Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

02.05.2012 : Mag de fiscus mijn computer(gegevens) meenemen ?
De onderzoeksbevoegdheden van de administratie nemen steeds maar toe. Tijdens het onderzoek van de beroepslokalen van de belastingplichtige mogen ze nagaan welke boeken en stukken er zich bevinden. De vraag is hoever ze daarin mogen gaan.

01.05.2012 : Flanders Investment & Trade wijzigt subsidieregels voor internationaal ondernemen
Bent u een Vlaams bedrijf dat zijn producten of diensten wil uitvoeren en nieuwe afzetmarkten wil ontdekken? Bij het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen of Flanders Investment & Trade (F.I.T.) kan u terecht voor subsidies voor internationaal ondernemen. Wie steunaanvragen indient na 1 april 2012, moet rekening houden met nieuwe regels.

30.04.2012 : Mag een accountant uw algemene vergadering bijwonen?
In het voorjaar vinden heel wat algemene vergaderingen plaats. Wie die vergadering mag bijwonen, wordt bepaald door de statuten en het Wetboek van Vennootschappen. Wij vragen ons af of de accountant van de vennootschap mag deelnemen aan de algemene vergadering. Hij moet in elk geval rekening houden met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het vennootschapsrecht, en met de deontologische beroepsregels.

30.04.2012 : Nieuwe berekening van sociale bijdragen voor zelfstandigen?
Een zelfstandige betaalt vier keer per jaar sociale bijdragen. Die worden berekend op basis van de beroepsinkomsten van drie jaar terug. De bijdragen van 2012 worden dus berekend op basis van de inkomsten behaald in 2009. De regering Di Rupo I wil de berekeningswijze vereenvoudigen.

30.04.2012 : Bereken zelf hoeveel uw bedrijfswagen u gaat kosten
Eén van de meest in het oog springende fiscale maatregelen van de regering Di Rupo I is ongetwijfeld het nieuwe regime inzake bedrijfswagens. Er werd al heel wat over geschreven. We lichten hier kort voor u de nieuwe formule toe, zodat u zelf kan berekenen wat uw bedrijfswagen u vanaf nu gaat kosten.

28.04.2012 : De curatieve individuele beroepsopleiding: variante op de klassieke IBO met extra's
Vindt u geen geschikte arbeidskrachten? Naast de 'gewone' individuele beroepsopleiding (IBO) organiseert de VDAB vanaf dit jaar ook curatieve IBO's voor langdurig werkzoekenden. De curatieve IBO verschilt van de klassieke IBO wat duur en productiviteitspremie betreft.

23.04.2012 : Interesten : wanneer komt aftrekbaarheid in gevaar ?
De interesten die uw vennootschap betaalt op leningen die ze heeft afgesloten zijn in principe aftrekbaar. Toch moet u een aantal regels respecteren. Als u deze aan uw laars lapt, dreigt u de interesten niet als beroepskost te kunnen aftrekken. We wijzen u kort op de valkuilen…

19.04.2012 : Nieuwe codes in het aangifteformulier personenbelasting
Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting wordt elk jaar aangepast aan de wetswijzigingen die het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. Ook de aangifte die u dit jaar (voor uw inkomsten van 2011) zal moeten invullen en indienen, ziet er weer een beetje anders uit. De nieuwe PB-aangifte bevat dertien nieuwe codes, vier andere codes werden dan weer geschrapt. We bespreken voor u kort de nieuwigheden.

16.04.2012 : FOD WASO verzamelt gegevens over collectieve ontslagen
Waarom moeten werkgevers die een collectief ontslag aankondigen, die aankondiging overmaken aan de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg? Die werkwijze laat de overheid toe exacte informatie te verzamelen over de omvang van collectieve ontslagen in België. Een recent koninklijk besluit schrijft deze (bestaande) verplichting nu pas in in het koninklijk besluit op het collectief ontslag.

14.04.2012 : Garantie van het Brussels Waarborgfonds blijft op 80%
De Brusselse regering heeft eind 2011 haar anticrisismaatregelen verlengd. Eén van die maatregelen is de garantie van het Waarborgfonds voor investeringskredieten en voor bedrijfskapitaal. De toegang tot de Snelwaarborg voor zelfstandigen en kmo's wordt gegarandeerd tot 31 december 2012.

05.04.2012 : Beroepskosten : zijn opleidingskosten aftrekbaar ?
Vandaag de dag moet u steeds maar bijscholen om uw vakkennis op pijl te houden. De kosten daarvoor kunnen hoog oplopen. Gelukkig zijn deze uitgaven vaak aftrekbaar als beroepskosten.

03.04.2012 : Voorafbetalingen te verrichten in 2012
Voor natuurlijke personen die bezoldigingen ontvangen, wordt door de werkgever automatisch aan de bron de bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij betalen op dat moment in feite onmiddellijk een voorschot op de uiteindelijk door hun verschuldigde belasting. Ondernemers, vrije beroepers en vennootschappen moeten daarentegen zelf voorafbetalingen doen, dit wil zeggen op 4 momenten tijdens het jaar een voorschot op hun belasting aan de schatkist storten. Wanneer zij dit nalaten, wordt er een belastingvermeerdering opgelegd. De percentages van deze vermeerdering worden jaarlijks vastgesteld. De percentages voor 2012 (aanslagjaar 2013) zijn ondertussen bekend.

01.04.2012 : De nieuwe belasting op inverkeerstelling nader bekeken
Sinds begin maart is de Vlaamse regeling inzake de belasting op inverkeerstelling of BIV grondig hertekend. Naast de CO2-uitstoot, zullen nu ook de andere schadelijke emissies mee in rekening worden gebracht. We doen de gevolgen die de nieuwe regeling voor u kan hebben, kort uit de doeken.

28.03.2012 : Mag de fiscus mijn computer(gegevens) meenemen ?
De onderzoeksbevoegdheden van de administratie nemen steeds maar toe. Tijdens het onderzoek van de beroepslokalen van de belastingplichtige mogen ze nagaan welke boeken en stukken er zich bevinden. De vraag is hoever ze daarin mogen gaan.

26.03.2012 : Jaarlijks vakantiegeld: wie betaalt en wanneer?
Heeft u al concrete vakantieplannen of droomt u alleen van verre of minder verre bestemmingen? Vast staat dat vanaf 2 mei 2012 de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie zal starten met de betaling van het vakantiegeld 2012. Het vakantiegeld van werknemers is hoofdzakelijk ten laste van de werkgever. De financiering en de betaling van het vakantiegeld zijn nochtans anders georganiseerd voor arbeiders en bedienden.

23.03.2012 : Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven: overdracht naar volgende jaren
De nieuwe regering heeft heel wat van de belastingverminderingen voor energiebesparende en milieuvriendelijke investeringen afgeschaft. Heeft u echter nog een ‘overschot' van zo'n belastingvermindering omdat u die in de voorbije jaren niet volledig kon benutten, dan kan u die ook nu nog naar de komende jaren overdragen.

20.03.2012 : Nieuw: een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers
Het regeerakkoord van Di Rupo I voorziet in belangrijke hervormingen op het vlak van de werkgelegenheid. Om oudere werknemers langer aan het werk te houden, zullen ondernemingen een werkgelegenheidsplan voor werknemers van 45 jaar en ouder moeten opmaken. Het plan moet jaarlijks uiterlijk op 31 maart worden opgesteld. Voor 2012 wordt die datum verschoven naar 30 juni 2012.

17.03.2012 : De organisatie van de algemene vergadering anno 2012
Dit jaar ondergaat de organisatie van uw algemene vergadering een opknapbeurt. Op 1 januari 2012 is een nieuwe wet in werking getreden die de regels voor de bijeenroeping van en de deelname aan de algemene vergadering wijzigen. We overlopen kort drie aandachtspunten voor niet-genoteerde vennootschappen.

14.03.2012 : Europa past regels voor jaarrekeningen van micro-entiteiten aan
Na het Europees Parlement heeft nu ook de Raad van de Europese Unie het voorstel van richtlijn betreffende de jaarrekening van micro-entiteiten goedgekeurd. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om micro-entiteiten of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers vrij te stellen van de publicatieverplichting van hun jaarrekening. België moet nu kiezen: worden de Belgische micro-entiteiten vrijgesteld van de publicatieverplichting van de jaarrekening?

12.03.2012 : Het schenken van een familiale vennootschap: wanneer voldoe ik aan de partcipatievoorwaarde?
Sinds begin 2012 is in Vlaanderen de regeling inzake de schenking en vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De schenking is vrijgesteld en de overgang na overlijden kan aan een gunstig tarief (3% of 7%). Om hiervan te kunnen genieten, moeten een aantal voorwaarden vervuld worden: zo moet u onder andere een voldoende grote deelneming in de betrokken vennootschap hebben. Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we deze ‘participatievoorwaarde' onder de loep.

09.03.2012 : Wat kost uw ‘gratis' ter beschikking gestelde woning u ?
Krijgt u als bedrijfsleider (of werknemer) van uw vennootschap een gratis woning ter beschikking ? Zo ja, dan weet u dat dit als belastbaar voordeel van alle aard beschouwd wordt. Sinds 1 januari 2012 is de formule om de waarde van het voordeel te ramen gewijzigd. Wonen op kosten van uw vennootschap werd daardoor heel wat duurder. Ook de forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit werden aangepast.

06.03.2012 : Hoe kan ik de verliezen van mijn vennootschap ten laste nemen?
Als bedrijfsleider kan u de verliezen van uw vennootschap ten laste nemen. Meer zelfs, zo'n tenlasteneming vormt voor u een aftrekbare beroepskost (artikel 53, 15° WIB92). Let wel: het gaat om een uitzonderingsregime, waar dan ook verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. De voorwaarden die u moet naleven om van dit regime te kunnen genieten, zullen we hieronder kort toelichten.

03.03.2012 : Gebruik groene waarborgen voor uw energiebesparende investeringen
Ondernemingen die lenen voor de financiering van energiebesparende investeringen, kunnen voortaan rekenen op een groene waarborg van de Vlaamse overheid. Die waarborgregeling loopt via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV werkt met een limitatieve lijst van toegelaten energiebesparende technologieën. Als ondernemer moet u een gratis attest aanvragen dat uw geplande investering voorkomt op deze lijst.

01.03.2012 : Geïndexeerde grensbedragen in de personenbelasting voor 2012
De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.

28.02.2012 : Investeringsaftrek 2012
Via de investeringsaftrek kan een belastingplichtige een gedeelte van de uitgaven die hij heeft besteed aan nieuwe investeringen in mindering brengen van zijn belastbare inkomsten. De verschillende percentages worden regelmatig aangepast. Hieronder geven we een overzicht van de percentages voor investeringen gedaan tijdens het komende jaar (inkomsten 2012, aanslagjaar 2013).

25.02.2012 : Geef eens een sociaal voordeel aan uw personeel
Er bestaan tal van wijzen waarop u uw personeelsleden fiscaal gunstig kan belonen. Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om hen sociale voordelen toe te kennen ?

22.02.2012 : Kent u de nieuwe regels inzake verslaggeving bij fusies en splitsingen?
Ondernemingen met fusie- of splitsingsplannen die hun voorstel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel na 28 januari 2012, moeten rekening houden met nieuwe regels. Die regels hebben vooral betrekking op informatie- en verslaggevingsverplichtingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

20.02.2012 : Opletten met cashbetalingen
Het aanpakken van de fiscale en sociale fraude is voor de regering Di Rupo één van de belangrijkste programmapunten. In deze strijd komen nu ook de cashtransacties in het vizier. Betalingen met cash geld vormen immers de motor van de zwarte economie.

18.02.2012 : Belastingvrije provisie voor vakantiegeld: percentages voor 2012
Voorzieningen voor vakantiegeld mogen binnen bepaalde grenzen worden beschouwd als beroepskosten. Die voorzieningen zijn dan fiscaal aftrekbaar. De fiscus bepaalt jaarlijks de percentages in een circulaire. Al twaalf jaar op rij gelden dezelfde percentages.

14.02.2012 : Wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken stijgt
Elk jaar deelt de Federale Overheidsdienst Financiën in de loop van de maand januari de wettelijke intrestvoet mee. Die wettelijke intrestvoet wordt gebruikt in burgerlijke en handelszaken. Hij stijgt van 3,75% in 2011 naar 4,25% in 2012.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken