Voorbeeldartikels

De eerder gepubliceerde artikels geven een mooi beeld van wat u van ons inhoudelijk mag verwachten. Benieuwd naar hoe uw collega's ermee omspringen op hun website? Neem dan even een kijkje op onze referentiepagina.

31.07.2012 : Waarom kiezen voor leasing?
Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing' kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.

26.07.2012 : Kosten fiscaal advies aftrekbaar?
Zijn de kosten die u maakt voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen aftrekbare beroepskosten ? Het antwoord is niet eenduidig.

23.07.2012 : Ombudsman van de Verzekeringen stelt rapport 2011 voor met tips
Eind april stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2011 voor. In totaal ontving de Ombudsdienst 4.096 klachten, een toename van 8% tegenover 2010. De stijging is het gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens het tweede semester van 2010 en begin 2011, die talrijke schadegevallen veroorzaakte. Daarnaast werd het aantal klachten ook beïnvloed door maatregelen van de verzekeringsondernemingen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.

20.07.2012 : Ouderschapsverlof voortaan vier maanden
Vanaf 1 juni 2012 is de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden. Wil u deze bijkomende maand ouderschapsverlof opnemen, dan moet u voldoen aan de gewone voorwaarden die gelden voor ouderschapsverlof. U mag voortaan ook een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aanvragen voor maximum zes maanden volgend op je ouderschapsverlof. Beide nieuwigheden vloeien voort uit een Europese richtlijn van 8 maart 2012.

17.07.2012 : Leeftijdspiramide gaat rol spelen bij collectief ontslag
Collectief ontslag zal niet langer vooral de oudere of duurdere medewerkers treffen. Wil u overgaan tot collectief ontslag, dan moet u rekening houden met een leeftijdspiramide in uw onderneming. De ontslagen werknemers moeten evenredig worden verdeeld over drie leeftijdsgroepen.

15.07.2012 : Successie- en registratierechten: kan een gesplitste aankoop vruchtgebruik en blote eigendom nog?
Als u samen met uw kinderen een onroerend goed wil kopen, kan u dat bijvoorbeeld doen via een gesplitste aankoop. De fameuze nieuwe antimisbruikbepaling, die nu ook van toepassing is in de successierechten, zou echter wel eens roet in het eten kunnen gooien. We lichten toe.

12.07.2012 : Werken in het buitenland: de fiscale gevolgen in een notendop
Als u woont in België, maar werkt in een ander land, loopt u het risico tweemaal belastingen te moeten betalen op hetzelfde inkomen. Een eerste keer in België, omdat hier het ‘wereldwijd inkomen' van alle Belgische rijksinwoners wordt belast. Een tweede maal in het land waar u werkt, omdat de meeste landen eveneens het inkomen belasten dat op hun grondgebied wordt verdiend, ongeacht of de genieter er woont of niet.

09.07.2012 : Waarom geen investeringsreserve aanleggen?
Ondernemingen kunnen sinds aanslagjaar 2004 belastingvrij een investeringsreserve aanleggen. Met deze maatregel wil de overheid de zelffinanciering van vennootschappen aanmoedigen. Na de invoering van de ‘notionele interestaftrek' nam het succes van de investeringsreserve af. Toch blijft het voor kleine vennootschappen een interessante optie. Om er van te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.

06.07.2012 : Verlies van maatschappelijk kapitaal: de ene belanghebbende is de andere niet
Bij verlies van maatschappelijk kapitaal moet de alarmbelprocedure worden gevolgd. Wanneer het netto-actief is gedaald onder het wettelijk minimumkapitaal kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Wie kan er allemaal belang bij hebben om de vennootschap te laten ontbinden? Het Wetboek van Vennootschappen definieert het begrip “belanghebbende” niet. Waar de wet zwijgt, spreken de rechters.

02.07.2012 : Voordeel in natura: waardering van tablet door RSZ en fiscus
Hebben uw werknemers een tablet van het werk die ze voor privédoeleinden mogen gebruiken? Dan zijn op dit voordeel in natura socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De bepaling van de waarde van dit voordeel door de RSZ en door de fiscus is een apart verhaal.

29.06.2012 : Beroepskosten : welke kledijkosten zijn aftrekbaar ?
Welke beroepskosten zijn aftrekbaar en welke niet ? Dat is niet altijd even duidelijk. In dit artikel bekijken we hoe het zit met kledijkosten. Deze zijn in de regel niet aftrekbaar, maar in sommige gevallen wel.

26.06.2012 : Let op voor fraude bij deeltijdse arbeid
Het regeerakkoord Di Rupo I van december 2011 bevat een gedetailleerd pakket maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. De Programmawet (I) van 29 maart 2012 geeft hieraan gevolg en verduidelijkt de openbaarheidsvereisten of publiciteitsverplichtingen van werkgevers bij deeltijdse arbeid. Het vermoeden van voltijdse arbeid geldt voortaan als het werkrooster niet werd aangeplakt én wanneer de afwijkingen op het werkrooster niet zijn geregistreerd.

23.06.2012 : Levensverzekeringen fiscaal optimaliseren in 2012
Om te weten welke levensverzekeringsbedragen in 2012 kunnen worden betaald om eventueel af te trekken in de aangifte van de personenbelastingen aanslagjaar 2013 is het nuttig de bedragen van de automatische indexering voor aanslagjaar 2013 te kennen. Denk er wel aan als u in de inkomstenbelastingen één keer een aftrek doet, dat de tegenprestatie vaak een belasting op de volledige prestatie wordt. Daarom worden soms beter afzonderlijke verzekeringen afgesloten.

20.06.2012 : Een vakantiewoning in het buitenland
Wie droomt er soms niet van een leuk huisje in de Provence, of een landgoed in Toscane ? Het zijn mooie dromen, die soms ook uitkomen. Zorg er dan wel voor dat ze niet uitmonden in een nachtmerrie. Vooraleer u overgaat tot het aankopen van een vakantiewoning in het buitenland, moet u dus goed op de hoogte zijn van alle fiscale en juridische gevolgen.

18.06.2012 : Wil u meer fiscale zekerheid : vraag dan een ruling aan
Zekerheid is een waardevol goed, zeker in fiscale zaken. Niemand betaalt immers graag teveel belastingen. Als u een nieuwe verrichting plant, weet u dus graag op voorhand wat dat u ‘fiscaal' zal kosten. Deze zekerheid kan u krijgen door een ‘ruling' aan te vragen.

15.06.2012 : Meerwaarden op aandelen soms belast
Houdt u met uw vennootschap aandelen aan ? Denkt u eraan ze te verkopen ? Wees dan oplettend. Voortaan zijn de meerwaarden die uw vennootschap hierop realiseert niet meer automatisch van belasting vrijgesteld. In bepaalde gevallen wordt u een bijzonder tarief van 25% opgelegd.

12.06.2012 : Anciënniteitspremies: een beloning voor uw trouw personeel
Via het toekennen van een anciënniteitspremie kan u werknemers die al lang bij u in dienst zijn belonen. Dit kan op een gunstige manier, zowel fiscaal als sociaalrechtelijk. U moet daarvoor wel enkele voorwaarden respecteren. Een kort overzicht.

09.06.2012 : Regelgeving Centrale voor kredieten aan ondernemingen aangepast
Via de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) kunnen banken de risico's evalueren die zij lopen bij het toekennen van kredieten. Om de gevolgen van de economische en financiële crisis beter op te vangen, wordt de huidige meldingsdrempel voor kredieten van ondernemingen van 25.000 euro afgeschaft. Hierdoor verdubbelt het aantal geregistreerde ondernemingen.

05.06.2012 : Vereffeningsprocedure gewijzigd: ontbinding en vereffening vennootschap in één akte mogelijk
De procedure voor de vereffening van vennootschappen is vanaf 17 mei 2012 vereenvoudigd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen dan in één akte worden ontbonden en vereffend. De nieuwe vereffeningsprocedure verlicht de werklast van de rechtbanken van koophandel.

01.06.2012 : Eco-Innovation Programma: Oproep voor 2012 sluit op 6 september
Voor de vijfde keer op rij geeft de Europese Commissie in het kader van het Eco-Innovation programma subsidies voor het vergroenen van het bedrijfsleven. Alle ondernemingen kunnen een project indienen om hun milieuoplossing op de markt te brengen maar de oproep richt zich vooral tot kmo's. U kan 50% van uw projectkosten met de Eco-Innovation subsidie financieren. Deadline voor het indienen van uw project is 6 september 2012.

29.05.2012 : Gespreide taxatie: waarin en hoe herbeleggen
Meerwaarden die u verwezenlijkt op de activa die u beroepsmatig gebruikt, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor gespreide taxatie. Dit wil zeggen dat u niet onmiddellijk op de volledige som belasting moet betalen, maar dat u in de tijd gespreid belast wordt. We leggen u kort uit hoe dit precies werkt.

25.05.2012 : Beloon uzelf met een tantième
Als zaakvoerder of bestuurder kan u zichzelf op verschillende manieren belonen : via een gewone bezoldiging, het toekennen van voordelen van alle aard en natuurlijk ook via het uitkeren van dividenden. Ook het toekennen van een tantième behoort tot de mogelijkheden. We lichten voor u kort de voordelen van deze laatste optie toe.

22.05.2012 : Vennootschapsbijdrage stijgt voor grote ondernemingen
Elke vennootschap moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks moet ze aan dit fonds een vennootschapsbijdrage betalen. Voor het eerst in jaren stijgt die bijdrage voor grote ondernemingen. Voor 2012 betalen ze 868 euro. Kleine ondernemingen betalen sinds 2005 347,50 euro.

19.05.2012 : Het is weer jaarrekeningentijd: Q&A
De lente is in het land en dat betekent voor de meeste ondernemingen ook dat het tijd wordt om de jaarrekening van het afgelopen jaar op te stellen en openbaar te maken. Maar wie is nu verantwoordelijk voor wat? En wat als de vennootschap haar verplichtingen niet naleeft?

14.05.2012 : Kent u alle nieuwe regels voor studentenarbeid al?
Studenten kunnen uw tijdelijke personeelsbehoeftes invullen. Vanaf 1 januari 2012 zijn de RSZ-regels met betrekking tot de tewerkstelling van studenten echter grondig gewijzigd. Voortaan maken we geen onderscheid meer tussen de zomerperiode en de rest van het jaar. Studenten mogen nu 50 dagen per kalenderjaar werken en er is nog 1 solidariteitsbijdrage verplicht. Via een nieuwe webapplicatie op de site van de RSZ kan u het aantal dagen raadplegen die de studenten presteerden. Zijn er nog andere aandachtspunten?

11.05.2012 : Wanneer blijven uw kinderen ‘ten laste' als ze een studentenjob uitoefenen
De vakantie komt eraan : een periode waarin veel studenten een studentenjob uitoefenen. Als uw kinderen een eigen inkomen verwerven, dreigt het gevaar dat ze niet langer als ‘personen ten laste' aangemerkt worden. We wijzen u daarom op enkele aandachtspunten.

08.05.2012 : Is het gewijzigde Activaplan duidelijk voor u?
Het Activaplan is een tewerkstellingsbevorderende maatregel. Begin dit jaar onderging de maatregel belangrijke wijzigingen. De werkuitkering die de regering had voorzien in een aantal gevallen in 2010 en 2011 - het “Win Win-plan” - is afgelopen. En voortaan komen onder bepaalde voorwaarden ook bruggepensioneerden in aanmerking voor het plan.

05.05.2012 : Aftrek enige eigen woning
Als u een hypothecaire lening heeft afgesloten om een woning te verwerven, kan u de aflossingen die u hiervoor doet als besteding van uw netto-inkomen aftrekken. Er wordt meestal naar verwezen als de ‘aftrek enige, eigen woning'. We zetten de details van de regeling voor u nog eens op een rijtje.

03.05.2012 : Aangifte personenbelasting : enkele praktische aspecten
Het is weer juni. Dit wil zeggen aangiftetijd. Wij zetten voor u enkele praktische aspecten op een rijtje. En herinneren u hierbij graag aan de timing die u in het oog moet houden, zodat uw aangifte tijdig wordt ingediend.

02.05.2012 : Wat kost uw ‘gratis' ter beschikking gestelde woning u ?
Krijgt u als bedrijfsleider (of werknemer) van uw vennootschap een gratis woning ter beschikking ? Zo ja, dan weet u dat dit als belastbaar voordeel van alle aard beschouwd wordt. Sinds 1 januari 2012 is de formule om de waarde van het voordeel te ramen gewijzigd. Wonen op kosten van uw vennootschap werd daardoor heel wat duurder. Ook de forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit werden aangepast.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  

afdrukken