Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

10.11.2011 : Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen creëert gemoedsrust
Het is geen geheim dat de pensioenen voor zelfstandigen in België aan de lage kant zijn. Om na uw pensionering niet voor een voldongen feit komen te staan, kan u als zelfstandige best een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) afsluiten. Hiermee kunt u uw zelfstandigenpensioen opkrikken tot het niveau van dat van een werknemer. Het zorgt met andere woorden voor een beetje gemoedsrust.

06.11.2011 : Vervangingsdagen voor feestdagen 2012 vastleggen vóór 15 december
Tijdens de tien wettelijke feestdagen per jaar mogen uw werknemers in principe niet werken. Vóór 15 december 2011 moet u een bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen in 2012. Er zijn nog andere aandachtspunten ter zake.

02.11.2011 : Nut nieuwe formule Claeys voor berekening opzeggingstermijn hogere bedienden
De Arbeidsovereenkomstenwet bevat geen duidelijke berekeningswijze voor de opzeggingstermijn van “hogere” bedienden. Wil u een zogenaamd "hogere" bediende ontslaan, dan moet u met deze werknemer een akkoord sluiten over de duur van de opzegtermijn. De formule Claeys is al bijna 40 jaar een handig instrument om de opzegtermijn voor “hogere” bedienden te bepalen. De nieuwste versie van de formule is onlangs bekendgemaakt.

30.10.2011 : Zelfstandige in bijberoep: wilt u uw kans wagen?
Werknemers zetten de stap naar zelfstandige in bijberoep om tal van redenen. Ze zijn ontevreden met hun huidige baan, ze willen iets bijverdienen of een passie te gelde maken zonder hun job op te geven. Meer en meer mensen wagen hun kans als zelfstandige als aanvulling op een andere beroepsactiviteit (een stijging van meer dan 40% in 10 jaar tijd). Die persoon kan het statuut hebben van loontrekkende, ambtenaar of zelfs werkloze. Ook personen die een vervangingsinkomen of een pensioen ontvangen, kunnen een activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen. We doorlopen de voorwaarden en verplichtingen waaraan u moet voldoen om u als zelfstandige in bijberoep te vestigen.

26.10.2011 : Opgelet: facturen die niet aan de voorschriften voldoen, kunnen rampzalige financiële gevolgen hebben
Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd? Bevatten ze alle vermeldingen die wettelijk zijn vereist volgens het handelsrecht en het fiscaal recht? Als uw facturen niet aan de voorschriften voldoen, kan u sancties oplopen. Meer bepaald het recht op btw-aftrek kan u worden geweigerd. En dat kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben.

22.10.2011 : De ene schuldsaldoverzekering is de andere niet
Als u een hypotheeklening wilt afsluiten, moet u er meestal een schuldsaldoverzekering bijnemen. Op die manier kan u een lagere rentevoet voor uw lening krijgen. Toch loont het beslist de moeite om hiervoor even rond te kijken. Het premieverschil voor de schuldsaldoverzekering kan behoorlijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Bovendien bestaan er niet alleen verschillende formules, maar er zijn ook alternatieven die voor uw specifieke situatie misschien meer aangewezen zijn.

19.10.2011 : Quota voor vrouwen in raden van bestuur
Een nieuwe wet verplicht beursgenoteerde ondernemingen om het aantal vrouwen in hun raad van bestuur tot minstens een derde uit te breiden. De verplichting gaat wel pas over zes jaar in zodat de bedrijven de komende jaren met deze regel rekening kunnen houden bij het vernieuwen van bestuursmandaten. Voor niet-beursgenoteerde bedrijven geldt de regel niet.

16.10.2011 : Kosten eigen aan de werkgever: beroepsgebruik van de privéwagen
Het komt vaak voor: uw werknemer gebruikt zijn privéwagen voor een bezoek aan een klant of leverancier. De vergoeding die u als werkgever hem daarvoor betaalt, zijn kosten eigen aan de werkgever: in principe geen belastbaar inkomen voor de werknemer en beroepskosten voor de werkgever. In principe, want er zijn voorwaarden. Een overzicht.

12.10.2011 : Kent u de Fiscale Bemiddelingsdienst?
De Fiscale Bemiddelingsdienst is operationeel sinds juni 2010. Deze dienst behandelt uw aanvragen tot bemiddeling in geschillen over taxatie en invordering van belastingen. Uit het eerste jaarverslag blijkt het succes van de dienst in de geschillenregeling tussen de belastingplichtige en de fiscus.

08.10.2011 : Jaarlijkse structuurenquête voor ondernemingen en zelfstandigen opnieuw gewijzigd
Sinds 1996 voert de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie jaarlijks een enquête uit naar de structuur van de ondernemingen. De informatie komt van een steekproef over de gegevens van het voorgaande boekjaar bij de bedrijven en zelfstandigen die in België actief zijn. De FOD Economie heeft de vragenlijsten aangepast met het oog op het berekenen van de Eurostatvariabelen en verdere administratieve vereenvoudiging.

05.10.2011 : Harmonisatie statuten van arbeiders en bedienden moet ten laatste op 8 juli 2013 rond zijn
Dat de ongelijkheden tussen arbeiders en bedienden ‘op termijn' moeten verdwijnen, daar is iedereen het over eens. Het Grondwettelijk Hof geeft de wetgever nu exact nog twee jaar de tijd om de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden te voltooien. Wat zijn de gevolgen van dit arrest voor u als werkgever?

03.10.2011 : Uitstel voor indienen elektronische aangifte vennootschapsbelasting
Vennootschappen krijgen tijd tot 7 november 2011 in plaats van 13 oktober 2011 voor de indiening van de elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting via Biztax. Het toegenomen aantal aangiften dat Biztax afhandelt samen met de aangiften in de personenbelasting die via tax-on-web worden ingediend, hebben lange wachttijden tot gevolg. Om de belastingplichtigen toe te laten hun aangifte tijdig in te dienen, wordt de indieningstermijn verlengd.

01.10.2011 : Vlaamse kmo-portefeuille ook voor strategisch advies bij bedrijfsoverdracht en milieuvragen
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo's en vrije beroepers. De Vlaamse regering gaat de kmo-portefeuille nu bijsturen. Kmo's zullen dan ook steun kunnen krijgen voor strategisch advies bij overdracht van hun onderneming en voor advies bij milieu- en energievraagstukken. Intussen zijn ook de subsidieregels aangepast zodat de regels bij stopzetting van subsidieaanvragen en de mogelijkheid tot blokkering van de subsidie voortaan duidelijk zijn.

30.09.2011 : Registratie als aannemer wordt volledig afgeschaft
Wanneer u werkt met een niet-geregistreerde aannemer kon u tot voor kort aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale en sociale schulden van de aannemer. De niet-registratie heeft ook financiële gevolgen. Bij veel steunmaatregelen is de registratie van de aannemer een verplichte voorwaarde. De federale overheid gaat de registratie nu volledig afschaffen na kritiek van de Europese Unie.

27.09.2011 : Hoe stel ik mij in regel als ik geen verkeersbelasting heb betaald?
Woont u in Brussel of Wallonië? Dan betaalt u vanaf 1 juli 2011 meer verkeersbelastingen. De FOD Financiën heeft de geïndexeerde tarieven voor de komende 12 maanden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2011. Voor bestuurders uit het Vlaams gewest gelden dezelfde tarieven. De Vlaamse Belastingdienst publiceerde haar overzicht in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2011. Wat gebeurt er wanneer u te laat of geen verkeersbelasting betaalt?

24.09.2011 : Buiten strijd? De omzetverzekering bevrijdt u van financiële kopzorgen
Hebt u zoals zoveel zelfstandigen en vrijberoepers een eenmansvennootschap opgericht en kent u zich daarbij slechts een laag loon toe? Daar is niets mis mee, zolang u niet werkonbekwaam wordt door ziekte of een ongeval. Want de maandelijkse rente van uw polis Gewaarborgd Inkomen volstaat niet om de levensstandaard aan te houden die u via uw vennootschap hebt opgebouwd. Dat vangt u op door de omzet van uw zaak of praktijk te verzekeren.

21.09.2011 : Nieuwe wet op mede-eigendom: tijd tot 1 september 2013 om statuten aan te passen
Op 1 september 2010 is de nieuwe wet op mede-eigendom of appartementswet in werking getreden. Die wet maakt de regels voor eigenaars, huurders en al dan niet professionele syndici moderner en transparanter. De syndicus krijgt nu extra tijd om de aangepaste versie van de statuten aan de algemene vergadering voor te leggen.

15.09.2011 : De fiscale aftrek van studiekosten
In september gaan onze kinderen terug naar school en dat doet ons nadenken om zelf ook opnieuw achter de schoolbanken te gaan zitten. Maar zijn de kosten van een opleiding beroepskosten ? En mag u om het even welke opleiding volgen ? We zoeken het uit.

12.09.2011 : Aangifte tijdelijke werkloosheid verplicht elektronisch vanaf 1 oktober 2011
Wil u gebruikmaken van het systeem tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis, slecht weer of economische oorzaak, dan moet u hiervoor een aanvraag doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Voorlopig kan dit per aangetekend schrijven, per fax of op elektronische wijze. Vanaf 1 oktober 2011 kan de mededeling enkel elektronisch zoals al verplicht is bij de crisiswerkloosheid voor bedienden.

08.09.2011 : Diagnostiek woon-werkverkeer 2011
De derde diagnostiek woon-werkverkeer is er. Deze diagnostiek vraagt naar de situatie op 30 juni 2011. Telt uw bedrijf meer dan 100 werknemers, dan bent u verplicht deel te nemen aan deze enquête van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. U kan de enquête over het woon-werkverkeer tot en met 31 januari 2012 online indienen. De vragenlijst voor 2011 bevat enkele wijzigingen vergeleken met die van 2008.

06.09.2011 : Pensioenen rechtstreeks op bankrekening in hele EER
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) volgt vanaf 24 augustus 2011 nieuwe regels voor het uitbetalen van pensioenen aan Belgen die in een andere EER-lidstaat (EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wonen. De RVP zal de pensioenen altijd rechtstreeks storten op de bankrekening in het land waar de pensioengerechtigde woont.

04.09.2011 : Wettelijke intrestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties stijgt
De intrestvoet van toepassing op laattijdige betalingen bij handelstransacties bedraagt 8,5% voor het tweede semester 2011. Dat betekent een stijging van 0,5% ten opzichte van het percentage voor de eerste jaarhelft van 2011. Omdat ondernemingen en overheden nog steeds niet erg stipt zijn in hun betalingen, heeft Europa intussen een richtlijn goedgekeurd om de bestaande regeling te verstrengen.

01.09.2011 : Strategische investeringssteun: soepelere voorwaarden voor Vlaamse starters
Loopt u rond met ‘strategische' investeringsplannen? Kleine, middelgrote en grote ondernemingen die omvangrijke beroepsinvesteringen uitvoeren in het Vlaams gewest, kunnen financieel worden ondersteund. Starters beschikken echter vaak niet over voldoende vermogen om die financiering zelf rond te krijgen. Vlaams minister van Economie Kris Peeters versoepelt voor hen de investeringsvoorwaarden.

31.08.2011 : Wat is het verschil tussen een reclamekost en een relatiegeschenk?
Relatiegeschenken kan u slechts voor de helft aftrekken als beroepskost. Reclameartikelen die opvallend de naam van uw vennootschap dragen, zijn echter volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen beide en deze correct te verwerken in uw aangifte vennootschapsbelasting.

25.08.2011 : Het taalgebruik bij de belastingaangiften
Uw vennootschap ligt in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dan ontvangt u een aanslag in het Frans of het Nederlands. Vraagt u zich soms af op basis van welke gegevens wordt beslist of uw vennootschap een Franstalige, respectievelijk een Nederlandstalige aanslag zal ontvangen? Regels en wetten leiden het taalgebruik en de taalkeuze van de overheid en bedrijven in goede banen.

22.08.2011 : Aangifte vennootschapsbelasting: last minute checklist
Het aangifteformulier vennootschapsbelasting is op een aantal punten gewijzigd. Wij geven een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe regels die in werking zijn getreden voor aanslagjaar 2011. Zo heeft u een korte checklist met de laatste aandachtspunten alvorens u de aangifte gaat indienen.

20.08.2011 : Kent u de voordelen van de verminderingskaart herstructurering?
Tijdens de recente crisisperiode nam de overheid maatregelen om het aantal ontslagen te beperken. De “verminderingskaart herstructurering” was zo'n crisismaatregel voor werknemers die werden ontslagen in de periode van 1 juli 2009 tot eind januari 2011. Die maatregel krijgt vanaf 1 juli 2011 een permanent karakter en wordt voortaan afgeleverd voor alle ontslagen in het kader van een faillissement, sluiting of vereffening.

17.08.2011 : Vlaanderen wijzigt verkeersbelasting
Vlaanderen heeft de nieuwe tarieven voor de verkeersbelasting gepubliceerd. Daarnaast heeft de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goedgekeurd om de belasting op inverkeerstelling (BIV) te vergroenen. Sinds 1 januari 2011 is het Vlaams gewest bevoegd voor de belasting op inverkeerstelling, de jaarlijkse verkeersbelasting en het eurovignet.

14.08.2011 : Administratieve sanctieprocedure van de FSMA
Na de historische financiële crisis van 2008 is het toezicht op de financiële sector volledig hervormd. Banken en verzekeringsmaatschappijen staan sinds 1 april 2011 onder het dubbel toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA). De FSMA (ex-CBFA) volgt vanaf 15 juli jl. nieuwe procedureregels voor het opleggen van administratieve geldboetes.

11.08.2011 : PC-privéplan: ook iPod en GPS komen in aanmerking
Uw werkgever kan belastingvrij een stuk bijdragen in de aankoop van uw nieuwe PC. De PC-privéplan regeling zorgt er immers voor dat u tot 780 euro kan ontvangen, vrij van belasting. De fiscus heeft hiervoor nieuwe richtlijnen uitgevaardigd.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken