Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

30.09.2014 : Pensioensparen: wat en hoe?
Wie na zijn pensioen financiŽle zekerheid wil, mag daarvoor niet enkel op zijn wettelijk pensioen rekenen. Zelf sparen is de boodschap. Gelukkig wordt dat ook door de overheid gepromoot. Wie aan pensioensparen doet, krijgt immers een fiscale tegemoetkoming van 30 % op een gespaard bedrag van (dit jaar) maximum 950 EUR. Dat levert een belastingvermindering op van 285 EUR.

26.09.2014 : Indienen bezwaar: geen rekening meer houden met vertragingen bij de post
Als u het niet eens bent met de aanslag die u van de fiscus in uw brievenbus krijgt, kan u daar een bezwaar tegen indienen. U heeft daarvoor zes maanden de tijd. De datum op de poststempel geldt vanaf 29 augustus 2014 als de datum van indiening.

23.09.2014 : Afsluitingsdatum boekjaar: vaste datum of vaste dag?
In BelgiŽ is het gebruikelijk om het boekjaar af te sluiten op een vaste datum. De Commissie voor Boekhoudkundige Normen laat bij gebrek aan expliciete regelgeving de start en het einde van het boekjaar ook op een vaste dag van een bepaalde maand toe. Omdat het gebruik van een variabele datum afwijkt van het voornaamste gebruik in BelgiŽ, moet deze toepassing minstens aan enkele voorwaarden voldoen.

19.09.2014 : Autokosten: wagens ter beschikking gesteld aan derden
Autokosten zijn slechts gedeeltelijk als beroepskost aftrekbaar. In een nieuwe circulaire heeft de fiscus de regeling aangepast voor wagens die aan een derde worden ter beschikking gesteld, wanneer voor die derde de gratis terbeschikkingstelling van de wagen een belastbaar voordeel van alle aard uitmaakt. Met andere woorden: de nieuwe regel geldt voor wagens die ter beschikking worden gesteld van een werknemer of bedrijfsleider.

15.09.2014 : De administratie doet een controle en neemt mee: het meeneemrecht van de belastingcontroleur in zeven regels
Als u een controleur over de vloer krijgt, mag die alle boeken inzien. Daarnaast willen sommige controleurs die boeken en bescheiden ook meenemen naar hun katoor. Ze hebben daartoe het recht, maar niet onbeperkt. Een recente circulaire zet de regels uiteen. Wij lichten ze in zeven punten toe.

13.09.2014 : Welzijn op het werk: wanneer is er sprake van psychosociale risico's?
U bent verplicht zorg te dragen voor het welzijn van uw werknemers. Dit betekent preventiemaatregelen nemen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Een belangrijke hervorming maakt dat u sinds 1 september 2014 als eindverantwoordelijke van het welzijn op de werkvloer oog moet hebben voor alle psychosociale risico's op het werk. Een aanpassing van het arbeidsreglement zal noodzakelijk zijn.

11.09.2014 : In 2016 alleen nog elektronische maaltijdcheques
Maakt u gebruik van maaltijdcheques? Papieren maaltijdcheques worden in de toekomst afgeschaft en volledig vervangen door de elektronische variant. Ook de keuzemogelijkheid verdwijnt. De overstap van papieren naar elektronische maaltijdcheques moet afgerond zijn op 1 januari 2016.

08.09.2014 : Naast vastgoedbevak, nu ook gereglementeerde vastgoedvennootschap geregeld
Naast het statuut van de vastgoedbevak is in BelgiŽ nu ook het statuut van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) geregeld. De gereglementeerde vastgoedvennootschap is aan hetzelfde fiscale regime onderworpen als de vastgoedbevak. Vennootschappen die het statuut van openbare GVV willen aannemen, moeten daartoe een vergunning vragen bij de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten.

05.09.2014 : Nieuwe tarieven verkeersbelasting vanaf 1 juli 2014
De nieuwe tarieven van de verkeersbelasting werden onlangs in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Deze tarieven worden jaarlijks geÔndexeerd en gelden vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015. Deze tarieven gelden voor het Vlaams Gewest.

01.09.2014 : Plannen van de nieuwe Vlaamse regering met de woonfiscaliteit
Eind juli werd het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering, Bourgeois I, voorgesteld. Uiteraard zit daar ook een groot fiscaal luik in. Zoals te verwachten was, zal er flink gesleuteld worden aan de fameuze woonbonus. Belangrijkste les die u uit de plannen kan leren? Als u nog fiscaal gunstig wil lenen, doe het dan nu!

30.08.2014 : Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen
Heeft u er al eens over nagedacht uw personeel een bonus te geven? U kan hen een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus toekennen. Deze bonus is vrijgesteld ten belope van maximum 2.722 EUR (voor bonussen toegekend in 2014). De bonus kan ieder jaar dus belastingvrij worden toegekend aan het personeel. Voor u als werkgever zijn de uitbetaalde bonussen dan weer als beroepskost aftrekbaar. Met andere woorden: iedereen wint erbij.

27.08.2014 : Belasting op de inverkeerstelling: tarieven vanaf 1 juli 2014
De tarieven van de belasting op inverkeerstelling (BIV), geldig in het Vlaams Gewest, worden jaarlijks geÔndexeerd. De tarieven die vanaf 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 geldig zijn, werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

23.08.2014 : Stopzetting van een btw-activiteit
In iedere fase van het Ďleven' van een onderneming moet u heel wat administratieve verplichtingen nakomen. Bij de aanvang moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Als uw economische activiteit wijzigt en daarbij het recht op aftrek beÔnvloedt, moet u deze wijziging doorgeven. Ten slotte moet u het de fiscus ook laten weten als u uw economische activiteit stopzet.

20.08.2014 : Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (3): enkele bijlagen toegelicht
Het correct indienen van een aangifte in de vennootschapsbelasting, vereist ook het bijvoegen van de juiste, volledig ingevulde fiscale bijlagen. Vroeger konden die bijlagen achteraf nog aan de administratie gestuurd worden. Door het verplichten van de elektronische indiening vanaf dit aanslagjaar, kan dat echter niet langer. Biztax zal immers een foutmelding geven als de bijlagen niet werden toegevoegd of niet juist zijn ingevuld (bv. bedragen in aangifte, stemmen niet overeen met wat uit de bijlage blijkt). Dit betekent dat de bijlage onmiddellijk met de aangifte mee moeten worden ingediend. Ter verduidelijking geven we wat meer uitleg over de belangrijkste bijlagen, en staan daarbij vooral stil bij de wijzigingen die dit jaar plaatsvonden.

16.08.2014 : Waar kan u terecht voor opleidingscheques?
Onze kinderen gaan binnenkort opnieuw naar school, maar ook wij moeten blijven leren. De opleiding van personeel is goed voor de motivatie en zorgt ervoor dat we de concurrentie een stapje voor blijven. Veel opleidingen worden financieel gesteund door de gewesten. Zowel de VDAB, Actiris als Forem bieden opleidingscheques aan. Het loont zeker de moeite om na te kijken of u in aanmerking komt.

13.08.2014 : Mobiliteitsverplichtingen: update bedrijfsvervoerplan en Diagnostiek woon-werkverkeer 2014
Telt uw bedrijf gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan bent u verplicht deel te nemen aan de enquÍte woon-werkverkeer 2014 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Die anonieme enquÍte peilt onder andere naar de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers en de bereikbaarheid van uw onderneming met diverse vervoermiddelen. De enquÍte van 2014 is gestart op 1 juli 2014 en eindigt op 31 januari 2015. Ze analyseert de toestand op 30 juni 2014.

11.08.2014 : Nieuwe regels voor verzekeringsplicht vennootschapsmandatarissen in het sociaal statuut zelfstandigen
Alle vennootschapsmandatarissen kunnen voortaan aantonen dat zij toch geen zelfstandige beroepsactiviteit in BelgiŽ uitoefenen en zich niet moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De mandataris kan het vermoeden weerleggen door aan te tonen dat hij zijn mandaat zonder een winstoogmerk en dus zuiver kosteloos uitoefent. De nieuwe regels gelden voor de verzekeringsplicht sinds het derde kwartaal van 2014.

08.08.2014 : Aangifte vennootschapsbelansting aj 2014 (2): nieuwigheden 2014
Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.

04.08.2014 : Aangifte vennootschapsbelasting aj 2014 (1): enkel nog elektronisch
De aangiftes in de vennootschapsbelasting moeten worden ingediend tegen 30 september 2014. Vanaf dit aanslagjaar (2014) kan dat enkel nog elektronisch via Biztax. De verplichte online-aangifte wordt daarmee een jaar vervroegd. Voor de rechtspersonenbelasting en de BNI-vennootschappen gaat die verplichting pas volgend jaar in.

01.08.2014 : Moet u een analyseverslag over bezoldigingsstructuur opstellen?
De wetgeving rond de loonkloof zorgt voor extra administratieve verplichtingen voor sommige werkgevers. Alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers moeten een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming opstellen. In principe moet het analyseverslag om de twee jaar worden opgesteld. In afwijking daarvan moet het eerste analyseverslag betrekking hebben op het boekjaar afgesloten in 2014. Een overzicht van de nieuwe verplichtingen.

31.07.2014 : Een tweede verblijf in het buitenland: Frankrijk
Het kopen en bezitten van een vakantiehuisje in het buitenland, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Wie droomt van een landgoed in het zuiden, moet zich daar goed over informeren. In een reeks bijdragen geven wij u verschillende praktische fiscale tips. In vorige bijdragen focusten we al op ItaliŽ en Spanje. In dit derde en laatste deel bekijken we het favoriete vakantieland van de Belg: Frankrijk.

31.07.2014 : Een tweede verblijf in het buitenland: Frankrijk
Het kopen en bezitten van een vakantiehuisje in het buitenland, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Wie droomt van een landgoed in het zuiden, moet zich daar goed over informeren. In een reeks bijdragen geven wij u verschillende praktische fiscale tips. In vorige bijdragen focusten we al op ItaliŽ en Spanje. In dit derde en laatste deel bekijken we het favoriete vakantieland van de Belg: Frankrijk.

28.07.2014 : Omvangrijke codificatie economische wetgeving leidt tot Wetboek van Economisch Recht
Ongetwijfeld heeft u al gehoord van het Wetboek van Economisch Recht. Dit wetboek harmoniseert en moderniseert de bestaande economische regelgeving. De economische materies worden thematisch opgedeeld en vervolgens verdeeld over 18 verschillende boekdelen. Die boekdelen worden stelselmatig in het wetboek ingevoegd. Door deze codificatie houden de KBO-wet en de Boekhoudwet integraal op te bestaan. Het Wetboek van Economisch recht is nu bijna volledig. Tijd voor een overzicht.

28.07.2014 : Omvangrijke codificatie economische wetgeving leidt tot Wetboek van Economisch Recht
Ongetwijfeld heeft u al gehoord van het Wetboek van Economisch Recht. Dit wetboek harmoniseert en moderniseert de bestaande economische regelgeving. De economische materies worden thematisch opgedeeld en vervolgens verdeeld over 18 verschillende boekdelen. Die boekdelen worden stelselmatig in het wetboek ingevoegd. Door deze codificatie houden de KBO-wet en de Boekhoudwet integraal op te bestaan. Het Wetboek van Economisch recht is nu bijna volledig. Tijd voor een overzicht.

25.07.2014 : Nieuwe subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's: aanwervingspremie voor exportmanager en groeimanager
Kent u de nieuwe subsidiemaatregel voor aanwerving voor kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest? Kmo's in het Vlaamse Gewest met voldoende groeiambitie kunnen een premie ontvangen bij de aanwerving van een kennismanager. De maatregel focust hierbij op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen of de aanwerving van een kennismanager organisatie en groei. De financiŽle bijdrage kan tot 20.000 euro bedragen in de loonkosten van de aan te werven kennismanager.

25.07.2014 : Nieuwe subsidiemaatregel voor Vlaamse kmo's: aanwervingspremie voor exportmanager en groeimanager
Kent u de nieuwe subsidiemaatregel voor aanwerving voor kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest? Kmo's in het Vlaamse Gewest met voldoende groeiambitie kunnen een premie ontvangen bij de aanwerving van een kennismanager. De maatregel focust hierbij op twee strategische profielen, namelijk de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen of de aanwerving van een kennismanager organisatie en groei. De financiŽle bijdrage kan tot 20.000 euro bedragen in de loonkosten van de aan te werven kennismanager.

22.07.2014 : Btw-verplichtingen bij de wijziging van uw economische activiteit
Als btw-plichtige moet u heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Bij de aanvang van uw economische activiteit moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Maar ook de wijziging van de economische activiteit moet u soms melden. Wat u wel en niet aan de fiscus moet laten weten, zetten we hier op een rij.

22.07.2014 : Btw-verplichtingen bij de wijziging van uw economische activiteit
Als btw-plichtige moet u heel wat administratieve verplichtingen vervullen. Bij de aanvang van uw economische activiteit moet u zich identificeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een btw-nummer aanvragen. Maar ook de wijziging van de economische activiteit moet u soms melden. Wat u wel en niet aan de fiscus moet laten weten, zetten we hier op een rij.

19.07.2014 : Investering in steunzone levert vrijstelling van doorstortingsverplichting van bedrijfsvoorheffing op
Ondernemingen die willen investeren in Ďsteunzones' krijgen daarvoor van de overheid een fiscaal steuntje in de rug. Ze moeten een 25 % van de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van (nieuwe) werknemers, aangeworven naar aanleiding van de investering, niet doorstorten. Let op: ze moeten de BV wťl inhouden op het loon van deze werknemers, ze zijn enkel niet verplicht door te storten. Deze maatregel kadert in de relancewet, die de economie terug moet aanzwengelen.

19.07.2014 : Investering in steunzone levert vrijstelling van doorstortingsverplichting van bedrijfsvoorheffing op
Ondernemingen die willen investeren in Ďsteunzones' krijgen daarvoor van de overheid een fiscaal steuntje in de rug. Ze moeten een 25 % van de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van (nieuwe) werknemers, aangeworven naar aanleiding van de investering, niet doorstorten. Let op: ze moeten de BV wťl inhouden op het loon van deze werknemers, ze zijn enkel niet verplicht door te storten. Deze maatregel kadert in de relancewet, die de economie terug moet aanzwengelen.

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken