Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

29.07.2013 : Vlaamse kmo-portefeuille subsidieert nu ook coaching
De Vlaamse overheid steunt via de kmo-portefeuille ondernemerschapsbevorderende diensten van kmo's en vrije beroepers. Deze subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's wordt bijgestuurd. De pijler strategisch advies wordt uitgebreid en een nieuwe pijler coaching wordt toegevoegd.

25.07.2013 : Dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen
Als een personeelslid voor een korte opdracht naar het buitenland moet, kan u hem als werkgever een forfaitaire onkostenvergoeding betalen. U kan kiezen voor het algemene forfait van 37,18 EUR per dag (ongeacht waar de reis naartoe gaat) of het bedrag zoals het voorkomt op de landenlijst van de FOD FinanciŽn (bedrag varieert naargelang het land). Dit bedrag is voor de onderneming volledig aftrekbaar, maar is voor de werknemer geen belastbare bezoldiging.

22.07.2013 : Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?
U heeft tijdelijk in het buitenland gewerkt. U heeft daar al personenbelasting betaald op uw inkomen. Moet u ook in BelgiŽ nog eens belasting betalen? Dat risico bestaat. Maar er zijn oplossingen voor: het is immers niet de bedoeling dat u dubbele belasting gaat betalen.

17.07.2013 : Wet houdende fiscale en financiŽle bepalingen bevat hele reeks fiscale bepalingen
Op 28 juni 2013 verscheen de Ďwet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiŽle bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling' in het Belgisch Staatsblad. In deze wet heeft de regering een hele reeks kleinere fiscale maatregelen samengebracht.

13.07.2013 : Commissie Arbeidsrelaties: een sociale ruling aanvragen doet u zo
Wil u zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie of in het bijzonder over het gekozen statuut nl. zelfstandige of werknemer, dan kan u een sociale ruling aanvragen. Een aanvraag indienen, gebeurt via een standaardformulier. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit formulier te bezorgen aan de Administratieve Commissie Arbeidsrelaties.

10.07.2013 : Hoe de aandeelhoudersstructuur correct opnemen in de toelichting van de jaarrekening?
In het volledig en het verkort model van de jaarrekening moet de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap worden ingevuld. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen verduidelijkt in welke gevallen de wet een verplichting tot kennisgeving oplegt en op basis van welke wettelijke bepalingen een vermelding in de toelichting is vereist. Met het CBN Advies 2013/5 kan u de jaarrekening van genoteerde en niet genoteerde vennootschappen correct invullen.

08.07.2013 : Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2013
De jaarlijkse geÔndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) werden onlangs in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2013. Deze tarieven gelden voor het Vlaams Gewest.

05.07.2013 : Sociale bijdragen zelfstandigen: ministerraad keurt nieuwe berekeningswijze goed
De berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen wordt hervormd. Nu worden de sociale bijdragen berekend op basis van de inkomsten van drie jaar terug. Uiterlijk begin 2015 zullen de sociale bijdragen elk jaar worden berekend op basis van de inkomsten van het jaar zelf.

03.07.2013 : Liquidatiebonus voortaan aan 25 % roerende voorheffing onderworpen
De liquidatiebonus die u verwerft bij de volledige verdeling van het maatschappelijk vermogen van uw vennootschap, wordt vanaf 1 oktober 2014 onderworpen aan het algemeen tarief van 25 % roerende voorheffing (RV). Dat lijkt nog veraf, maar toch kan u nu al op deze wijziging anticiperen en - onder bepaalde voorwaarden - belaste reserves uitkeren aan 10 % RV. U mag daarna wel acht jaar lang geen kapitaalvermindering doorvoeren en uw dividendpolitiek niet aanpassen.

01.07.2013 : Kosten eigen aan de werkgever: nieuw bedrag kilometervergoeding
Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli 2013 een vergoeding van 0,3461 euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij dienstverplaatsingen. Dit forfaitair bedrag is ook van toepassing in de privťsector. De fiscus aanvaardt dit bedrag als een forfaitaire terugbetaling van kilometerkosten aan werknemers die hun eigen auto gebruiken voor beroepsverplaatsingen.

29.06.2013 : Pensioen zelfstandigen: van afschaffing pensioenmalus tot modernisering pensioenbonus
De pensioenmalus, die enkel nog in het pensioenstelsel van de zelfstandigen bestaat, wordt volgend jaar volledig afgeschaft. Zelfstandigen die vroeger willen stoppen met werken, zullen dan ten gevolge van het malussysteem geen deel van hun pensioen meer verliezen. Daarnaast wordt ook het stelsel van de pensioenbonus vervangen door een nieuw systeem.

25.06.2013 : Beroepstitel erkend boekhouder-fiscalist ook voor loontrekkende boekhouders
Wanneer u als loontrekkende of als ambtenaar het beroep van boekhouder uitoefent, dan kan u zich voortaan vrijwillig aansluiten bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of BIBF. Dit was vroeger enkel mogelijk en verplicht voor boekhouders die in hoofd- of bijberoep op zelfstandige basis werkten.

22.06.2013 : U wil drank en sigaretten uit het buitenland meebrengen: wat kan en mag?
Binnenkort is het weeral vakantie. Toeristen brengen uit hun vakantiebestemming graag goederen mee die daar goedkoper en lekkerder zijn: Luxemburgse sigaretten, Franse of Italiaanse wijn, Ierse whiskey. Al deze producten zijn echter accijnsgoederen: dat wil zeggen dat u er accijnzen voor moet betalen in het land waar ze uiteindelijk verbruikt zullen worden. In principe is er dus toch Belgische accijns verschuldigd. Maar een beperkte hoeveelheid kan u toch meebrengen.

20.06.2013 : Een akkoord met de fiscus over uw beroepskosten?
Wie in plaats van het forfait zijn werkelijke beroepskosten wil aftrekken, moet over de nodige bewijsstukken beschikken. Soms is het echter nogal moeilijk om het juiste bedrag aan te tonen. Om dit op te lossen, en conflicten te vermijden, kan u als belastingplichtige een akkoord sluiten met de fiscus. Dat werkt als volgtÖ

17.06.2013 : Aangifte vennootschapsbelasting: de nieuwigheden
Begin mei verscheen het aangifteformulier van de vennootschapsbelasting voor dit aanslagjaar (2013) in het Belgisch Staatsblad. Zoals elk jaar bevat ook nu het formulier weer enkele nieuwigheden. We lichten ze kort voor u toe.

13.06.2013 : Solidariteitsbijdrage op vrij aanvullend pensioen zelfstandigen vanaf 2014?
Het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt uitgebreid. Uitkeringen in het kader van het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zullen ook worden onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Die bijdrage varieert tussen 0% en 2%. De schrapping van de vrijstelling treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in werking.

10.06.2013 : Nieuwe sanctie bij niet neerlegging jaarrekening: ambtshalve doorhaling van de vennootschap in de KBO
Het opstellen en neerleggen van een jaarrekening moet gebeuren binnen strikte termijnen. Een vennootschap die drie opeenvolgende boekjaren geen jaarrekening neerlegt, riskeert binnenkort een nieuwe sanctie: een ambtshalve doorhaling van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

07.06.2013 : Eco-, cultuur- en maaltijdcheques: een overzicht van de regels
Veel bedrijven belonen hun personeel naast hun gewone bezoldiging, met maaltijd-, eco- sport- of cultuurcheques. Dat kan omdat dit voor de werknemer voordeliger is. De wetgever heeft er natuurlijk wel enkele voorwaarden aan verbonden. We brengen ze nog eens in herinnering.

04.06.2013 : Onderhoudsuitkeringen door een fiscale bril bekeken
Onderhoudsuitkeringen die u betaalt, zijn aftrekbare bestedingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. We zetten de voorwaarden nog eens voor u op een rijtje. Daarnaast bekijken we hoe u dat precies in uw aangifte moet invullen.

01.06.2013 : Nieuwe regels uitzendarbeid vanaf juli 2013?
Vorig jaar in januari hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de modernisering van de uitzendarbeid. Die modernisering concentreert zich op vier thema's: de aanpassing van de informatieverstrekking aan de vakbonden, de regeling van de dagcontracten, de afschaffing van de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid en de invoering van een nieuw motief. Kent u alle nieuwe regels al?

31.05.2013 : Vergoedingen betaald aan uw managementvennootschap aftrekbaar?
Veel bedrijfsleiders werken via een managementvennootschap voor een (eigen) exploitatievennootschap. Zo'n managementvennootschap is geen vennootschapsvorm op zich, maar kan de vorm aannemen van een NV, BVBA, V.O.F., enz. De naam verwijst immers naar het doel, de activiteit van de vennootschap. Hoewel er geen specifieke vennootschapsrechtelijke, sociaalrechtelijke of fiscale regels gelden voor deze vennootschappen, roepen ze toch enkele specifieke fiscale vragen op.

27.05.2013 : Hoever kan men nog gaan met vermogensplanning?
Vorig jaar werd de ondertussen beruchte nieuwe algemene antimisbruikbepaling ingevoerd. Ook in de registratie- en successierechten is deze bepaling van toepassing. Dat betekent dat ze een belangrijke invloed kan hebben op uw vermogens- en successieplanning. Begin april heeft de administratie een gewijzigde circulaire gepubliceerd, met toelichting over de planningstechnieken die wel en niet toegelaten zijn.

25.05.2013 : E-griffie nu ook voor het volledige verenigingsdossier
Via E-griffie kan u sinds vorig jaar de oprichtingsakte van uw vzw online neerleggen en moet u niet langer via de rechtbank van koophandel passeren. Die elektronische neerlegging wordt nu ook mogelijk voor andere akten, zoals de uittreksels van akten, processen-verbaal en andere documenten die moeten worden neergelegd in het verenigingsdossier. Deze modernisering geldt niet alleen voor de akten van vzw's, maar ook voor die van de internationale verenigingen en stichtingen.

23.05.2013 : Limosa-meldingsplicht wordt eenvoudiger
Zelfstandigen en werknemers uit het buitenland die in BelgiŽ komen werken, moeten zich op voorhand elektronisch melden. Via de Limosa-meldingsplicht wordt een reeks gegevens opgevraagd. Vanaf 1 juli 2013 wordt het systeem zo aangepast dat het niet langer strijdig is met de Europese regels. Het aantal in te dienen gegevens wordt opvallend beperkt.

20.05.2013 : Hoeveel bedraagt de vennootschapsbijdrage voor 2013?
De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag om het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. De bijdrage blijft in 2013 ongewijzigd. De overheid heeft wel het grensbedrag tussen de basisbijdrage en de verhoogde bijdrage geÔndexeerd.

20.05.2013 : Aanvang van een economische activiteit: btw-verplichtingen
Als u een onderneming opstart, begint u met een economische activiteit. Dat brengt heel wat fiscale verplichtingen met zich mee. Allicht wordt u daardoor ook btw-belastingplichtige. U zal daarom, vůůr de aanvang van de activiteit al, heel wat administratieve formaliteiten in orde moeten brengen.

17.05.2013 : De algemene vergadering en het belang van de oproepingstermijn
Bij het organiseren van een algemene vergadering moeten heel wat regels worden nageleefd. Respecteert men die regels niet, dan bestaat het risico dat de beslissing van de algemene vergadering nietig wordt verklaard. Een veel voorkomende nietigheidsgrond is de niet-naleving van de oproepingsformaliteiten.

14.05.2013 : Ontbinding en vereffening in 1 akte: voorwaarde passiva wordt aangepast
Onder bepaalde voorwaarden kan een vennootschap worden ontbonden en vereffend in ťťn akte. De formulering van de voorwaarde over de passiva maakt dat bij een strenge interpretatie van de wet er bijna geen gevallen zijn waarin dat kan. Hoe zit het nu precies?

06.05.2013 : Welke uitgaven aan uw woning geven nog recht op een belastingvermindering?
De fiscale hervormingen van de laatste jaren hebben veel belastingverminderingen afgeschaft. Toch kan u voor heel wat uitgaven nog een belastingvermindering krijgen. Wij zetten deze belastingverminderingen op een rijtje.

02.05.2013 : Aangifteformulier personenbelasting 2013: what's new?
Ook dit jaar bevat het aangifteformulier in de personenbelasting weer heel wat nieuwigheden. Oude, overbodig geworden codes werden geschrapt en nieuwe codes werden toegevoegd. De aangifte voor het aanslagjaar 2013 is daardoor weer complexer geworden. Deze bijdrage gidst u door dit fiscale doolhof.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken