.

19.06.2019 - Filing deadlines for personal income tax and corporate tax
Begin May Tax on Web 2019 was opened. At the same time the filing deadlines for the tax return were published. An overview.

publiceer op website publiceer op template

17.06.2019 - Belastingtarief voor achterstallen, opzegvergoedingen, …
Soms ontvangt u een som geld die u eigenlijk gespreid over enkele jaren of op een ander moment had moeten ontvangen. Bijvoorbeeld een achterstal vanwege de overheid, een opzegvergoeding, … Om te vermijden dat de helft van zo’n vergoeding wordt wegbelast, geldt een bijzonder belastingtarief. De berekening van dat tarief wordt eenvoudiger en duidelijker.

17.06.2019 - Taux d'imposition des arriérés, indemnités de préavis...
Il arrive parfois que vous receviez une somme d'argent dont le paiement aurait en réalité dû être étalé sur plusieurs années ou avoir lieu à un autre moment. Par exemple, un arriéré de la part de l'administration, une indemnité de préavis... Pour éviter que la moitié de ce paiement ne parte en impôts, un taux d'imposition spécial s'applique. Le calcul de ce taux est à présent plus simple et plus clair.

publiceer op website publiceer op template

14.06.2019 - Belastingvermindering voor starters en groeibedrijven: eerst wat meer, dan weer wat minder
Sinds 2016 kan u een belastingvermindering genieten als u investeert in een startende onderneming. En sinds 2018 bestaat er een vrijwel identieke belastingvermindering voor zogenaamde groeibedrijven. Een versoepeling die in 2018 werd ingevoerd, werd recent weer een beetje teruggedraaid.

14.06.2019 - Réduction d'impôt pour entreprises débutantes et entreprises en croissance : d'abord un peu plus, ensuite de nouveau un peu moins
Depuis 2016, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt si vous investissez dans une entreprise débutante. Depuis 2018, il existe une réduction d'impôt quasi identique pour les investissements dans des entreprises dites en croissance. À cet égard, un assouplissement introduit en 2018 a récemment été à nouveau renforcé.

publiceer op website publiceer op template

11.06.2019 - De revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2019
Voor ondernemers is de revalorisatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen (kortweg KI) relevant in twee specifieke situaties: als een particulier een woning verhuurt aan een onderneming en als een bedrijfsleider een woning verhuurt aan zijn eigen onderneming.

11.06.2019 - Le coefficient de revalorisation du revenu cadastral pour 2019
Pour les entrepreneurs, le coefficient de revalorisation du revenu cadastral (en abrégé RC) est important dans deux situations spécifiques : lorsqu'un particulier loue une habitation à une entreprise et lorsqu'un dirigeant d'entreprise loue une habitation à sa propre entreprise.

publiceer op website publiceer op template

07.06.2019 - Liefdadigheid zonder btw … maar onder voorwaarden
Wat doet u met uw onverkoopbare voorraad? Aanbieden aan spotprijzen, vernietigen, weggeven? Voedingsmiddelen kon u al enige tijd zonder btw wegschenken. Maar voor andere goederen kan dat nog maar sinds midden mei. En dan nog niet eens voor alle weggeschonken goederen.

07.06.2019 - Charité sans TVA... mais sous conditions
Que faire de votre stock invendable ? Le vendre à prix cassés, le détruire, le donner ? Les biens alimentaires peuvent être donnés sans TVA depuis déjà un certain temps. Mais d'autres biens - mais pas tous - ne peuvent l'être que depuis mi-mai.

07.06.2019 - Wohltätigkeit ohne Mehrwertsteuer … aber unter bestimmten Bedingungen
Was tun Sie mit Ihrem nicht verkäuflichen Vorrat? Zu Schleuderpreisen verramschen, vernichten, verschenken? Lebensmittel können Sie schon seit einer Weile ohne Mehrwertsteuer verschenken. Aber bei anderen Waren ist das erst seit Mitte Mai möglich. Und das gilt noch nicht einmal für alle verschenkten Waren.

07.06.2019 - Charity without VAT … but under certain conditions
What do you do with remaining stock? Sell at bargain prices, destroy, give away? For some time, it is possible to give away food without VAT consequences. But for other goods this is only possible as of mid-May. And even then, it is not possible for all goods.

publiceer op website publiceer op template

04.06.2019 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in 2019
Was het afgelopen jaar een boerenjaar voor u en vindt u dat uw personeel een extraatje verdient? Gewoon extra loon betalen is amper een optie want vadertje Staat gaat lopen met het grootste deel van de premie. Via de toekenning van zogenaamde “niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen” vermijdt u dat het leeuwendeel van de premie naar de overheid gaat.

04.06.2019 - Les avantages non récurrents liés aux résultats en 2019
L'année dernière a été une année exceptionnelle et vous trouvez que votre personnel mérite un petit extra ? Le paiement d'une rémunération supplémentaire n'est pas envisageable sachant que le fisc va ponctionner l'essentiel de la prime. L'attribution d'" avantages non récurrents liés aux résultats ", par contre, vous permet d'éviter que le gros de la prime finisse dans les caisses de l'État.

publiceer op website publiceer op template

01.06.2019 - Met een nieuwe vennootschappenwet komen ook nieuwe boekhoudregels
Dat het nieuwe wetboek vennootschappen (afgekort WVV) op 1 mei in werking trad, is u ondertussen voldoende bekend. Maar wat minder bekend is, is dat met die nieuwe wet ook een nieuwe regeling komt met betrekking tot de boekhouding. Wat houdt dat precies in?

01.06.2019 - L'introduction du nouveau code des sociétés s'accompagne également de nouvelles règles comptables
Comme tout le monde le sait, le nouveau Code des sociétés et des associations (en abrégé CSA) est entré en vigueur le 1er mai. Ce que tout le monde ne sait pas, par contre, c'est que ce nouveau code s'accompagne également d'une nouvelle réglementation comptable. En quoi consiste-t-elle précisément ?

01.06.2019 - Zum neuen Gesellschaftsrecht gibt es auch neue Buchführungsregeln
Dass das neue Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereine (abgekürzt GGV) am 1. Mai in Kraft getreten ist, ist inzwischen allseits bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass mit diesem neuen Gesetz auch eine neue Regelung in Bezug auf die Buchführung eingeführt wird. Was beinhaltet das genau?

publiceer op website publiceer op template

afdrukken